• Profil školy

     • Charakteristika školy

     • ZŠ s MŠ Častá je plnoorganizovaná škola, zaradená v sieti škôl, s 1. - 9. ročníkom ZŠ, počet žiakov je 221, z toho na 1. st. ZŠ 116, na 2. st. ZŠ 105. Žiaci ZŠ sú zaradení do 11 tried, z toho v 1. a 6. ročníku sú paralelné triedy a deti MŠ do štyroch tried. Kapacita školy je približne 350 žiakov.

      Škola je umiestnená v strede obce na svahu Malých Karpát v jednej budove.
      V budove MŠ Na vŕšku 430 sú umiestnené štyri triedy MŠ. Súčasťou tejto budovy je areál, ktorý slúži ako športové ihrisko, detské dopravné ihrisko i miesto na voľnočasové aktivity a pobyt detí vonku.
      V budove školy na Hlavnej 293 sú umiestnené triedy 2. - 9. ročníka ZŠ, v samostatných prístavbách triedy prvých ročníkov a ŠKD, telocvičňa a školská jedáleň. ŠKD navštevuje 71 detí. V oplotenom areáli školy sa okrem trávnatej plochy nachádza futbalové miniihrisko, ihrisko na basketbal/volejbal a nohejbal, ohradený trávnatý areál s preliezačkami a pieskoviskom.

      Charakteristika žiakov

      ZŠ navštevujú žiaci zo školského obvodu, ktoré tvoria obce Častá, Píla a Doľany. Z celkového počtu 221 žiakov je v školskom roku 2015/2016 z Častej 163, z Píly 19, z Dolian 27, z iných obcí 11. Škola má niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním individuálne integrovaných žiakov. V tomto roku je počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 36 (žiaci s odporúčaniami s integrovaným prístupom - 17, integrovaní žiaci - 19).

      Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

      Škola spolupracuje so zriaďovateľom – obcou Častá, so Spoločným školským úradom v Častej, s radou rodičov, na zasadnutiach ktorých sa vždy zúčastňuje riaditeľka školy. Stretnutia rady rodičov sa organizujú formou 1 plenárneho stretnutia, 2-3 konzultačných či triednických stretnutí rodičov s pedagógmi, 1 stretnutia rodičov deviatakov s výchovným poradcom a priemerne 4x ročne stretnutia výboru rady rodičov, ktorých tvoria triedni dôverníci.

      Pri modernizácii vybavenia školy je rada rodičov veľmi nápomocná, zásluhou nej sa v minulých rokoch vybavila počítačová učebňa 16 novými PC, jazykové laboratórium, školský klub, odborná učebňa prírodovedných predmetov (enviro-učebňa) a mediálna učebňa. V rokoch 2003 - 2010 rada rodičov prispela na vybudovanie nových odborných učební čiastkou 14 591 €.

      V školskom roku 2011/2012 sme v spolupráci s radou rodičov vybudovali novú počítačovú miestnosť s 20 notebookmi /5 580, 55 Eur/ a zariadili novými lavicami a stoličkami jednu triedu /2 130 Eur/.

      Školský rok 2011/2012: V rámci projektu ZSE prebehla v júli a v auguste 2011 výmena okien a rekonštrukcia jedného poschodia MŠ v budove Na vŕšku. V septembri – decembri 2011 sme sa zapojili do projektov: ekoučebňa, vybavenie učebne pre ŠP, rekonštrukcia exteriéru MŠ, nové parkovisko pre zamestnancov školy. V rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov sme v roku 2012 získali dva notebooky. V rámci projektu ZSE sme získali 800 Eur na dovybavenie žiackej kuchynky. V júli – auguste sme sa pustili, v spolupráci s rodičmi a sponzormi školy, do premiestnenia a prebudovania MŠ a ZŠ. MŠ sa vďaka tomuto projektu nachádza v jednej účelovej budove a ZŠ v druhej účelovej budove s prístavbami.

      Školský rok 2012/2013: V júli – auguste 2012 sme zrekonštruovali 2. poschodie MŠ v budove Na vŕšku, čím sme zabezpečili, že v tejto budove fungujú všetky oddelenia MŠ. V júni – auguste 2012 sme prerobili 3 triedy a sociálne zariadenia v prístavbe hlavnej budovy ZŠ, čím sme vytvorili priestor pre niektoré triedy 1. stupňa a ŠKD. Tým sme zabezpečili, že všetky triedy ZŠ sa toho času nachádzajú v jednom areáli. V júni – auguste 2012 sme vybudovali nové parkovisko pre zamestnancov školy v areáli ZŠ. V spolupráci s radou rodičov sme vybudovali druhú počítačovú učebňu aj s vybavením a nakúpili sme školský nábytok pre jednu triedu. V tomto školskom roku sme začali s prvou fázou výstavby EKO-učebne s finančnou pomocou projektu Mondi SPP – Projekt náš najlepší sused – skrášlenie okolia (vytvorenie záhrady – okrasné liečivé rastliny, kry a stromy). V druhej fáze sme v spolupráci s radou rodičov vybudovali altánok, ktorý bude slúžiť ako učebňa v prírode - EKO učebňa. V júni – auguste 2013 sme vymaľovali všetky triedy ZŠ, zmodernizovali všetky sociálne zariadenia ZŠ, vybrúsili parkety v dvoch triedach. V júni – auguste 2013 sme pomocou financií z havarijných fondov MŠSR opravili strechu telocvične, vymaľovali interiér telocvične a zariadili sme šatne novým nábytkom. V júli – auguste 2013 sme v spolupráci so zriaďovateľom obce Častá sfunkčnili vzduchotechniku školskej jedálne.

      Školský rok 2013/2014: Pokračovali sme nasledujúcimi rekonštrukciami - vymaľovanie interiéru a rekonštrukcia sociálnych zariadení v školskej jedálni, výmena obkladu pri vchode do jedálne, nový prístrešok pri vstupe do školskej jedálne, výmena interierových dverí v školskej jedálni, interaktívne vybavenie dvoch tried/ interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, výmena interierových dverí v škole, výmena okien a exterierových dverí na budove ZŠ, telocvične, výmena kotlov a rekonštrukcia kotolne v ZŠ, vymaľovanie troch tried a čiastočné domaľovanie tried po výmene okien, zariadenie kmeňovej triedy novým nábytkom, interaktívne riešenie v dvoch triedach /magneticko-keramické tabule, dataprojektory, notebooky/.

      Školský rok 2015/2016: Zapojenosť do projektvo a rekonštrukce - komplexná rekonštrukcia šatní – maľovanie, nábytok, etapovitá rekonštrukcia jednej časti kotolne a zmena jej charakteru na technickú dielňu – dobudovanie okna, vypratanie a úprava priestoru, zapojenie sa do projektu na rozšírenie kapacít MŠ, vymaľovanie celého interiéru chodieb na ZŠ, brúsenie a lakovanie parkiet v štyroch triedach ZŠ, interaktívne riešenie v dvoch triedach / dataprojektory, notebooky/, zapojenie sa do projektu polytechnického vzdelávania, rekonštrukcia vestibulu ZŠ, maľovanie ŠKD, minikuchyňka v ZŠ

      Rada školy má 11 členov, z toho: 1 zástupca pedagógov ZŠ, 1 zástupca pedagógov MŠ, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov školy, 3 zástupcovia rodičov žiakov ZŠ, 1 zástupca rodičov detí MŠ, 4 členovia delegovaní obecným zastupiteľstvom. Riaditeľstvo školy predkladá rade školy plán práce školy s organizačným zabezpečením školského roka, školský vzdelávací a školský výchovný program, rozpočet školy.

      Škola v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vdzelávacími potrebami spolupracuje so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie: Pedagogicko-psychologickou poradňou v Pezinku a v Trnave, so Špeciálnou základnou školou pre sluchovo postihnuté deti v Bratislave, s Centrom voľného času v Pezinku. Pri riešení problémov školskej dochádzky detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa nám darí po niekoľko rokov spolupracovať s mimovládnou organizáciou UNICEF. V roku 2013/14 budeme plniť úlohy projektu UNICEF „Škola priateľská deťom.“

      Od roku 2000 spolupracujeme so Slovenským zväzom kulturistiky a silového trojboja. Vďaka tejto spolupráci už po 7 rokov je škola spoluorganizátorom Majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji dorastencov a súťaže Grand Prix Slovakia v silovom trojboji, ktoré sa konajú pravidelne v našej telocvični. Uvedených súťaží sa zúčastňujú i naši žiaci a žiačky najvyšších ročníkov. Naši bývalí žiaci dosiahli ako dorastenci/dorastenky či dospelí v tomto športe medailové umiestnenia v súťažiach na majstrovstvách Európy i majstrovstvách sveta v silovom trojboji.