• Inkluzívne vzdelávanie a školský podporný tím

     • Úlohy školského podporného tímu

     •  

      K hlavným úlohám členov podporného tímu patrí:

       

      • vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov (napr. nástup prvákov, prechod piatakov, podpora deviatakov, kariérny rozvoj žiakov, integrácia, príchod nového žiaka, zápis do 1. ročníka),
      • realizovanie 360˚ spätnej väzby, sociometrie tried, klímy učiteľského zboru,
      • poradenstvo, podpora a vzdelávanie učiteľom a rodičom. Podpora vedenia školy pri napĺňaní vízie a smerovaní školy.
      • preventívne a depistážne programy (napr. artefiletika, ranné kruhy, školské sústredenia a i.),
      • mediácia konfliktov (s využitím nenásilnej komunikácie), pravidelná individuálna reflexia so žiakmi,
      • cielená intervencia: reedukácia porúch učenia, skupinová i individuálna podporná terapia (arteterapia, muzikoterapia, terapia hrou...),
      • mentoring a supervízia asistentov, podpora triednych učiteľov,
      • aktívna spolupráca s CPaP/ŠCPaP sieťovanie s inými
      • subjektmi (kuratela, polícia, lekári, LVS, DC, RC a i.),
      • pravidelné tímové porady, intervízie, supervízie, prípadové konferencie a vzdelávanie tímu

                                                                                                                                                                                    (zdroj: inclucentrum)