• Inkluzívne vzdelávanie a školský podporný tím

     • Inkluzívne vzdelávanie a školský podporný tím

     •  

      Legislatívne ukotvenie

      Novelou Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z., ktorý vošiel do platnosti 1. septembra 2021, sa dostal historicky prvýkrát  do praxe pojem inkluzívne vzdelávanie.

       

      Prvý krát sa oficiálne dostáva pojem školský podporný tím (ŠPT) do zákona č. 414/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. § 84a (2) a (3), citujeme:

      „Riaditeľ materskej školy, riaditeľ základnej školy alebo riaditeľ strednej školy môže na účely inkluzívneho vzdelávania vytvoriť školský podporný tím.“

      „Členom školského podporného tímu je školský špeciálny pedagóg a všetci odborní zamestnanci príslušnej školy. Členmi školského podporného tímu môžu byť aj iní pedagogickí zamestnanci. Zloženie školského podporného tímu upraví riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená.“

       

      Do kategórie pedagogických zamestnancov ŠPT  môže patriť napr. školský špeciálny pedagóg (ale aj učitelia, triedni učitelia, výchovný poradcovia a pod.) do kategórie odborných zamestnancov patrí podľa §23 v zákone č. 138/2019:

      1. psychológ a školský psychológ,
      2. špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
      3. kariérový poradca,
      4. logopéd a školský logopéd
      5. liečebný pedagóg,
      6. sociálny pedagóg.