• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
  Adresa školyHlavná 293, 900 89 Častá
  Telefón+421 33 6495 211
  E-mailriaditelka@zscasta.sk
  WWW stránkazscasta.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Adriana Cíferská033 64952110911 388 466riaditelka@zscasta.sk
  ZRŠ pre ZŠMgr. Jozef Jakuš033 64952110911 971 405zastupca@zscasta.sk
  ZRŠ pre MŚBc. Janette Uvačková033 6495210 ms@zscasta.sk
  Hlavná vychovávateľka v ŠKDIng. Daša Detvanová033 64952110914 240 744skd@zscasta.sk
  Vedúca školskej jedálneEva Heldová033 6404007 jedalen@zscasta.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaIng. Peter Tatranský PhD.  
  pedagogickí zamestnanciMgr. Filip Pudmarčík  
   p. Liana Hroncová 
    
  ostatní zamestnancip. Eva Heldová  
    
  zástupcovia rodičovMgr. Katarína Tatranská  
   Mgr. Zuzana Roedolf  
   Ing. Jana Jakušová  
   Ing. Zuzana Vandáková  
  zástupca zriaďovateľaIng. Peter Tatranský PhD.  
  iníMgr. František Kašický  
   Mgr. Ľubica Cíferská  
   Mgr. Ľubica Opálková 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovObec Častá
  SídloHlavná 168
  Telefón0336495427
  E-mailpodatelna@casta.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

  VEDÚCI MO

  1.      plánovito koordinujú a kontrolujú činnosť jednotlivých vyučujúcich v rámci svojej MO,

  2.      kontrolujú a koordinujú výchovno-vzdelávací proces medzi 1. a 2. stupňom, ako aj medzipredmetové vzťahy,

  3.      vzájomnými hospitáciami zvyšujú úroveň vyučovacieho procesu.

   

  MO

  1.      METODICKÉ ZDRUŽENIE 1. STUPŇA A ŠKD

  2.      PREDMETOVÁ KOMISIA JAZYKOV

  3.      PREDMETOVÁ KOMISIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

   

  V priebehu roka v rámci covid situácie sa predmetové komisie na 2. stupni spojili do jedného metodického orgánu a zasadnutia boli spoločné.

   

  METODICKÉ ZDRUŽENIE 1. STUPŇA A ŠKD

   

  Termín

  Uznesenie

  25.8.2020

  MZ 1. stupňa a ŠKD berie na vedomie:

  -          org. a prevádzkový poriadok

  -          návrh na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, plán práce MZ

  -          triedne pravidlá opierajúcich sa o šk. poriadok počas celého roka

  -          pedagogickú dokumentáciu na šk. rok 2020/2021, elektronickú triednu knihu a klasifikáciu, dochádzkový systém

  MZ ukladá:

  -          naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. A prevádzkový poriadok

  termín: stály                           zodp.: tr. Uč.,

  -          dodržiavať jednotné triedne pravidlá

  termín: stály                          zodp.: tr. Uč.,

  -          dôsledne a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu, kritériá na hodnotenie

  termín: september 2020          zodp.: tr. Uč.,

  -          pripraviť slávnostný začiatok šk. roka

  termín: 2.9.2020                     zodp.: Mgr. Klasová, Mgr. Lipovská

  -          pripraviť triedy a učebnice pre 1. roč.

  termín: 27.8.2020                   zodp.: tr. Uč., Mgr. Fedáková

  -          predložiť návrh na hodnotenie  a klasifikáciu na 1. stupni, plán práce MZ

  termín: 2.9.2020                     zodp.: vedúca MZ

  -          vykonať mapovanie priebehu dištančného vzdelávania v mesiacoch marec – jún 2020 s cieľom zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane na strane žiakov a navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade nutnosti opätovného prerušenia vyučovania

  termín: 2.- 4. 9. 2020                  zodp.: tr. Uč.

  -          vykonať zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách

  termín: do 31.10.2020                 zodp.: všetci vyučujúci

  -        jesenná výzdoba priestorov školy a tried

  termín: október 2020                   zodp.: tr. Uč.

  -        pripraviť záložky – Medzinárodný deň školských knižníc – výroba záložky – Záložka do knihy spája školy

  termín: október/november          zodp.: tr. Uč, vyučujúce VYV

  11.11.2020

  Ukladá:

  -          predložiť návrh na úpravu hodnotenia – klasifikácie predmetov – hudobná výchova a telesná a športová výchova – z klasifikácie známkou na slovné hodnotenie – absolvoval/neabsolvoval – na základe Usmernenia k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 – telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

  -          dôsledne a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu:

  a, analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy

  b, javovú analýzu štvrťročných previerok, opatrenia

  termín: november 2020                   zodp: vš. vyučujúce

  -          naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. a prevádzkový poriadok

  termín: stály                                    zodp.: tr. uč.

  -          zrealizovať rodičovské združenia – online

  termín: november 2020                   zodp.: tr. učitelia 1.- 4.ročníka

  -          starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 4

  termín: november 2020 – január 2021    zodp: vš. vyučujúce

  -          priebežne sledovať aktuálnu situáciu, usmernenia, zúčastňovať sa podľa ponuky – vzdelávania, online webináre a pod.

  termín: stály                                          zodp: vš. vyučujúce (triedy)

  20.1.2021

  Ukladá:

  -   dôsledne a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu:

  a, analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy, elektronická klasifikácia

  b, pripraviť podklady na výpisy vysvedčení

  termín: 22.1.2021                               zodp.: vš. vyučujúce

  -  starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 4, podľa aktuálnej situácie a možností (nakoľko online – dištančné vzdelávanie od 11.1.2021)

  termín: február – apríl                       zodp: vš. vyučujúce

  -       priebežne sledovať aktuálnu situáciu, usmernenia, zúčastňovať sa podľa ponuky – vzdelávania, online webináre, vytváranie si zdrojov, materiálov na podporu online vzdelávania a pod.

  termín: stály                                       zodp: vš. vyučujúce (triedy)

  -       vyučovanie v online režime – dištančné vzdelávanie, podľa aktuálnych pokynov

  termín: stály                                      zodp: vš. vyučujúce (triedy)

  -       spolupráca s IT, ŠKD

  termín: stály                                     zodp: vš. vyučujúce (triedy)

  19.4.2021

  Ukladá:

  -  dôsledn a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu:

  a, analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy, pochvaly, elektronická klasifikácia, dochádzka

  termín: 20.4.2021                              zodp.: vš. vyučujúce

  -  starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 4, podľa aktuálnej situácie a možností – Deň Zeme a pod.

  termín: apríl – jún                            zodp: vš. vyučujúce

  -  priebežne sledovať aktuálnu situáciu, zmeny v usmerneniach, zúčastňovať sa podľa ponuky – vzdelávania, online webináre, vytváranie si zdrojov, materiálov na podporu online vzdelávania a pod.

  termín: stály                                    zodp: vš. vyučujúce

  -       naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. A prevádzkový poriadok

  termín: stály                                      zodp.: tr. uč.

  14.6.2021

  Ukladá:

  -   dôsledne  a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu:

  a, analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy

  b, upratať triedy, odovzdať učebnice

  termín: 25.-29.6.2021                             zodp.: tr. uč.

  -       uskutočniť naplánované školské výlety:

  žiaci 3.B – ZOO BA                          termín: 28.6.2021

  žiaci 4. ročníka – Baťov kanál          termín: 17.6.2021

  žiaci - 1. ročníka, 2.ročníka a 3.A ročníka: Opekačka, ČK

  termín: 24.6.2021                                       zodp.: tr. uč.

   

  Činnosť metodického združenia /MZ/ zameraná na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na ich reflexiu, zefektívňovanie výchovnovzdelávacieho procesu, na identifikovanie silných a slabých stránok výchovnovzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov a na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí. Vnútornú kontrolnú činnosť zameriame na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pozornosť venovaná definovaniu výchovno-vzdelávacích cieľov konzistentne formujúcich osobnosť dieťaťa, rešpektujúcich taxonómie cieľov, zaraďovaniu kooperatívnych, interaktívnych a zážitkových foriem učenia sa založených na skúsenostiach prepojených so životom, napomáhaniu rešpektovania a nadobúdania demokratických hodnôt, rozvíjaniu občianskych a sociálnych kompetencií detí.

   

  Správa MZ pre 1. stupeň a ŠKD za šk. rok 2020/2021

  Od septembra do decembra 2020 – prezenčná forma vyučovania. Od januára do marca 2021 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení základné informácie v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. st. a ŠKD:

  Učíme na diaľku - počas prerušenia vyučovania na 1. stupni  prebiehalo vzdelávanie žiakov dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu - prvoradým cieľom bolo pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere sme sa snažili zohľadniť náročnú situáciu. Podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania bola vzájomná komunikácia a spätná väzba, ktorá bola pre nás veľmi dôležitá.

  Ako prebiehalo vzdelávanie na prvom stupni – učíme na diaľku – v dištančnej forme:

  vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

  ·                On-line vyučovanie podľa rozvrhu – v čase od 8:00 do 10:00 hod. - využívaním aplikácie Microsoft Teams, prípadne podľa dohody,

  ·                zadania na overenie pochopenia učiva - kvízy, prezentácie, projekty na samostatnú prácu,

  ·                prostredníctvom edukačného portálu EduPage,

  ·                prostredníctvom e-mailovej komunikácie,

  ·                úlohy zadané učiteľom žiaci spracovávali podľa harmonogramu, ktorý určil učiteľ a informoval o termíne odovzdania úloh,

  ·                z jednotlivých predmetov dostávali úlohy cez edupage (približne podľa platného rozvrhu hodín alebo ITV) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti,

  ·                posielanie úloh na precvičenie učiva (PZ, listy, doplňovačky, …),

  ·                priebežné hodnotenie počas prerušeného vyučovania sa vo všetkých ročníkoch na 1. stupni základnej školy v čase mimoriadnej situácie hodnotilo formou slovného komentáru.

   

  Slovným komentárom sme priebežne hodnotili jednotlivé podklady z predmetov, ktoré mali charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Malo  motivačný charakter, pomenovalo žiakom chyby, ktoré robili a navrhovali postup pri ich odstraňovaní. A taktiež značne individualizovaný charakter, zohľadňovalo vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadalo na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

  Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získaval učiteľ v čase prerušeného vyučovania najmä z portfólií žiackych prác a rozhovorov so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi boli - projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

  Rodičia na dobrovoľnej báze posielali vypracované zadania – na všetky dostávali žiaci priamu spätnú väzbu s upozornením na chyby – pochvalou a ďalším povzbudením.

  Ak dlhší čas žiak nereagoval na zadané úlohy – triedny učiteľ následne kontaktoval zákonného zástupcu.

   

  Takáto organizácia sa čiastočne upravila pre žiakov, ktorí po nástupe žiakov do školy zostali doma. Od 22. februára/8. marca - nástup bol na dobrovoľnosti, časť žiakov sa naďalej vzdelávala predošlým spôsobom. Jednotlivé nástupy žiakov podľa usmernenia.

  Žiakom, ktorí sa nezúčastňovali vzdelávania v škole – tr. uč. posielal materiál podľa upraveného rozvrhu v rámci svojich možností.

  Pohybové aktivity zaradené denne – do vyučovacieho procesu.

  Harmonogram je orientačný priebežne ho môže upravovať tr. uč. podľa potrieb, požiadaviek.

  Vyučovanie prebiehalo bez zvonenia.

  Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností sú prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny a úrovni ich vedomostí, znalostí a zručností.

   

  Napriek náročnej situácii sme zvládli TVVP. Všetci žiaci si zaslúžia pochvalu za zvládnutie tejto mimoriadnej nečakanej situácie. V priebehu pár dní sa dokázali naučiť pracovať s technológiami, online komunikovať pomocou Teamsu, odovzdávať a vypracovávať úlohy cez edupage alebo u žiakov 3.-4.ročníka aj v OneNote, samostatne tvoriť, natáčať videá, zorganizovať si svoj čas a rozvrhnúť si jednotlivé úlohy, aby ich vypracovali do stanoveného limitu a mnoho ďalšieho – čo sme zohľadnili aj v cene riaditeľa školy a pochvale od tr. učiteľa.

   

   

  PK JAZYKOV A SPOLOČNÝCH ZASADNUTÍ PK 2. STUPŇA

  Termín

  Uznesenie

  8.9.2021

   

  Ukladá:

  -   zodpovedne vypracovať všetky potrebné pedagogické. dokumenty v stanovených termínoch - zapracovať pripomienky členiek komisie do plánu práce komisie

   

  20.9.2021

   

  Schvaľuje:

  -    Plán práce PK CJ na rok 2020/21 a ostatné prílohy

  Ukladá:

  -    zodpovedne plniť úlohy z plánu práce – úloha trvalá zodp.: všetky členky komisie

  Príloha č. 1 – Plán práce Komisie jazykov na šk. rok 2020/21

  Príloha č. 2 - Plán aktivít Komisie jazykov na šk. rok 2020/21

  Príloha č. 3 – Návrh opatrení pri prechode na dištančné vzdelávanie

   

  9.2.2021

  Berie na vedomie:

  -          správy jednotlivých členiek /podľa zoznamu v tabuľkovej prílohe/ o ich výchovno-vzdelávacej činnosti počas dištančného vzdelávania 

  Ukladá:

  -          odstrániť prípadné nedostatky v súlade s dokumentom Organizácia dištančného vzdelávania v termíne uvedenom v bode 3

  zodp. všetky členky PK 

  -          dať priestor na zdieľanie skúseností kolegyniam, ktoré nedostali slovo, na najbližšom zasadnutí /prípadne po odstránení nedostatkov/   

  zodp. vedúca PK v spolupráci s konkrétnymi kolegyňami 

  -          odovzdať vzorové klasifikované materiály uvedené v bode 3 v 

  termíne do 15.2.2021                          zodp. Všetky členky PK

  -          zorganizovať workshop k hodnoteniu a klasifikácii na precvičenie si zručnosti hodnotenia a klasifikácie v súlade s platnou legislatívou v 

  termíne do 24. 2.2021                         zodp. Vedúca PK

  ·          pokračovať v hospitačnej činnosti     zodp.: vedúca PK 

  ·         realizovať návštevy vyučovacích hodín medzi kolegyňami - minimálne raz do týždňa, záznamy viesť v TK

  zodp. všetky členky PK 

   

  17.4.2021

  Schvaľuje:

  -         klasifikáciu cudzích jazykov v 3. Štvrťroku 2020/21

  Ukladá:

  -          Uskutočniť:

  a, šk. kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  -          plniť ostatné ciele vyplývajúce z plánu práce PK

  termíno: trvalý                                všetci členovia komisie

  -          dôsledne sa pripraviť na návrat do prezenčnej formy vzdelávania

                                                           zodp. všetky členky komisie

   

  17.6.2021

   

  Schvaľuje:

  -           klasifikáciu predmetov jazykov v 2. polroku 2020/21

  Ukladá:

  -          dôsledne a včas odovzdať požadovanú pedagogickú dokumentáciu

                                                      zodp. všetky členky komisie

   

   

   

   

  SPOLOČNÉ ZASADNUTIA PK 2. STUPŇA:

  Termín

  Uznesenie

  25.8.2021

   

  Ukladá:

  - preštudovať Sprievodcu šk. rokom 2020/21

                                                        zodp. všetci vyučujúci

  - zapracovať tr. hodinu do rozvrhu tried

                                                       zodp. tr. učiteľky

  - predložiť pg. rade návrh na hodnotenie a klasifikáciu v šk. roku 2020/21

   

  26.10.2021

  Schvaľuje: 

  -          Návrh Organizácie dištančného vzdelávania

  termín do: od 26.10.2020 

  Ukladá: 

  -          Dôsledne dodržiavať pravidlá dištančného vzdelávania spracované v dokumente Organizácia dištančného vzdelávania

                                                       zodp. všetci vyuč.  

  -          Zorganizovať metodické stretnutie na zdieľanie skúseností z predchádzajúceho dištančného vzdelávania

  termín 28.10.2020                       zodp. Mgr. Walterová 

   

  3.12.2020

  Berie na vedomie:

  - prípravu online vianočnej akadémie

  termín: do 11.12.2020                           zodpovední: triedni učitelia

  - správu o slaboprospievajúcich žiakoch

  Ukladá:

  - preštudovať Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu 22/2011, Metodické usmernenie zo 16.11.2020, dodatok k šk. poriadku

  termín: trvalý

  - dôsledne využívať online konzultačné hodiny na aktivizáciu slabších žiakov /takýchto žiakov pozývať na konkrétny čas/

  termín: trvalý

  - oznamovať termíny online konzultácií pre slaboprospievajúcich žiakov rodičom i žiakom formou správy v Edupage vopred

  termín: trvalý

  - pri slaboprospievajúcich žiakoch si viesť záznamy o ich aktivite na hodinách termín: trvalý - umožniť slaboprospievajúcim žiakom vypracovať zadania v papierovej forme a priniesť do školy termín: trvalý - všetky problémy so vzdelávaním žiakov /výrazné zhoršenie žiaka v predmete, absencia na hodinách, žiadna aktivita na hodinách, neplnenie povinností/ konzultovať s tr. učiteľom, ktorý zabezpečí komunikáciu s rodičmi takýchto žiakov

  - zverejňovať domáce úlohy do 14:00h v Edupage i vo Onenote

  termín: trvalý

  - dodržiavať skladbu hodnotiacich kritérií uvedenú v dodatku k šk. poriadku termín: trvalý Plniť uvedené úlohy sú povinní všetci členovia PK 2. stupňa

  Schvaľuje:

  – návrh Dodatku k šk. poriadku s navrhovanými doplneniami

   

  20.1.2021

   

  Ukladá:

  - aktualizovať dochádzku v ETK

  termín: do 25.1.2021                                 zodpovední: triedni učitelia

  - aktualizovať EKH

  termín: do 25.1.2021                                zodpovední: všetci učitelia

  - skontrolovať skladbu známok z jednotlivých predmetoch

  termín: do 25.1.2021                               zodpovední: vedúci PK

  - vypracovať výkazy práce PRÁCE NA DOMA

  termín: do 29.1.2021                               zodpovedný: všetci učitelia

  - dodržiavať TVVP

  termín: trvalý                                          zodpovední: členovia PK

  - riadiť sa pri hodnotení žiakov najmä Metodickým pokynom k obsahu vzdelávania počas dištančného vzdelávania, Smernice na hodnotenie ZŠ s MŠ Častá a dodatkom k školskému poriadku.

  termín: trvalý                                           zodpovední: členovia PK

  - príprava žiakov na olympiády 2020/2021 termín: trvalý zodpovední: členovia PK

  - pokračovať v príprave žiakov na vyššie stupne súťaží v školskom roku 2020/2021 termín: trvalý                                            zodpovední: všetci členovia

  - zverejňovať všetky oznamy pre žiakov a rodičov na edupage,

  termín: trvalý                                             zodpovední: všetci členovia

  - príprava žiakov na prijímacie skúšky a Testovanie 9 2020/2021

  termín: máj, jún 2021                      zodpovední: Mgr. M. Porkertová, Mgr. Z. Pudmarčíková

   

   

   

  PRÍRODOVEDNÁ KOMISIA:

   Termín

  Uznesenie

  3.9.2020

  Schválenie plánu práce PK

  12.11.2020

  Berie na vedomie:

  - dodatok zmluvy k pracovnej činnosti o home Office

  - navýšenie mobilných dát a volaní pre učiteľov

  - informácie o uskutočnených rodičovských združeniach v jednotlivých triedach

  Schvaľuje:

  - zapracovanie komplementárnych oblastí do vyučovania predmetov hlavných vzdelávacích oblastí počas dištančného vzdelávania od 26.10.2020

  - napísať rodičom slaboprospievajúcich a neprospievajúcich žiakov oznam o prospechu ich detí elektronickou formou

  - na pedagogickej rade navrhnúť schválenie hodnotenia výchov slovom ABSOLVOVAL

  Ukladá:

  - počas celého školského roka 2020/2021 intenzívne pripravovať žiakov na súťaže a olympiády

  termín: trvalý                                                    zodpovední: všetci členovia

  - z edupage vložiť do SharePointu klasifikačnú správu triedy

  termín: 16.11.2020                                         zodpovední: triedni učitelia

  - vyhodnotiť upomienky za prospech a výchovné opatrenia za 1.štvrťrok 2020/2021

  termín: 18.11.2020                                       zodpovední: triedni učitelia

  - venovať zvýšenú pozornosť slabým žiakom a žiakom s poruchami učenia

  termín: trvalý                                               zodpovední: všetci členovia

  - hospitačnú činnosť počas online vzdelávania

  termín: trvalý                                              zodpovední: Mgr.Walterová, Mgr.Jakuš,

  RNDr.I.Jakubcová

  20.1.

  Berie na vedomie:

  -vytvorenie tímov pre všetky triedy v Teamse

  - poznámky i prácu na hodinách(ako zadania, videá, ppt, domáce úlohy) vkladať do OneNote do knižnice obsahu a do súborov

  - zadávanie domácich  úloh cez Edupage, niektorí vyučujúci i cez OneNote

  - písomky z MAT vypracovávať do zošita alebo na papier a následne žiaci posielajú fotografiu svojej práce

  Schvaľuje:

  - neuskutočnenie štvrťročných písomných prác z MATEMATIKY ako sa uskutočňovali  počas prezenčnej výučby, ale žiaci vypracovávajú previerky, kde sú preskúšaní len z JEDNÉHO JAVU

  - z ostatných premetov prebiehajú online testy, ktorých časový limit je len časť z vyučovacej hodiny

  - u všetkých členov PK  dostatočnú diferenciácia známok k polročnej klasifikácii(testy, aktivita, dobrovoľné úlohy, ppt, projekty, praktické  aktivity)

  Ukladá:

  -         aktualizovať dochádzku v ETK

       termín: do 25.1.2021                                    zodpovední: triedni učitelia

  -         aktualizovať EKH

        termín: do 25.1.2021                                    zodpovední: všetci učitelia

  -         skontrolovať skladbu známok z jednotlivých predmetoch

         termín: do 25.1.2021                                    zodpovední: vedúci PK

  -         vypracovať výkazy práce PRÁCE NA DOMA

       termín: do 29.1.2021                                      zodpovedný: všetci učitelia  

  -         dodržiavať TVVP

       termín: trvalý                                                 zodpovední: členovia PK

  -       riadiť sa pri hodnotení žiakov najmä Metodickým pokynom k obsahu vzdelávania počas dištančného vzdelávania, Smernice na hodnotenie ZŠ s MŠ Častá a dodatkom k školskému poriadku.

       termín: trvalý                                                 zodpovední: členovia PK

  -         príprava žiakov na olympiády 2020/2021

  termín: trvalý                                                  zodpovední: členovia PK

  -        pokračovať v príprave žiakov na vyššie stupne súťaží v školskom roku 2020/2021

  termín: trvalý                                                  zodpovední: všetci členovia

  -        zverejňovať všetky oznamy pre žiakov a rodičov na Edupage,

       termín: trvalý                                                 zodpovední: všetci členovia

  -         príprava žiakov na prijímacie skúšky a Testovanie 9 2020/2021

  termín: máj, jún 2021                                   zodpovední: Mgr. M. Porkertová, Mgr. Z. Pudmarčíková

  - dodržiavať TVVP všetkými vyučujúcimi( k presunu tematických celkov došlo len v niektorých ročníkoch z MATEMATIKY: 5.-7. ročník)

  termín: trvalý                                                       zodpovední: všetci vyučujúci

  - online hospitačnú činnosť ( zatiaľ prebehli hospitácie len u 2 členov PK, pokračovať budú v nasledujúcich týždňoch)

  termín: trvalý                                                      zodpovední: Mgr.Walterová, Mgr.

  Jakuš, RNDr.I Jakubcová

  19.4.

  Berie na vedomie:

  -   analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov v 3. štvrťroku 2020/2021

  Schvaľuje:

  -  napísať rodičom  slaboprospievajúcim žiakov prostredníctvom Edupage správu o prospechu ich detí 

  Ukladá:

  -  uskutočniť chýbajúce praktické aktivity a laboratórne práce v závislosti od možností žiakov a časového horizontu

    termín: do júna 2021               zodpovední: všetci vyučujúci BIO, FYZ a CHEM       

  -  dodržiavať TVVP

    termín: trvalý                          zodpovední: všetci členovia                      

  -  príprava žiakov na prijímacie skúšky a Testovanie 9 MAT 2020/2021

    termín:  máj - jún 2021           zodpovedný: Mgr. Monika Porkertová

   

   

  RADA ŠKOLY:

  Termín

  Uznesenie

  26.08.2020

  Uznesenie: 01/2020 - RŠ berie na vedomie informáciu o organizačných a prevádzkových opatrenia v školskom roku 2020/2021 v súvislosti s vírusom COVID 19.

  Uznesenie: 02/2020 - RŠ berie na vedomie informáciu o počtoch žiakov v ZŠ a MŠ Častá na školský rok 2020/2021.

  Uznesenie: 03/2020 - RŠ berie na vedomie návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu pre školský rok 2020/2021 a informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Uznesenie: 04/2020 - Rada školy berie na vedomie Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2019/2020 a odporúča zriaďovateľovi Správu o výsledkoch činnosti za školský rok 2019/2020 schváliť bez výhrad.

  Uznesenie 05/2020 - RŠ berie na vedomie informáciu o plánovanej nadstavbe ZŠ Častá.

   

  16.4.2021

  Uznesenie: 01/2021 - Rada školy schvaľuje Správu o výsledkoch hospodárenia základnej školy za rok 2020 a odporúča zriaďovateľovi správu schváliť bez výhrad.

  10. 7.2021

  Z á p i s n i c a

  z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa

  Základnej školy s MŠ, Hlavná č. 293, 900 89, Častá / k nahliadnutiu u predsedu Rady školy, Ing. Petra Tatranského, PhD.

  Uznesenie: 02/2021

  Rada školy (vrátane delegovaných zástupcov) pri Základnej škole s MŠ v Častej, Hlavná č. 293, prijala na svojom zasadnutí nasledovné uznesenie:

  „Výberové konanie prebehlo podľa vopred prijatých kritérií a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na základe výsledkov výberového konania rada školy navrhuje zriaďovateľovi, vymenovať do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Častej, Hlavná 293, kandidátku Mg. Adrianu Cíferskú“.

   

  2.9.2021

  1. Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried

  Uznesenie: 03/2021 - RŠ berie na vedomie informáciu o počtoch žiakov v ZŠ a MŠ Častá na školský rok 2021/2022.

  2. Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

  Uznesenie: 04/2021 - RŠ berie na vedomie návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu pre školský rok 2021/2022 a informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

   

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 290

  Počet tried: 15

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried22222211115
  počet žiakov463334303938292726286
  z toho ŠVVP10256725230
  z toho v ŠKD272615100    78

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP4315  
  Znížený úväzok83  
  ZPS32  
  Na dohodu26  

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov12324
  vychovávateľov033
  asistentov učiteľa224
  odborní zamestnanci022
  spolu33033

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
     
  6., 7., 8., 9. ročníkObčianska náuka 4
  5.A., 6.ročníkBiológia6
  5.A, 8., 9. ročníkVýtvarná výchova 4
  5.A, 6.AHudobná výchova2
  9. ročníkFyzika 1
  5.- 9. ročníkEtická výchova1
  5.- 9. ročníkTechnická výchova1

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 2019/2020      
       
  Názov súťaže     
  Olympiáda slovenského jazyka online1610 
  Hviezdoslavov Kubín2730  
  Matematická pytagoriáda 3., 4. ročník5010  
  Matematická olympiáda11    
  iBobor74    
  Biblická olympiáda430  
  Geografická olympiáda online550  
  Pytagoriáda 5.- 8. ročník1330  
  Olympiáda v anglickom jazyku1721  
        
        
        
      
       
  Florbal 5-930 žiakovdve družstvá po 15 žiakov (chlapci, dievčatá)  
  Olympiáda v ANJKategória A – 5 zúčastnených, 4 úspešní, postúpila 1 žiačka     
  Kategória B – 4 zúčastnení, všetci úspešní, postúpil 12/1 úspešný riešiteľ     
  1 – 1. miesto 1 žiak úspešný riešiteľ    
  Technická olympiáda14 zúčastnených, 10 úspešných riešiteľov, 3 postúpili do OKNezúčastnili sa   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  AKTIVITY MZ 1. STUPŇA

   

  Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností je volená tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia, tr. uč. si vyberali z ponuky a hodnotili jednotlivé aktivity v jednotlivých analýzach za štvrťročné obdobia:

  Harmonogram podujatí:

  September

  Výzdoba triedy a priestorov školy k začiatku školského roka

  Európsky týždeň športu - aktivity na hodinách TSV (23.-30.9.)

  Svetový deň mlieka v školách - mliečna desiata, tr. aktivity (25.9.)

  Deň jazykov – zábavné vyučovanie (26.9.)

  Október

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka (do 31.10)

  Plody jesene - výstavka prác v priestoroch školy  

  Deň jablka - Súťaž o najväčšie jablko  (21.10.)

  Tvorivá dielňa - darček pre starých rodičov/ Pisateľská dielňa „Píšeme starým rodičom" - Mesiac úcty k starším

  Šarkaniáda

  Medzinárodný deň školských knižníc – výroba záložky - Záložka do knihy spája školy

  Deň strašidiel a Halloween (ANJ)

  Medzinárodné dni – motivačné aktivity na vyučovacích hodinách:

  Svetový deň ochrany zvierat - 4.10.

  Deň starých rodičov – 14.10.

  Svetový deň zdravej výživy – 16.10.

  Medzinárodný deň stromov - 20.10.

  Svetový deň sporenia - FG 31.10.

  November

  Náučný chodník na jeseň – Spoznávame náš región

  Svetový deň behu – Behajme pre zdravie - aktivity na hodinách TSV (5.11)

  Svetový deň bez fajčenia - vymeň cigaretu za jablko (20.11)

  December

  Náruč dobrých skutkov pre Mikuláša

  Mikuláš - triedna aktivita – Mikulášska pyžamová párty/ Červený Mikulášsky deň

  Stridžie dni – zvyky a obyčaje

  Tvorivé dielne pre žiakov – vianočné darčeky

  Výzdoba triedy a priestorov školy k vianočným sviatkom

  Vianočná besiedka – vianočná čajovňa

  Január

  Biely snehuliacky deň  - Šantenie na snehu - Hry so snehom, súťaž o najkrajšiu stavbu zo snehu

  Malý Enviráčik- staráme sa o vtáčiky v zime

  Týždeň dobrovoľníctva

  Február

  Karneval - príprava masiek, triedna zábava – fašiangový karneval

  Valentínsky deň – Deň lásky a priateľstva – prekvapenie

  Prednes poézie a prózy - triedne a školské kolo HK

  Marec

  Návšteva knižnice/Beseda so spisovateľkou - Vzdelávacie aktivity v školskej knižnici „Poézia a próza slovenských autorov“

  Moja najkrajšia kniha - výstava kníh v triedach

  Deň v krajine rozprávok

  Vzácna kvapka (voda) – Svetový deň vody (22.3)

  Apríl

  Veľkonočné sviatky - ľudové tradície

  Výzdoba triedy a priestorov školy k veľkonočným sviatkom

  Svetový deň zdravia - pohybové aktivity, súťaže (7.4.)

  Ekodeň  - Zachráňme si našu planétu - úprava triedy a okolia školy/kresba na asfalt - Deň Zeme  (22.4)

  Máj

  Príprava darčekov ku Dňu matiek, ku Dňu otcov

  Deň v múzeu – virtuálna prehliadka

  Svetový deň  Pohybom ku zdraviu/ pohybové aktivity/  (10.5.)

  Svetový deň mlieka  -mliečna desiata počas celého týždňa, alebo vyrobme si mliečnu pochúťku (26.5.)

  Dopravné ihrisko na školskom dvore – praktický výcvik a teoretické vyučovanie

  Jún

  Deti deťom - Oslava MDD -  zábavné vyučovanie/detská olympiáda

  Čo vieš o hviezdach – exkurzia HVEZDÁREŇ/prenosné planetárium

  Školský výlet

  Rozlúčka so školským rokom

   

  Hromadné akcie podľa aktuálnej situácie pandémie COVID-19:

  Mesiac úcty k starším – výroba darčekov

  Vianočná besiedka – on –line akadémia, výroba darčekov

  Karneval – on-line

  Školské kolo HK

  Zápis – on-line rodičovské – zápis uskutočnený - elektronickou formou

  MDD

  Exkurzie a výlety

   

   

  AKTIVITY PRÍRODOVEDNEJ KOMISIE

  1. účelové cvičenie

  2. školské + okresné kolo Geografickej olympiády

  3. školské + okresné kolo PYTAGORIÁDY

  4. KOMPARO

  5.i Bobor

  6. dekanátne kolo Biblickej olympiády

   

   

   

  AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE JAZYKOV

   

  Najdôležitejšie mimovyučovacie aktivity:

   

  Erazmus+

  -          KA2 – z výzvy 2018 – Rok európskeho kultúrneho dedičstva – šanca pre budúcnosť bol predĺžený do 31.8.2021 – zrealizovať treba už iba disseminačné aktivity – Ilustrovaný slovník a video venované remeslám – úloha trvá

  -          KA1 z výzvy 2019 – Poďme nato INAK bol tiež predĺžený do 31.8.2021 z dôvodu nezrealizovania naplánovaných aktivít. Nakoľko sa ani v tomto období nepodarilo aktivity zrealizovať opätovne sme o predĺženie projektu požiadali.

  -          Akreditácia školy pre programy Erasmus na roky 2021-2027 – podali sme žiadosť a boli sme úspešní, čo znamená, že v uvedených rokoch budeme podávať „žiadosti o grant“ a nie projekty. Žiadosti o grant budú schválené na základe ich relevantnosti k predloženej žiadosti o akreditáciu, ktorá obsahuje Akčný plán rozvoja školy na uvedené obdobie

   

  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  Online pre 1. aj 2. stupeň – vyučujúce využili na zakúpené online prístupy cez KP vo vyučovaní KAJ a RAJ.

  Hviezdoslavov Kubín

  -          Šk. kolo v kategóriách 5.-7. a 8.-9. sa uskutočnilo kombinovanou prezenčnou a dištančnou formou v 17. kalendárnom týždni /26.-30.4.2021

  -          Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 10.6.2021. Tri žiačky z našej školy získali 3. Miesto v okresnom kole.

   

  Olympiáda v anglickom jazyku

  -          Nastavený trend zlepšovania výsledkov na olympiáde v anglickom jazyku – v kategórii 1B – 1. Miesto v okresnom kole, v 1A – úspešný riešiteľ – 6. Miesto

  Olympiáda v slovenskom jazyku

  -          Ema Vandáková 8. ročník – v okresnom kole bola úspešnou riešiteľkou a získala 9. miesto

   

  Leaf  - Premena školy zvnútra

   

  Dve členky PK jazykov sa zapojili do projektu.

   

   

   

   

   

  USKUTOČNENÉ AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE JAZYKOV

  September

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  TVVP a UO vyučovacích predmetov jazykov  

  5.-9.

  Všetky vyučujúce

  Doplnenie učebnicového fondu

  5. – 6. ročník

  Mgr. Walterová

  2. zasadnutie PK

   

  Mgr. Walterová

  Európsky deň jazykov – 26.9.2019

  5.-9.

  Mgr. Walterová

  Pokračovanie v projektoch Erasmus plus KA1  – Poďme nato INAK a KA2 – Rok európskeho kultúrneho dedičstva – šanca pre budúcnosť

   

  Projektový tím

  Príprava na akcie školskej knižnice, stanovenie pravidiel

  5. – 9. roč.

  Mgr,. Pudmarčíková

  Október

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Olympiáda v SJL - ŠK

  8. - 9.

  Mgr. Pudmarčíková

  Vypracovanie návrhu na Akreditáciu projetov Erasmus+ na roky 2021 - 2027

  Celá škola

  Projektový tím

  Zasadnutie komisií 2. stupňa online

   

   

  November

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Príprava na olympiády

  5.-9.

  Mgr. Polakovičová, Mgr. Štrbová, Mgr. Pudmarčíková

  Hospitačná činnosť - online

   

  Mgr. Walterová,

  Spoločné zasadnutie komisií 2. stupňa – štvrťročné hodnotenie

   

  Mgr. Walterová

  December

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Olympiáda v SJL - obvodné kolo

  8. - 9.

  Mgr. Pudmarčíková

  Šk. kolá - Olympiáda v ANJ

  5.-9.

  Mgr. Polakovičová,

  Január

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Okresné kolo OAJ

  5.-9.

  Mgr. Polakovičová,

  Projekt LEAF

   

  Zapojení učitelia

  Spoločné zasadnutie komisií – polročné hodnotenie

   

  Mgr. Walterová

  Hviezdoslavov Kubín – TK

  1. – 9. roč.

  Vyuč. SJL

  Apríl

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  všetky

  Vyučujúce anj

  Hospitačná činnosť

   

  Mgr. Walterová,

  Spoločné zasadnutie komisií 2. stupňa – štvrťročné hodnotenie

   

  Mgr. Walterová

  Máj

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Otvorené vyučovanie

  1. - 9. roč.

  všetci

  Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  1. – 9. roč.

  Vyuč. SJL

  Kompletizácia videa ku KA2

   

  Mgr. Walterová

  Jún

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Testovanie 9

  5. – 9. roč.

  Vyuč. V 9. ročníku

   

   

   

  MDD

  1. - 9. roč.

  všetci

  6. zasadnutie komisie

   

  Mgr. Walterová

  Zhrnutie a vyhodnotenie práce na projekte KA2

   

  Mgr. Walterová, Mgr. Svinčáková

  Divadelné predstavenie v ANJ - online

   

  Mgr. Walterová

  Dokončenie práce na Obrázkovom viacjazyčnom slovníku remesiel

  5. – 9. roč.

  Mgr. Fedáková

   

   

   

  AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

   

  1. Júnová oblievačka

  2. Cyklo týždeň

  3. Týždeň priateľstva

  4. Pravidelné vychádzky do prírody

  5. Týždeň ku Dňu Otcov

  6. Deň Matiek

  7. Eko apríl – recyklátor Hrdina, výroba ekotašiek

  8.Knižný kvíz v marci – mesiac knihy

  9. Vianočná pošta pre seniorov

  10. Letné tábory

  1.Turnus – Remeselný jarmok 2

  Utorok: Mydliari

  - výroba mydla tradičným spôsobom

  - maľovanie bublinami

  - výroba bublifukov

  Streda: Jaskyniari

  - návšteva jaskyne Driny a Smoleníc (celodenný výlet)

  Štvrtok: Maliari

  - maľba na plátno v prírode

  Piatok: Hračkári

  - výroba hračiek z prírodných materiálov

  - výroba hračiek z recyklovaného materiálu

  2.Turnus – Športu zdar 2

  Pondelok: Turnaje družstiev – futbal, basketbal, florbal

  Utorok: Výletníci (celodenný výlet)

  – plavba loďou po Dunaji do Devína

  – turistika na vyhliadkovú vežu Modlivka

  Streda: Cyklodeň – cyklotúra do Budmeríc ku kaštieľu

  Štvrtok: Pripraviť, zamieriť ...

  - strieľanie a triafanie do cieľa

  - lukostrelba

  Piatok: Retro deň

  – Spartakiáda, cvičenie na hudbu

  – súťaž družstiev

   

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty:

  Projekt Leaf - Premena školy zvnútra - odborné vedenie pedagógov a rozšíreného vedenia- mentori, kouči, metodici

  Projektová dokumentácia - Rozšírenie kapacít ZŠ- participácia, príprava na odovzdanie projektu

  Interierové úpravy školy

  Charitatívne projekty

  1.      Koľko lásky sa zmestí do jednej krabičky

  Zdravie a zdravá výživa

  2.      Školské mlieko

  3.      Školské Brejky - Rajo

  4.      Školské ovocie

  Medzinárodné projekty

  5.  Erazmus Plus, KA1, KA2

  6.  Záložka spája školy

  Enviromentálne

  7.  Triedenie odpadu

  Vzdelávacie

  8.  Projekt Premena školy zvnútra

  9.  Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku /organizátori/

  10. Projekt sebadôvery Dove

  Športové projekty

  Kvôli pandemickej situácii sa neuskutočnili

   

  Pandemická situácia v školskom roku 2020-2021 spôsobila výrazný pokles aktivít oproti predchádzajúcim školským rokom.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.3.2014 - 27.3.2014

  Druh inšpekcie: hĺbková

  V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Škola je vybudovaná ako účelové školské zariadenie, má vyhovujúce materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie. V budove školy na Hlavnej 293 (hlavná budova) sú umiestnené triedy 1. - 9. ročníka ZŠ. Táto budova má tri podlažia. Na prízemí sa nachádza sekretariát, zborovňa, riaditeľňa, počítačová učebňa, knižnica, hygienické zariadenia, kabinet upratovačiek, správcu školy a šatne. Vstup do telocvične je na prízemí prepojený chodbou s hlavnou budovou. V telocvični sú dve šatne s príslušným hygienickým zariadením: chlapčenské na prízemí a dievčenské na prvom poschodí. Cvičebná plocha má 528 m2. Na prvom poschodí hlavnej budovy sa nachádza šesť tried, kabinet špeciálneho pedagóga a hygienické zariadenia. Druhé poschodie hlavnej budovy má dve krídla. Nachádzajú sa tu triedy a odborné učebne: jazyková a počítačová učebňa. Obidve krídla sú prepojené enviroučebňou s kabinetom. V samostatných prístavbách sú 2 triedy ZŠ, ŠKD, školská jedáleň a hygienické zariadenia. V oplotenom areáli školy sa okrem trávnatej plochy nachádza futbalové miniihrisko, ihrisko na basketbal/volejbal a nohejbal. ZŠ má samostatný ohradený trávnatý areál s preliezačkami a pieskoviskom.

  Škola má zriadené a využíva viacero odborných učební a pracovísk (jednotlivé učebne sú charakterizované v samostatných položkách submenu v sekcii Vybavenie školy.)

  Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme a modernizujeme.

  Moderné učebné pomôcky umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie formy vyučovania. Vyučujúci i žiaci môžu počas výuky i krúžkovej činnosti využívať pripojenie na internet v počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, v enviroučebni, v mediálnej učebni aj v žiackej knižnici. Zamestnanci vo všetkých kancelárskych priestoroch vedenia školy, u pedagógov, v MŠ, u ekonómky školy a vedúcej ŠJ majú prístup k internetu.

  Škola v spolupráci s obcou pripravila projektovú dokumentáciu na nadstavbu školy v rámci rozšírenia kapacít ZŠ. V súčasnosti pracujeme na príprave projektovej dokumentácie telocvične a MŠ.


  Škola je vybudovaná ako účelové školské zariadenie, má vyhovujúce materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie. V budove školy na Hlavnej 293 (hlavná budova) sú umiestnené triedy 2. - 9. ročníka ZŠ. Táto budova má tri podlažia. Na prízemí sa nachádza sekretariát, zborovňa, riaditeľňa, počítačová učebňa,  knižnica, hygienické zariadenia, kabinet upratovačiek, kabinet správcu školy a žiacke šatne. Vstup do telocvične je na prízemí prepojený chodbou s hlavnou budovou. V telocvični sú dve šatne s príslušným hygienickým zariadením: chlapčenské na prízemí a dievčenské na prvom poschodí. Cvičebná plocha má 528 m2. Na prvom poschodí hlavnej budovy sa nachádza šesť tried,  kabinet  špeciálneho pedagóga a hygienické zariadenia. Druhé poschodie hlavnej budovy má dve krídla. Nachádzajú sa tu triedy a odborná učebňa: počítačová učebňa. Obidve krídla sú prepojené enviroučebňou s vlastným kabinetom. V samostatných prístavbách sú 3 triedy ZŠ, v ktorých sa taktiež po vyučovaní uskutočňuje činnosť ŠKD, školská jedáleň a hygienické zariadenia. V oplotenom areáli školy sa okrem trávnatej plochy nachádza futbalové miniihrisko, ihrisko na basketbal/volejbal a nohejbal. ZŠ má samostatný ohradený trávnatý areál s preliezačkami a pieskoviskom.

  Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:

  ·         Enviroučebňu – učebňu prírodovedných predmetov – fyziky, chémie, prírodopisu, biológie (s PC, dataprojektorom, vizualizérom, keramickou tabuľou, DVD-prehrávačom a videorekordérom) vybudovanú na jar 2009 s finančnou podporou rady rodičov a Enviroprojektu.

  ·         Dve počítačové učebne: P1 (s 22 počítačmi, softvérovým vybavením, dataprojektorom, skenerom, niekoľkými typmi tlačiarní, keramickou tabuľou, kamerou, digitálnym fotoaparátom) vybudovanú na jar 2003 s finančnou podporou rady rodičov a P2 (21 notebookov, projektor, interaktívna tabuľa e-beam, keramická tabuľa, ozvučenie) - vybudovaná s finančnou podporou rady rodičov na jar 2012.

  ·         Dve jazykové učebne – vybudované na základe úspešného projektu z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v roku 2019.  

  Vybavenie a zmodernizovanie priestorov za účelom skvalitnenia vzdelávania žiakov v cudzojazyčnej komunikácii, v rozvoji čitateľskej gramotnosti.

   

  Vybavenie učebne: Interaktívny projektor s tabuľou a softvérom, Softvér k interaktívnemu projektoru+adaptér pre bezdrôtový prenos obrazu, učiteľský počítač, klientské stanice, digitálne jazykové laboratórium  pre učiteľa aj pre žiakov, žiacke stoly, stoličky.

  ·         Žiakom slúži ako odborná učebňa – žiacka kuchynka, počas leta 2009 zrekonštruovaná a zmodernizovaná z projektu MŠ SR a financií rady rodičov. Tu získavajú praktické zručnosti a návyky správnej životosprávy a stravovania. Základy varenia tak získavajú nielen dievčatá, ale po pozitívnej odozve, aj chlapci.

  ·         Veľkú telocvičňu s vybudovaným javiskom, ktorá sa príležitostne využíva ako spoločenská miestnosť s pódiom, s javiskovým osvetlením a divadelnou zvukovou technikou. Telocvičňu využívame okrem športových aktivít na slávnostné akadémie (na začiatku či konci školského roka, na Vianoce, prípadne na Deň matiek). Súčasťou vybavenia telocvične je miniposilňovňa. Školské športové plochy ďalej tvoria: futbalové miniihrisko, basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko. Sociálne zariadenia telocvične prešli v lete 2009 rekonštrukciou vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja. Strecha telocvične, vymaľovanie interiéru telocvične a zaradenie šatní prešli rekonštrukciou v lete 2013 za finančnej pomoci havarijných fondov MŠSR a Obecného úradu obce Častá.

  ·         Z finančnej dotácie projektov Asociácie športu na školách sa v hale telocvične vymenila časť okien v r. 2006 a v r. 2008, v roku 2014 boli vymenené všetky okná.

  ·         Škola má inovovanú žiacku knižnicu s 3 445 titulmi kníh krásnej literatúry a encyklopédií, CD a DVD. Knižničný fond je vybavený elektronickým katalógom. Knižnica poskytuje možnosť vyhľadávania kníh prostredníctvom internetu. Začiatkom šk. r. 2009/10 sa obohatila o nové knižné a mediálne tituly zakúpené vďaka projektu  Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009.

  V školskom roku 2018/2019 sme prostredníctvom projektuJazykové učebne a knižnica získali moderné vbavenie knižnice a knižničný fond: samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, beletriu, technické hry, robotické hry, hudobné nahrávky, nástenné portréty osobností. V roku 2019 dobudované na základe úspešného projektu z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v roku 2019. Vybavenie knižnice: počítač školského knihovníka, notebook pre používateľov knižnice, tablet pre používateľov knižnice, knižnično-informačný systém, čítačka čiarových kódov, multifunkčné zariadenie-kopírka, skener, tlačiareň, televízor, DVD prehrávač, dataprojektor, premietacie plátno, stolička pre knihovníka, knihovnícke regály na knihy a časopisy, knihovnícky vozík, stoly do študovne, knižničný fond.

  ·         Škola má k dispozícii detské dopravné ihrisko umiestnené na asfaltovej ploche dvora MŠ (s vodorovným dopravným značením, kruhovým objazdom, prenosnými dopravnými značkami a semaformi, s 10 detskými bicyklami s prilbami a 2 detskými kolobežkami). Vybudované bolo s podporou firmy Protetika Bratislava a BSK. V roku 2019 bolo dopravné ihrisko na asfaltovej ploche opätovne zrekonštuované.

  ·         Škola má zariadený kabinet špeciálneho pedagóga (s PC a s potrebným výukovým softvérom), ktorý slúži pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  ·       Ekoučebňu -  umiestnením zelene a záhradného altánku v átriu školy máme vytvorenú exteriérovú ekoučebňu pre 30 žiakov, ktorú využívame na vzdelávacie, telovýchovné a oddychové činnosti školy,

  ·       Vybavenie IKT v 5 kmeňových triedach – vo všetkých kmeňových triedach a odborných učebniach,

  ·       Dielňa – stoly a stoličky pre 18 žiakov, katedra, tabuľa,  sklad pomôcok pre techniku.

   

   

  Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme a modernizujeme.

  Moderné učebné pomôcky umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie formy vyučovania. Vyučujúci i žiaci môžu počas výuky i krúžkovej činnosti využívať pripojenie na internet v počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, v enviroučebni, v mediálnej učebni aj v žiackej knižnici. Zamestnanci  majú prístup k internetu vo všetkých kancelárskych priestoroch vedenia školy, u pedagógov, v MŠ, u ekonómky školy aj u vedúcej ŠJ.

  Súčasťou školských priestorov sú šatne pre žiakov. Školská jedáleň je moderne zariadená s vybavením prislúchajúcim súčasným technickým normám. Bola zrekonštruovaná etapovito od roku 2011- 2019.

   

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky


   

  Silné stránky

  Slabé stránky

  ü  rodinný typ školy, príjemné, útulné prostredie vo všetkých priestoroch školy

  ü  dobrý imidž školy

  ü  kvalifikovaný pedagogický zbor

  ü  vysoká kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov

  ü  kvalifikované vyučovanie zamerané na výuku informatiky, zvládnutie online vzdelávania

  ü  záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie

  ü  školenia učiteľov zamerané na stimuláciu a podporu zefektívňovania a kvality ich práce

  ü  kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi

  ü  aplikácia moderných vyučovacích foriem a metód do vyučovania - projektové vyučovanie, skupinové vyučovanie, čitateľské dielne

  ü  zapojenosť do medzinárodnej spolupráce učiteľov v programe Etwinning

  ü  zapojensť do medzinárodného projektu Erazmus plus

  ü  zapojenosť do nórskych bilaterárnych projektov

  ü  zapojenie do projektu Premena školy zvnútra

  ü  získanie Národného certifikátu kvality za prácu na medzinárodnom projekte  

  ü  aktivácia a motivácia nezapojených žiakov účasťou na medzinárodných videokonferenciách

  ü  organizácia mimovyučovacích aktivít

  ü  entuziazmus a motivácia učiteľov

  ü  vytváranie pozitívnej atmosféry na vyučovaní            

  ü  dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi   

  ü  rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov    

  ü  aktivizácia žiakov na verejnosti

  ü  dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, najmä na I. stupni

  ü  100 % úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné a odborné školy, odborné učilištia

  ü  úspešnosť našich absolventov na stredných školách

  ü  organizácia dvoch obvodných súťaží/tento školský rok len jednej/

  ü  úspešnosť našich žiakov na súťažiach a olympiádach

  ü  vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou

  ü  modernizácia vyučovacieho procesu

  ü  moderné odborné učebne vybavené modernou technikou:

  ·         jazykové laboratórium

  ·         dve počítačové učebne

  ·         odborná učebňa prírodovedných predmetov

  ·         EKO učebňa

  ·         dielňa

  ·         výtvarná učebňa

  ·         školská knižnica

  ·         školská kuchynka

  ·         telocvičňa

  ·         dopravné ihrisko

  ·         športoviská v areáli školy

  ·         futbalové miniihrisko, basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko

  ü  veľmi dobré pokrytie internetom v priestoroch školy

  ü  existujúce tradičné aktivity

  ü  aktívna prezentácia školy na verejnosti

  ü  otvorené vyučovanie v MŠ i ZŠ

  ü  aktivity na získanie mimorozpočtových prostriedkov

  ü  zmodernizované a zrekonštruované priestory ZŠ, MŠ, ŠKD, jedálne a telocvične

  ü  dobrá počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov

  ü  zaangažovanosť pedagogických zamestnancov do kultúrneho života a športového diania

  ü  dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru

  ü  zodpovednosť a spoľahlivosť učiteľského zboru

  ü  vysoká kreativita a flexibilita učiteľov a zamestnancov školy

  ü  ochota zamestnancov ku zmenám

  ü  účinný informačný systém – zborovňa, web

  ü  vedenie školy je demokratické, vládne dôvera, aktivita, vysoké pracovné nasadenie aj mimo pracovného času

  ü  ústretovosť voči žiakom a učiteľom školy

  ü  vytváranie pozitívnej atmosféry na vyučovaní, priaznivej edukačnej klímy

  ü  rozvíjanie kognitívnych procesov a funkcií u žiakov

  ü  podpora žiakov v organizovaní vlastných akcií, besied, kvízov a výtvarných súťaží

  ü  uskutočňovanie výchovy v duchu humanizmu, demokracie, morálky, práva a proti všetkým formám intolerancie, násilia, diskriminácie

  ü  vysoká odbornosť vyučovania

  ü  široká ponuka záujmovej činnosti žiakov

  ü  kladné hodnotenie školy rodičmi, i  ínšpekciou

  ü  úspešnosť projektov

  ü  postupná rekonštrukcia budovy školy, príjemné prostredie vo všetkých priestoroch školy

  ü  podpora, sponzorstvo a spolupráca so RR a RŠ

  ü  úspešná prezentácia školy na verejnosti a v médiách

  ü  školský špeciálny pedagóg a efektívna spolupráca s ním

  ü  pôsobenie inkluzívneho tímu: psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa

  ü  vzdelávanie po skupinách, 5+1, individuálne pod záštitou inkluzívneho tímu

   

   

  ·       vyradenie bratislavského kraja z možnosti zapájať sa do výziev na zlepšenie vybavenosti škôl

  ·       nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

  ·       nedostatok financií na alternatívne vyučovacie materiály

  ·       nízky záujem rodičov o vyučovacie výsledky žiakov

  ·       nedostatočná vnútorná motivácia žiakov k učeniu na druhom stupni ZŠ

  ·       nedostatok finančných prostriedkov na vybavenie školy modernými IKT

  ·       Nedostatočne vybavený exteriér ZŠ i MŠ

   

   

   

   

  Príležitosti

  Ohrozenia

  ·       získavanie grantov, príprava kvalitných projektov, možnosť využitia zapojenia sa do projektov vyhlásených MŠVVaŠ

  ·       efektívne využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese pre zlepšenie dištančného vzdelávania

  ·      možnosť komunikovať s deťmi, rodičmi a inými inštitúciami online

  ·       individuálna príprava talentovaných, ale i zdravotne znevýhodnených žiakov

  ·       zavádzanie netradičných metód do výchovno-vzdelávacieho procesu, inovatívnosť vyučovania sledovaním aktuálnych webinárov

  ·       dobrá spolupráca RR, RŠ, OÚ

  ·       ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy

  ·       poskytovanie poradenstva v oblasti porúch učenia a správania sa detí pre rodičov, žiakov školy

  ·       získavanie sponzorov, partnerov do materiálneho rozvoja školy

  ·       budovanie pozitívneho image školy na verejnosti

  ·       prezentácia školy na verejnosti

  ·       metodické dni medzi školami

  ·       swot analýza školy vytvorená v spolupráci žiakov, rodičov, učiteľov

  ·       zavádzanie koučingu a mentoringu do komunikácie s učiteľmi, žiakmi, rodičmi

  ·       spolupráca s inými školami, krajinami, ostatnými inštitúciami v obci

  ·      pandemická situácia / Covid 19

  ·       polarizácia spoločnosti

  ·   nedostaočná komunikácia s rodičmi kvôli pandemickej situácii

  ·       nezáujem niektorých rodičov o výsledky svojich detí v škole, nezáujem žiakov na učenie

  ·       neustále sa zvyšujúca nepriaznivá ekonomická situácia väčšiny rodičov

  ·       strata záujmu vyučujúcich o prácu učiteľa v dôsledku slabého finančného ohodnotenia a z preťaženia

  ·      dištančné vzdelávanie nie je dostatočné pre celkové vzdelávanie a aj pre individuálny prístup k žiakom

  ·    zastaralá IKT technika

   

   

   

   

   

   

   

   

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 30

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Zapísaní žiaci:

  Všetci žiaci prijatí na stredné školy boli zapísaní na štúdium.

  9. ročník - 26 žiakov

  8. ročník - bilingválne štúdium - 2 žiaci

  5. ročník - osemročné gymnáziá - 3 žiaci


   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov3750020 

  § 2. ods. 3 c

  Prihlásení na SŠ

  Prijímacie konanie na SŠ v roku 2020/21

  Prihlásení na SŠ

  9. ročník - 26 žiakov

  8. ročník - bilingválne štúdium - 5 žiakov

  5. ročník - osemročné gymnáziá - 3 žiaci

  § 2. ods. 3 d

  Prijatí na SŠ

  Prijatí na SŠ:

  9. ročník: 26 žiakov

  Všetci žiaci boli prijatí a zapísaní na zvolené stredné školy v prvom kole.

  3 žiaci boli prijatí na gymnázium

  1 žiak bol prijatý na konzervatórium

  4 žiaci boli prijatí na obchodné akadémie

  17 žiakov na stredné odborné školy s maturitou

  1 žiak na trojročný učebný odbor

  Žiaci 8. ročníka:

  5 žiakov sa hlásilo na bilingválne školy, prijatí boli dvaja. Ostatní nevyhoveli v prijímacom konaní.

  5. ročník

  3 žiaci sa hlásili na 8- ročné gymnázium. Všetci boli prijatí na odvolanie.

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCVMCVSDEJDIHDBVDOVETVFYZGEGHINHUVCHEIFV
  I.A               
  I.B               
  II.A1          1   
  II.B1,06          1   
  III.A1,06              
  III.B1,41              
  IV.A1,07              
  IV.B1,13              
  V.A1,211,21  1,05     1,05    
  V.B1,551,9  1,1     1,3    
  VI.A1,81,65  1,7    1,91,65    
  VI.B1,671,44  1,44    1,721,33    
  VII.1,692,21  1,72    1,861,48  2,17 
  VIII.1,651,81  1,33    1,591,22  1,89 
  IX.1,581,88  1,35    1,731,31  1,58 

  TriedaINFKAJMATMDVMUVNBVNBENEJOBNOBVSKDOdcOZOPVCPRI
  I.A               
  I.B               
  II.A  1,06            
  II.B  1,24            
  III.A1 1,06          11,17
  III.B1 1,24          11,12
  IV.A1 1          11,13
  IV.B1 1,13          11
  V.A1 1,42            
  V.B1 1,65            
  VI.A1,2 1,45     1      
  VI.B1,11 1,5     1      
  VII.1 1,31    1,361,52      
  VIII.1 1,48    1,211,11      
  IX.1,19 1,5     1,08      

  TriedaPRVRAJSJLSOKSprSVPŠKDTCHTEHTSVTEVTkCTATRHUCV
  I.A               
  I.B               
  II.A1 1,06 1          
  II.B1,06 1,18 1          
  III.A  1,44 1          
  III.B  1,41 1          
  IV.A  1,2 1          
  IV.B  1,47 1          
  V.A  1,11 1          
  V.B  1,2 1          
  VI.A  1,45 1          
  VI.B  1,56 1          
  VII.  1,76 1          
  VIII.  1,63 1,07          
  IX.  1,58 1          

  TriedaVLAVUMVYV
  I.A   
  I.B   
  II.A  1
  II.B  1
  III.A1 1
  III.B1 1
  IV.A1,07 1
  IV.B1 1
  V.A   
  V.B   
  VI.A   
  VI.B   
  VII.   
  VIII.   
  IX.   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A191900
  I.B151410
  II.A161600
  II.B171700
  III.A181800
  III.B171700
  IV.A151500
  IV.B151500
  V.A191900
  V.B192000
  VI.A202000
  VI.B181800
  VII.292900
  VIII.272700
  IX.262600

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  605.571,00 Eur

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  0 Eur

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  8.960,00 Eur

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ŠKD 7662 Eur, MŠ 6850,85 Eur

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  Erazmus príjmy - 2730 Eur

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Voľnočasové aktivity boli v školskom roku 2020/2021 zrušené rozhodnutím ministra školstva slovenskej republiky. Neuskutočnili sa ani akcie typu: lyžiarsky výcvik, škola v prírode.

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spoluprácu školy a rodičovskej verejnosti, fary možno hodnotiť pozitívne. Rodičia boli počas pandemickej situácie nám ochotní pomáhať pri organizácii covid testovania, zabezpečení ochranných prostriedkov.

  Rodičia sú našim najväčším a pravidelným sponzorom. Kooperácia s Radou rodičov je na vysokej úrovni.

  Ďakujeme za zištnú i nezištnú pomoc, spoluprácu a pochopenie!

  Jeden žiak z druhého stupňa je od 14.4.2021 umiestnený v LVS Bratislava. Bližšie informácie nájdete u sociálneho pedagóga našej základnej školy, PhDr. Drexlerovej Barbory PhD.

  Záver

  Vypracovala: Mgr. Adriana Cíferská a kolektív

  V Častej, 30. septembra 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 6.10.2021

  Vyjadrenie rady školy

  Vyjadrenie rady školy:

  Rada školy odporúča zriaďovateľovi obce Častá schváliť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2020/2021

  ...........................................................................................

  Ing. Peter Tatranský PhD. - predseda RŠ ZŠ s MŠ Častá

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Stanovisko zriaďovateľa:

  Obec Častá

  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2020/2021

  schvaľuje - neschvaľuje

  .........................................................................

  Mgr. Robert Lederleitner - starosta obce Častá