• Školský digitálny koordinátor

     • Úloha školského digitálneho koordinátora

     • Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

      Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.

      Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

      • vízia školy
      • škola ako komunita aktérov
      • škola ako vzdelávacie prostredie

      V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

      • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
      • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
      • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
      • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
      • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
      • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
      • administráciu online testovaní,
      • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.