• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
  Adresa školyHlavná 293, 900 89 Častá
  Telefón+421 33 6495 211
  E-mailskola@zscasta.sk
  WWW stránkahttps://www.zscasta.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Adriana Cíferská033 64952110911 388 466riaditelka@zscasta.sk
  ZRŠ pre ZŠMgr. Jozef Jakuš033 64952110911 971 405zastupca@zscasta.sk
  ZRŠ pre MŚBc. Janette Uvačková033 6495210 ms@zscasta.sk
  Hlavná vychovávateľka v ŠKDIng. Daša Detvanová033 64952110914 240 744skd@zscasta.sk
  Vedúca školskej jedálneEva Heldová033 6404007 jedalen@zscasta.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaIng. Peter Tatranský PhD.  
  pedagogickí zamestnanciMgr. Filip Pudmarčík  
   p. Liana Hroncová 
    
  ostatní zamestnancip. Eva Heldová  
    
  zástupcovia rodičovMgr. Katarína Tatranská  
   Mgr. Zuzana Roedolf  
   Ing. Jana Jakušová  
   Ing. Zuzana Vandáková  
  zástupca zriaďovateľaIng. Peter Tatranský PhD.  
  iníMgr. František Kašický  
   Mgr. Ľubica Cíferská  
   Mgr. Ľubica Opálková 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovObec Častá
  SídloHlavná 168
  Telefón0336495427
  E-mailpodatelna@casta.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy

   

  Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

  VEDÚCI MO

  1. plánovito koordinujú a kontrolujú činnosť jednotlivých vyučujúcich v rámci svojej MO,

  2. kontrolujú a koordinujú výchovno-vzdelávací proces medzi 1. a 2. stupňom, ako aj medzipredmetové vzťahy,

  3. vzájomnými hospitáciami zvyšujú úroveň vyučovacieho procesu.

   V rámci lepšej komunikácie a kooperácie zasadá MO 2. stupňa spoločne za všetky komisie 2. stupňa.

  Činnosť metodických orgánov bola zameraná na ujednotenie prístupov jednotlivých pedagógov k učebným osnovám a plánom, kontrola ich správnosti a aktuálnosti, zapracovanie úloh environmentálnej a protidrogovej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, schvaľovanie spôsobov hodnotenia a klasifikácie vedomostí žiakov, prípravu a zhodnotenie úrovne evalvačných testov, štúdium odbornej literatúry, na vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov medzi vyučujúcimi našej školy.

  Pozornosť budeme venovať práci s talentovanými žiakmi i žiakmi zaostávajúcimi, vyžadujúcimi si individuálny prístup a žiakmi so špecifickými poruchami učenia. MO budú s vedením školy konzultovať problémy výchovno-vzdelávacieho procesu, úlohy a problémy realizácie školského vzdelávacieho programu a postup pri uvádzaní nových kolegov do učiteľskej praxe.

  Počas školského roka sa uskutočnia 4 zasadnutia každého metodického orgánu. Prvé zasadnutie MO v školskom roku sa uskutoční do 26. 8. 2021, ďalšie najmenej týždeň pred štvrťročnými a polročnými pedagogickými radami – viď. termínovník. Koncoročné vyhodnotenie činnosti MO bude súčasťou hodnotiacej správy. Vedenie školy sa bude snažiť byť prítomné na každom zasadnutí takým spôsobom, že vedúci MO sú členmi tímu pre rozvoj školy. Pred každou hodnotiacou poradou sa budeme spolu stretávať ako tím.

  1. stupeň

  24.8.2021

  Ukladá:  

  ·         naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. a prevádzkový poriadok 

  termín: stály                                zodp.: tr. uč., 

  ·         pripraviť slávnostný začiatok  šk. roka       

  termín: 2.9.2021                         zodp.: Mgr. Čamajová, Mgr. Branišová  

  ·         pripraviť  triedy a učebnice pre 1. roč.           

  termín: 27.8.2021                     zodp.: tr. uč., Mgr. Fedáková 

  ·         predložiť návrh na úpravu hodnotenia  a klasifikácie predmetov na 1. stupni, plán práce MZ - predložiť návrh na úpravu hodnotenia – klasifikácie predmetov – v 1. ročníku – kombinované hodnotenie, v 2.-4. ročníku klasifikácia, hodnotenie predmetov v komplementárnych oblastiach - hudobná výchova a telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, náboženstvo, etická výchova a HIN v 2. ročníku –  absolvoval/neabsolvoval 

  termín: 2.9.2021              zodp. : vedúca MZ   

  ·         dôsledne  a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu, TVVP plány nahrať do elektronickej triednej knihy, 

  termín: 17.9.2021                       zodp.: tr. uč., 

  ·         vykonať zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po letných prázdninách - prerušení školského vzdelávania 

  termín: do 30.9.2021                    zodp.: všetci vyučujúci   splnené 

  ·       jesenná výzdoba priestorov školy a tried 

  termín: september 2021       zodp.: tr. uč.

  ·       uskutočniť didaktické hry  

  . termín: 16.9. 2021             zodp.: tr. uč

   

  21.9.2021

  Uznesenie 

  MZ ukladá: 

  ·         dodržiavanie dozorov a sprevádzanie žiakov do priestorov exteriéru,  jedálne  

  termín: stály                                            zodp: . vyučujúce  

  -  starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 3, podľa aktuálnej situácie a možností  

  termín:  september – november 2021              zodp: . vyučujúce  

  ·       priebežne sledovať aktuálnu situáciu, zmeny v usmerneniach, Školský semafor, vytváranie si zdrojov, materiálov na podporu vzdelávania a pod.  

  termín: stály                                              zodp: . vyučujúce  

  ·       naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. a prevádzkový poriadok, nosenie rúška 

  termín: stály                                                zodp: . vyučujúce  

  - ako pracovať s edupage – online pre rodičov 

  - zmazanie dištančného rozvrhu v TEAMS-e 

  - Využívanie emailu na komunikáciu, pravidelná kontrola 

  termín: stály                                           zodp. :  . vyučujúce   

   - doplniť plán profesijného rastu 

   termín: september 2021                          zodp. : . vyučujúce               

  - Žiacky parlament – nahlásenie 2 zástupcov 

  termín: 30.9. 2021                         zodp. : tr. uč. 2.-4. ročníka  

  ·       spolupracovať s odbornými zamestnancami, asistentmi  

  termín: stály                                   zodp: . vyučujúce  

   

  10.11. 2021 online

  Ukladá: 

  dôsledne  a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu : 

  ·       analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy, klasifikačné správy  

  ·       javovú analýzu štvrťročných previerok,  

  termín: november 2021                         zodp: . vyučujúce 

  ·       naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. a prevádzkový poriadok 

  ·       navrhnúť opatrenia na aktuálne vzniknuté situácie, nedostatky a následná kontrola, vyhodnotenie 

  termín: stály      zodp.: tr. uč. 

  ·       zrealizovať rodičovské združenia – online  

  termín: november 2021                    zodp.: TU 

  ·       starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 4 

  termín: november 2021 - január 2022          zodp: . vyučujúce  

  ·       priebežne sledovať aktuálnu situáciu, usmernenia, 

  ·       viesť evidenciu pozitívnych prípadov (PCR, AT),  

  ·       zúčastňovať sa podľa ponuky – vzdelávania, online webináre a pod.  

  ·       zadávanie úloh u súrodencov, ktorí sú v karanténe v priebehu vyučovania, 

  termín: stály                                   zodp: . vyučujúce (triedy) 

  ·       hospitácie vychovávateliek z jednotlivých oddelení u triednych učiteľov počas ranných kruhov 

  termín: november/december      zodp: . vyučujúce a vychovávateľky 

   

  19.1.2022

  Ukladá: 

  dôsledne  a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu : 

  ·       analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy, klasifikačné správy (školský zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - hodnotenie žiakov a opatrenia v základných školách ...) 

  ·       vypracovať javovú analýzu previerok,  

  termín: január 2022                              zodp: . vyučujúce 

  ·       naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. a prevádzkový poriadok 

  ·       navrhnúť opatrenia na aktuálne vzniknuté situácie, nedostatky a následná kontrola, vyhodnotenie 

  termín: stály                                           zodp.: tr. uč. 

  ·       starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 4 

  ·       školské kolo HK 

  termín: január – apríl 2022                    zodp: . vyučujúce  

  ·       priebežne sledovať aktuálnu situáciu, usmernenia, 

  ·       viesť evidenciu pozitívnych prípadov (PCR, AT),  

  ·       zúčastňovať sa podľa ponuky – vzdelávania, online webináre a pod.  

  termín: stály zodp: . vyučujúce (triedy) 

  ·       hospitácie vychovávateliek z jednotlivých oddelení u triednych učiteľov počas ranných kruhov 

  termín: január-február      zodp: . vyučujúce a vychovávateľky 

  ·       účasť na aktualizačnom vzdelávaní „O podmienkach efektívneho učenia“ 

  termín: 16.2.2022 (online) zodp. . vyučujúce aj vychovávateľky 

  Opatrenia:  

  ·       počas karantény – DV - učivo obsiahnuť len na základné, následná analýza, nastavenie opatrení, hodnotenie podľa aktuálnej situácie,  

  ·       oznámiť rodičom elektronicky spôsob realizácie DV 

  termín: stály (podľa aktuálnej situácie) zodp: . vyučujúce (triedy) 

  20.4.2022

  Ukladá: 

  dôsledne  a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu : 

  ·       analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy, klasifikačné správy  

  ·       javovú analýzu previerok, komisionálne preskúšanie žiačky z 1.A 

  termín: apríl 2022               zodp: . vyučujúce 

  ·       naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia – uvoľňovanie opatrení a org. a prevádzkový poriadok, 

  ·       navrhnúť opatrenia na aktuálne vzniknuté situácie, nedostatky a následná kontrola, vyhodnotenie 

  termín: stály                         zodp.: tr. uč. 

  ·       starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 4 

  ·       ŠvP (30.5.-3.6.) – pre žiakov 4. ročníka 

  ·       Fotografovanie (9.5.) – 1. stupeň 

  ·       Sťahovanie 1.A, 1.B, 3.A – triedy do nových priestorov + kabinet 1. stupňa z dôvodu prestavby priestorov (29.4.-2.5.)  

  ·       Uskutočniť školské výlety, exkurzie  

  termín: apríl - jún 2022            zodp: . vyučujúce  

  ·       priebežne sledovať aktuálnu situáciu, usmernenia, 

  ·       naďalej viesť evidenciu pozitívnych prípadov (PCR, AT),  

  ·       zúčastňovať sa podľa ponuky – vzdelávania, online webináre a pod.  

  ·       usmerniť žiakov po skončení vyučovania, aby prenechali  – potrebný priestor pre ŠKD , nakoľko prichádza ku konfliktným situáciám 

  termín: stály                             zodp.: tr. uč. 

   

  15.6.2022

  Ukladá: 

  dôsledne  a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu : 

  ·       analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy, klasifikačné správy  

  ·       pripraviť podklady na vysvedčenia (klasifikácia, dochádzka) 

  termín: do 20.6.2022                  zodp.: všetky vyučujúce 

  ·       uskutočniť didaktické hry  

  termín: 24.6.2022 zodp.:všetky vyučujúce 

  ·       odovzdať návrh na odmeny 

  termín: 27.6.2022 zodp.:všetky vyučujúce 

  ·       uskutočniť hodnotiace pohovory - zamestnancov 

  termín: 30.6.2022 zodp.:Mgr. Fedáková 

  ·       všeobecné info pre vedúcu – hlavnú vychovávateľku z postrehov pedg. zamestancov, ktoré tlmočili – na úsek ŠKD – nastaviť systém preberania a odovzdávania žiakov, príchody do zamestnania (Detvanová, Šándorová), zastupovanie – zadávanie info o plánoch – náplň činnosti - do edupage pre zastupujúceho počas zastupovania, nastaviť pravidlá - vstupovanie žiakov do priestorov zborovne, - informovať aj ostatné vychovávateľky a pracovať na odstránení nedostatkov, prerokovanie na augustovej porade 

  termín:  júl/august 2022               zodp.: všetci pedg. zamestnanci 

   

  2. stupeň ZŠ

   

  25.8.2021

  Ukladá: 

  ·         Preštudovať Sprievodcu šk. rokom 2020/21  

  zodp.: všetci vyučujúci 

  ·         Uskutočniť online rodičovské združenia v termíne 8.-9.9.2021            zodp.: TU 

  ·         Predložiť pedg. Rade návrh na hodnotenie a klasifikáciu v šk. roku 2020/21 

  Zodp. Vedúca MZ 

  ·         Skontrolovať a archivovať Prehlásenie o bezpríznakovosti svojich žiakov  

  zodp. Tr. Učiteľky 

  ·         Pripraviť ponuku krúžkov – zodp. záujemcovia o vedenie krúžkov termín: 10.9.2021 

  ·         Aktualizovať Termínovník akcií do plánu práce školy – všetci vyučujúci, termín: 10.9.2021 

  ·         Zapracovať nosné témy jednotlivých predmetov a ročníkov do plánu ITV – všetci vyučujúci vzdelávacích predmetov, termín 10.9.2021 

  ·         Zistiť záujem žiakov o kloktacie testy a možnosť vyzdvihnutia žiakom – tr. učitelia, termín: 30.8.2021 

  ·         Aktualizovať Smernicu na hodnotenie a klasifikáciu v jednotlivých predmetoch 2. stupňa, všetci vyučujúci, termín 17.9.2021 

   

  22.9.2021

  Ukladá: 

  ·          Uskutočniť informačné stretnutie vyučujúcich v 5. Ročníku v termíne 5.10.2021 – zodpovedná Mgr. Walterová  

  ·         Zmazať dištančný rozvrh  - dotknutí učitelia – termín ihneď 

  ·         Sledovať komunikáciu v školských mailoch – všetci učitelia, úloha trvalá 

  ·         Študovať aktuálne zdieľané materiály a dodržiavať stanovené termíny – všetci učitelia, úloha trvalá 

  ·         Predložiť aktualizovanú Smernicu na hodnotenie a klasifikáciu 2. Stupňa na schválenie pedagogickej rade – zodp. Mgr. Walterová, termín – na najbližšej pedagogickej rade.  

   

  20.10.2021

  Ukladá: 

  ·          Vytvoriť zdieľaný dokument na koučovacie otázky – zodp. Mgr. Walterová, termín 20.10.2021 

  ·         Doplniť návrhy na používanie koučovacích otázok vo vyučovacích hodinách – zodp. Všetci učitelia, termín 12.11.2021 

  ·         Vytvoriť zdieľaný priečinok na vzorové tematické práce - zodp. Mgr. Walterová, termín 20.10.2021 

  ·         Vkladať vzorové tematické písomné práce z jednotlivých predmetov do zdieľaného priečinka zodp. Všetci učitelia, úloha trvalá, termín vloženia 1. tematických prác do 12.11.2021 

  ·         Naďalej dôsledne vyžadovať dodržiavanie pravidiel a školského poriadku žiakmi - zodp. Všetci učitelia, úloha trvalá  

   

  19.1.2022

  Ukladá:

  ·          Vytvoriť zdieľaný dokument na zapísanie účasti žiakov v predmetových súťažiach – zodp. Mgr. Pudmarčík, termín do 21.1.2022 

  ·          Vytvoriť zdieľaný dokument na zapísanie odporúčania žiakov na doučovanie v projekte spolu múdrejší – zodp. Mgr. Pudmarčík, termín do 21.1.2022 

  ·         Zapísať potrebné údaje do týchto dokumentov – zodpovední všetci učitelia, termín do 21.1.2022 

  ·         Uzatvoriť známky za 1. Polrok, vyhodnotiť správanie žiakov a udeliť pochvaly a kárne opatrenia, uzatvoriť dochádzku žiakov – zodp. Všetci učitelia, termín 21.1.2022 

  ·         predložiť pedagogickej rade návrh na postup hodnotenia a klasifikácie žiačky 9. Ročníka Evy Steinhubelovejzodp. Mgr. Walterová, termín 24.1. 2022 

  ·         plniť úlohy  vyplývajúce z plánu práce školy a MZ zodp. Všetci členovia MZ – úloha trvalá 

  ·         overiť výklad školského zákona o hodnotení cudzincov u vyššieho metodického orgánu – zodp. Mgr. Jakuš, termín do 24.1.2022 

   

  20.4.2022

  Ukladá: 

  ·         Dôsledne a jednotne vyžadovať od žiakov dodržiavanie pravidiel a školského poriadku, zapisovať priestupky žiakov do elektronického KH do správania 

  ·         Zapísať výsledky súťaží do zdieľaného dokumentu zodp. Organizátorky súťaží 

  ·         Zapísať slabo prospievajúcim a neprospievajúcim žiakom známky za svoje predmety do elektronického KH do sekcie 3. Štvrťrok, aby tr. Učitelia mohli vygenerovať klasifikačné správy zodp. Všetci vyučujúci – termín 22.4.2022 

  ·         Vypracovať klasifikačné správy za jednotlivé triedy zodp. Tr. Učiteľky – termín 25.4.2022 

  ·         Odovzdať žiakom udelené kárne opatrenia v papierovej forme na podpis rodičom a tieto odovzdať p. zástupcovi  – zodp. Tr. učiteľky 

  ·         Po pedagogickej rade zaslať žiakom upomienky na prospech /nedostatočné/ a oznámenie o slabom prospechu zodp. Tr. Učiteľky

   

  16.6.2022

  Ukladá: 

  ·         Vypracovať klasifikačné správy za jednotlivé triedy zodp. Tr. učitelia – termín 20.6.2022 do 14.00 

  ·         Dôsledne vyplniť pedagogickú dokumentáciu tr. Učiteľov  - zodp. Tr. učitelia, termín 29.6.2022  

  ·         Navrhnúť pg. Rade komisionálne preskúšanie žiačky 9. ročníka Evy Steinhubelovej vedúca MZ, na pg. rade 

  ·         Následne vypracovať sylaby na komisionálne preskúšanie za 2. polrok – všetci vyučujúci Evy Steinhubelovej – termín 29.6.2022 

  ·         Predložiť pedagogickej rade návrhy na znížené známky zo správania – zodp. predmetné tr. Učitelia,  

  ·         Odovzdať žiakom udelené kárne opatrenia v papierovej forme na podpis rodičom a tieto odovzdať p. zástupcovi  – zodp. Tr. učiteľky 

  ·         Vyplniť v share pointe tabuľky na návrhy na riaditeľské ceny a pochvaly – zodp. Tr. učitelia – termín 20.6.2022 do 14.00 

   

   

  Rada školy

  Uznesenie: 03/2021 - Rada školy berie na vedomie Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2020/2021 a odporúča zriaďovateľovi správu schváliť bez výhrad.

  Uznesenie 04/2021 - RŠ berie na vedomie informáciu plánovanej nadstavbe ZŠ Častá.

  Uznesenie 05/2021 - RŠ berie na vedomie informáciu o nedostatočnej kapacite pre predprimárne povinné vzdelávanie a odporúča zriaďovateľovi situáciu akútne riešiť.

   

  Dátum a miesto konania:

  Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 24. augusta 2022 (streda) o 14.00 hodine v priestoroch budovy Obecného úradu v Častej, Hlavná č. 168.  

   

  Uznesenie:

  Rada školy (vrátane delegovaných zástupcov) pri Základnej škole s MŠ v Častej, Hlavná č. 293, prijala na svojom zasadnutí nasledovné uznesenie:

  „Výberové konanie prebehlo podľa vopred prijatých kritérií a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na základe výsledkov výberového konania rada školy navrhuje zriaďovateľovi, vymenovať do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Častej, Hlavná 293, kandidáta  Mgr. Jozefa Jakuša .

  Za uznesenie hlasovalo:                     12 členov   

  Proti uzneseniu:                                 0 členov

  Zdržal sa:                                           0 členov

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried22222221116
  počet žiakov373337364539462730330
  z toho v ŠKD28262211     87

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
  TPP264
  Znížený úväzok41
  ZPS101
  Na dohodu22

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov12324
  vychovávateľov044
  asistentov učiteľa134
  odborní zamestnanci033
  spolu23335

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
     
  6., 7., 8., 9. ročníkObčianska náuka 4
  5., 6., 7., 8., 9. ročníkBiológia14
  6.B, 5.A, 7. a 9. ročníkVýtvarná výchova 4
  6., 7, 8. Hudobná výchova5
  7. a 9. ročníkFyzika 3
  7. ročníkEtická výchova1
  5.- 9. ročníkTechnická výchova8
  5.ročníkMatematika10
  5.ročníkDejepis2
  5.B, 6., 7., 8. a 9 ročníkGeografia10

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Olympiáda slovenského jazyka online320000
  Hviezdoslavov Kubín332000
  Matematická pytagoriáda 3., 4. ročník1005   
  Matematická olympiáda52000
  iBobor94    
  Biblická olympiáda33000
  Geografická olympiáda online406100
  Pytagoriáda 5.- 8. ročník402100
  Olympiáda v anglickom jazyku140000
  Dejepisná olympiáda324100
        
  Florbal 5-930 žiakovdve družstvá po 15 žiakov (chlapci, dievčatá)  
  Olympiáda v ANJKategória A – 5 zúčastnených, 4 úspešní, postúpila 1 žiačka     
  Kategória B – 4 zúčastnení, všetci úspešní, postúpil 12/1 úspešný riešiteľ     
  1 – 1. miesto 1 žiak úspešný riešiteľ    
  Technická olympiáda14 zúčastnených, 10 úspešných riešiteľov, 3 postúpili do OKNezúčastnili sa   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  HARMONOGRAM REALIZÁCIE CELOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT V ZŠ a V ŠKD

  SEPTEMBER

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Slávnostná akadémia k otvoreniu školského roka
  Najlepšia trieda, Envirotrieda - vyhlásenie kritérií

  1. - 9.

  Mgr. Branišová,

  Mgr. Cíferská

  Účelové cvičenie

  1. - 9.

  triedni učitelia

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

  1.  a 3. ročník

  Tr. uč. 1. a 3.r.

  Mgr. R. Kis

  Výzdoba triedy a priestorov školy k začiatku školského roka

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Športom k zdraviu motto „Buď športovo aktívny po celý rok a za každých okolností.“ - Európsky týždeň športu - aktivity na hodinách TSV (23.-30.9.) (registrácia podujatia https://www.tyzdensportu.sk/)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Svetový deň mlieka v školách - mliečna desiata, tr. aktivity (25.9.)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Európsky deň jazykov – zábavné vyučovanie (26.9.)

  1.- 4.ročník

  Vyučujúci ANJ

  Európsky týždeň športu  

  5.-9. 

  Mgr. Kis 

  Európsky deň jazykov – 26.9.2021 

  5.-9. 

  Mgr. Watlerová 

  Príprava na akcie školskej knižnice, stanovenie pravidiel 

  5. – 9. roč.  

  Mgr,. Pudmarčíková 

  Školský časopis  

  5. – 9. roč.  

  Mgr. Pudmarčíková 

                            

  OKTÓBER         

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka (zaznamenanie údajov - do 29.10)

  1.  a 3. ročník

  Tr. uč.

  Plody jesene - výstavka prác v priestoroch školy 

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Deň jablka - Súťaž o najväčšie jablko  (21.10.)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Tvorivá dielňa - darček pre starých rodičov/ Pisateľská dielňa „Píšeme starým rodičom" - Mesiac úcty k starším

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Z úcty k starším - Život a práca našich starých rodičov – beseda s tr. uč.

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Šarkaniáda

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Medzinárodný mesiac školských knižníc 2021 - 12.ročník česko-slovenského projektu – výroba záložky - Záložka do knihy spája školy - Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Deň strašidiel a Halloween (ANJ)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

   Olympiáda v SJL - ŠK 

    8. - 9.  

  Mgr. Pudmarčíková 

  Prípravy na 90 výročie (plány, scenár) 

  Celá škola 

  Mgr. Bejdáková, Mgr.Tichá, Mgr. Ciferská 

  Záložka spája školy 

  5. – 9. roč.  

  Mgr. Pudmarčíková,  

  Výzdoba chodba 

  5.-9. roč. 

  Mgr. Bejdáková 

                

  NOVEMBER

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Náučný chodník na jeseň – Spoznávame náš región

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Svetový deň behu – Behajme pre zdravie - aktivity na hodinách TSV (5.11)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Svetový deň bez fajčenia - vymeň cigaretu za jablko (20.11)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Príprava na olympiády  

    5.-9. 

  Mgr.Polakovičová, Mgr. Olšová, 

  Mgr. Pudmarčíková, Mgr. Porkertová, PhD. 

  Príprava na olympiády Dejepis, Geografia 

    5. - 9. 

  Mgr. Bejdáková 

  Keramický ateliér pre učiteľov 

   

  Mgr. Bejdáková 

  iBobor - súťaž z informatiky 

    4. - 9. 

  Mgr. Filip Pudmarčík 

    

  DECEMBER

  Náruč dobrých skutkov pre Mikuláša / Tajný Mikuláš

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Mikuláš - triedna aktivita – Mikulášska pyžamová párty/ Červený Mikulášsky deň

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Stridžie dni – zvyky a obyčaje

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Tvorivé dielne pre žiakov – ozdoby alebo vianočné darčeky

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Výzdoba triedy a priestorov školy k vianočným sviatkom

  1.- 9.ročník

  Tr. uč.

  Vianočná besiedka - vianočné posedenie pri stromčeku – vianočná čajovňa

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Pohľadnice Unicef 

  1. - 9.  

  Mgr. Pudmarčíková 

   

  Olympiáda v SJL - obvodné kolo 

  8. - 9. 

  Mgr. Pudmarčíková 

   

  Olympiáda GEO, DEJ 

  5 .– 9. 

  Mgr Bejdáková 

   

  Šk. kolá - Olympiáda v ANJ a NEJ 

  5.-9. 

  Mgr. Polakovičová, Mgr. Olšová 

   

  Školské kolo - Pytagoriáda 

  5.-8. 

  Mgr.Košíček Skalová, RNDr. Jakubcová, Mgr. Porkertová 

   

   

  JANUÁR

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Biely snehuliacky deň  - Šantenie na snehu - Hry so snehom, súťaž o najkrajšiu stavbu zo snehu

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Malý Enviráčik - staráme sa o vtáčiky v zime

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Týždeň dobrovoľníctva

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Karneval - príprava masiek, triedna zábava – fašiangový karneval

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

   Divadelné predstavenie v ANJ - živé, alebo online 

   

  Mgr. Walterová 

   Okresné kolo OAJ, ONJ 

  7.-9.  

  Mgr. Polakovičová, Mgr. Olšová 

   Hviezdoslavov Kubín – TK 

  1. – 9. roč.  

  Vyuč. SJL 

   Školské kolo Biblickej olympiády 

  5. – 9. roč. 

  Mgr. Pudmarčík, Mgr. Banský 

   

  FEBRUÁR

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Čarovné vyučovanie

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Valentínsky deň – Deň lásky a priateľstva – prekvapenie

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Prednes poézie a prózy -  školské kolo HK

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Domáce a školské kolo Chemickej olympiády 

   9.r 

  RNDr. Jakubcová 

   

  Výtvarná súťaž (rôzne) 

   5. - 9. roč. 

  Mgr Bejdáková 

   

  Domáce kolo matematickej olympiády   

   7.- 8.ročník 

  Mgr. Porkertová, PhD 

   

  Mimoriadne  individuálne RZ - deviataci

   9. roč.

  Mgr. Walterová

   

  Lyžiarsky kurz

   6 . – 9.

  Mgr. J. Jakuš,

  Mgr. Kis

   

   

  MAREC

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Návšteva knižnice/Beseda so spisovateľkou - Vzdelávacie aktivity v školskej knižnici „Poézia a próza slovenských autorov“

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Moja najkrajšia kniha - výstava kníh v triedach - projektové vyučovanie, výroba vlastnej knihy (encyklopédie)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Deň v krajine rozprávok

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Vzácna kvapka (voda) – Svetový deň vody (22.3)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

    Recitačné súťaže Novodobo so Shakespearom,

    Aj pán Goethe by mal radosť 

   

  5.-9. 

  Mgr. Walterová, Mgr. Olšová 

   Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 

  1. – 9. roč. 

  Vyuč. SJL 

   Enviro aktivity : Svetový deň lesov 

  5. - 9. roč. 

  RNDr. Jakubcová, Mgr. Bejdáková 

   Okresné kolo Chemickej olympiády 

  9.r 

  RNDr. Jakubcová 

   Veľkonočná výzdoba 

  1. – 9. roč. 

  Všetci 

   Deň narcisov 

   

  Mgr. Tichá 

   Testovanie 9 - 25.3.2021 

  5. – 9. roč.  

  Vyuč. V 9. Ročníku 

   Okresné kolo Biblickej olympiády - 22.3.2022 

  Mgr. Pudmarčík 

   

  APRÍL

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Návšteva žiakov 1.roč. v MŠ

  1. ročník

  Mgr. Čamajová, Mgr. Branišová

  Návšteva detí z MŠ v 1. roč.

  1. ročník

  Bc. Uváčková

   

  Rodičovské združenie pre zákonných zástupcov detí, ktoré idú na zápis

   

  Mgr. Blahutová,

  Mgr. Branišová,

  Mgr. A. Cíferská

  Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky - plánovaný na 12.4. (podľa aktuálnej pandemickej situácie – aj elektronické prihlasovanie)

   

  Mgr. Cíferská, Mgr. Branišová

  Veľkonočné sviatky - ľudové tradície

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Výzdoba triedy a priestorov školy k veľkonočným sviatkom

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Svetový deň zdravia - pohybové aktivity, súťaže (7.4.)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Ekodeň  - Modrá starenka - zachráňme si našu planétu (úprava triedy a okolia školy/kresba na asfalt) - Deň Zeme  (22.4.)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

   Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

   všetky 

  Mgr. Walterová 

   okresné kolo - Pytagoriáda 

   5. - 8. roč. 

  Mgr.Košíček Skalová, RNDr. Jakubcová, Mgr. Porkertová 

   Enviro aktivita : Svetový deň Zeme 

   5.-9. roč. 

  Mgr. Bejdáková , RNDr. Jakubcová 

   Školské kolo Na bicykli bezpečne 

   5.-6. roč.

  Mgr. Walterová 

   

  MÁJ

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Príprava darčekov ku Dňu matiek, ku Dňu otcov

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Deň v múzeu – virtuálna prehliadka

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Svetový deň  Pohybom ku zdraviu/ pohybové aktivity/  (10.5.)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Svetový deň mlieka  - mliečna desiata počas celého týždňa, alebo vyrobme si mliečnu pochúťku (26.5.)

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Dopravné ihrisko na školskom dvore – praktický výcvik a teoretické vyučovanie

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Otvorené vyučovanie 

  1. - 9. roč.  

  všetci 

    Okresné kolo Na bicykli bezpečne 

   5.-6.  roč.

  Mgr. Walterová 

    Testovanie 5 – 19.5.2021 

   5. ročník 

  vyučujúci v 5. roč. 

    Modrý gombík – UNICEF 

   1. - 9.  

  Mgr. Slaninková 

    Škola v prírode Tramptária – Donovaly 30.5.-3.6.

  4.ročník

  Mgr. Fedáková

   

  JÚN

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Deti deťom - Oslava MDD -  zábavné vyučovanie/detská olympiáda

  1.- 9.ročník

  Tr. uč.

  Čo vieš o hviezdach – exkurzia HVEZDÁREŇ (3.-4.roč.) – mobilné planetárium

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Školský výlet

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

  Rozlúčka so školským rokom

  1.- 4.ročník

  Tr. uč.

   Účelové cvičenie

   1.- 9.ročník

   Mgr. Jakuš,

   Mgr. Kis,

   Mgr. Pudmarčík

  Slávnostná akadémia

  1.- 9.ročník

  Mgr. Pudmarčíková, Mgr. Pudmarčík

   

  ŠKD

  SEPTEMBER

  -          Organizácia a režim dňa

  -          Správanie sa v klube

  -          BOZP

  -          Predstavenie klubu, naše ciele a poslanie, symboly

  -          Ciele na školský rok

  -          Zber očakávaní

  -          Jesenná výzdoba v ŠKD

   

  Počas septembra sme využili prajné jesenné počasie a babie leto najmä na pobyt vonku. Vychádzky do prírody a blízkeho okolia školy.

  OKTÓBER

  -          Zber gaštanov

  -          Zber jesenných plodov

  -          Deň jablka

  -          Pravidelné vychádzky do blízkeho okolia

  -          Úcta k starším – Divadielko Pod hríbom (1. oddelenie), Čajokrásny pozdrav pre starých rodičov (2. oddelenie), Fotopozdrav pre starých rodičov (3. oddelenie), Zdobenie perníkových srdiečok pre starých rodičov (4. oddelenie)

  -          Vyrezávanie tekvíc

  -          Šarkaniáda po oddeleniach

  November

  V druhej polovici novembra sme sa jednotlivo po oddeleniach venovali nasledujúcim témam:

  -          Prezimovanie zvierat

  -          Adventný čas

  -          Vianočné pohľadnice pre blízkych, bývalých zamestnancov školy a okolité školy

  December

  Celý mesiac patril prevažne Vianociam a prípravám na ne.

  -          Vianočná výzdoba v ŠKD

  -          Vianočný klubový stromček – výroba ozdôb a zdobenie

  -          Nácvik a natáčanie Vianočného pozdravu po oddeleniach pre rodičov a blízkych

  -          Hry v snehu a sánkovačka

  -          Mikuláš po oddeleniach

  -          Vianočné zvyky a tradície

  -          Pečenie medovníkov (prvé a štvrté oddelenie)

  Január

  V druhej polovici januára sme sa pokračovali v nasledujúcich témach:

  -          Prezimovanie zvierat, Prikrmovanie vtáctva

  -          Pozorovanie prírody v zime

  -          Výtvarné práce sme venovali kŕmidlám a druhom prezimujúceho vtáctva a tiež Pani Zime

  Február

  Celý mesiac patril prevažne Fašiangom, tradíciám a prípravám na ne.

  -          Fašiangová výzdoba v ŠKD

  -          Fašiangová kuchyňa v našom regióne – zvyky a tradície

  -          Nácvik piesne Fašiangy turíce

  -          Pečenie šišiek po oddeleniach

  -          Fašiangové masky – zábava jednotlivo po oddeleniach

  -          Sviatok Sv. Valentína – výroba prianí pre blízkych

  Marec

  -          Marec mesiac knihy – po oddeleniach sme vyrábali leporelá, maľovali rozprávku alebo vyrábali záložky

  -          Rozbeli sme vychádzky do prírody s pribúdajpcimi slnečnými dňami

  -          Vítanie jari – pozorovanie prírody a jej premien,

  -          Určovanie prvých jarných kvetov – výtvarné činnosti

  -          Deň učiteľov – výroba prianí pre p. učiteľky

  Apríl

  Apríli sme sa venovali nasledovným činnostiam:

  -          Deň Zeme

  -          Veľká noc – záujem o tradície,  pečenie Baránkov a zajačikov, výzdoba po oddeleniach

  -          Sadenie semienok (hrach, fazule)

  -          Triedenie odpadu

  -          Balenie a sťahovanie ŠKD z dôvodu prestavby

  -          Tvorba a realizácia programu v provizórnych podmienkach „na behu“

  -          ŠKD participovalo na prípravách na zápis do 1. Ročníka (príprava darčekov, menoviek)

  -          Navštívili sme kino a zúčastnili sa na tvorivých dieľňach pre Ukrajinské deti.

  Máj

   V máji sme sa rozrástli o ukrajinských spolužiakov.

  -          Riešenie nových situácií a komunikácie s ukrajinskými deťmi

  -          Po vyučovaní boli všetky ukrajinské deti v jednom oddelení pri p.v. Zuzke Falkovej

  Témy mesiaca boli:

  -          Deň matiek (piesne, básne, prianie pre mamu)

  -          Mláďatá v prírode

  -          Turistické vychádzky a vychádzky na futbalový štadión (boli nastavené 2x do týždňa pre pokročilé búracie práce)

  -          Opekanie v prírode

  Jún

  -          Deň detí – športovo zábavné popoludnie „Lajkiáda“

  -          Deň otcov 19. jún – výroba prianí a  darčekov pre otca

  -          Prvé letné plody

  -          Letný slnovrat – prvý letný deň

  -          Návšteva kultúrneho podujatia – SND Bratislava – Narodil sa chrobáčik

  -          Turnaj vo vybíjanej

  -          Zhodnotenie školského roka

   

  Viaceré aktivity a činnosti sa z priestorových dôvodov nedali zrealizovať ako v minulých rokoch, ale pevne veríme že sa prepracujeme k lepším podmienkam.

   

  Tematické besedy, exkurzie, výlety – podľa aktuálnej ponuky a pandemickej situácie – doplnené priebežne počas školského roka.

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty:

  Projekt Leaf - Premena školy zvnútra - odborné vedenie pedagógov a rozšíreného vedenia- mentori, kouči, metodici

  Projektová dokumentácia - Rozšírenie kapacít ZŠ- participácia, príprava na odovzdanie projektu

  Školský digitálny koordinátor

  Letná škola

  Charitatívne projekty

  1.      Koľko lásky sa zmestí do jednej krabičky

  Zdravie a zdravá výživa

  2.      Školské mlieko

  3.      Školské Brejky - Rajo

  4.      Školské ovocie

  Medzinárodné projekty

  5.  Erazmus Plus, KA1, KA2

  6.  Záložka spája školy

  Enviromentálne

  7.  Triedenie odpadu

  Vzdelávacie

  8.  Projekt Premena školy zvnútra

  9.  Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku /organizátori/

  10. Projekt sebadôvery Dove

  Športové projekty

  Kvôli pandemickej situácii sa neuskutočnili

   

  Pandemická situácia v školskom roku 2020-2021 spôsobila výrazný pokles aktivít oproti predchádzajúcim školským rokom.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.3.2014 - 27.3.2014

  Druh inšpekcie: hĺbková

  V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Materiálno-technické podmienky

       Škola je vybudovaná ako účelové školské zariadenie, má vyhovujúce materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie. V budove školy na Hlavnej 293 (hlavná budova) sú umiestnené triedy 1. - 9. ročníka ZŠ. Táto budova má tri podlažia. Na prízemí sa nachádza sekretariát, ekonomické oddelenie, zborovňa, riaditeľňa, počítačová učebňa, knižnica, hygienické zariadenia, kabinet upratovačiek, správcu školy a šatne. Vstup do telocvične je na prízemí  prepojený chodbou s hlavnou budovou. V telocvični sú dve šatne s príslušným hygienickým zariadením, chlapčenské sú na prízemí a dievčenské na prvom poschodí.

  Cvičebná plocha má 528 m2. Na prvom poschodí hlavnej budovy sa nachádza šesť tried, kabinet špeciálneho pedagóga a hygienické zariadenia. Druhé poschodie hlavnej budovy má dve krídla. Nachádzajú sa tu triedy a odborné učebne, jazyková a počítačová učebňa. Obidve krídla sú prepojené enviroučebňou s kabinetom  - toho času trieda. V samostatných prístavbách sú tri triedy ZŠ, ŠKD, školská jedáleň a hygienické zariadenia. V oplotenom areáli školy sa okrem trávnatej plochy nachádza futbalové miniihrisko, ihrisko na basketbal/volejbal a nohejbal. ZŠ má samostatný ohradený trávnatý areál s preliezačkami a pieskoviskom.

  Škola má zriadené a využíva viacero odborných učební a pracovísk (jednotlivé učebne sú charakterizované v  samostatných položkách submenu v sekcii Vybavenie školy). Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

  Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme a modernizujeme.

  Moderné učebné pomôcky umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie formy vyučovania. Vyučujúci i žiaci môžu počas výuky i krúžkovej činnosti využívať pripojenie na internet v počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, v enviroučebni, v mediálnej učebni aj v žiackej knižnici.

  Zamestnanci vo všetkých kancelárskych priestoroch vedenia školy, u pedagógov, v MŠ, u ekonómky školy a vedúcej ŠJ majú prístup k internetu.

  Odborné učebne

  • Enviroučebňa – učebňa prírodovedných predmetov – fyziky, chémie, prírodopisu, biológie (s PC, dataprojektorom, vizualizérom, keramickou tabuľou, DVD-prehrávačom a videorekordérom) vybudovaná na jar 2009 s finančnou podporou rady rodičov a Enviroprojektu.

  • Počítačová učebňa (s 22 počítačmi, softvérovým vybavením, dataprojektorom, skenerom, niekoľkými typmi tlačiarní, keramickou tabuľou, kamerou, digitálnym fotoaparátom).

  • Dve jazykové učebne – vybudované na základe úspešného projektu z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v roku 2019. Vybavenie a zmodernizovanie priestorov za účelom skvalitnenia vzdelávania žiakov v cudzojazyčnej žiacke stoly, stoličky.

  • Žiakom slúži ako odborná učebňa – žiacka kuchynka, zrekonštruovaná a zmodernizovaná počas leta 2009 z projektu MŠ SR a financií rady rodičov. Tu získavajú praktické zručnosti a návyky správnej životosprávy a stravovania. Základy varenia tak získavajú nielen dievčatá, ale po pozitívnej odozve, aj chlapci.

  • Veľká telocvičňa s vybudovaným javiskom, ktorá sa príležitostne využíva ako spoločenská miestnosť s pódiom, s javiskovým osvetlením a divadelnou zvukovou technikou. Telocvičňu využívame okrem športových aktivít na slávnostné akadémie (na začiatku či konci školského roka, na Vianoce, prípadne na Deň matiek). Súčasťou vybavenia telocvične je mini posilňovňa. Školské športové plochy ďalej tvoria: futbalové miniihrisko, basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko. Sociálne zariadenia telocvične prešli v lete 2009 rekonštrukciou vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

  Strecha telocvične, vymaľovanie interiéru telocvične a zaradenie šatní prešli rekonštrukciou v lete 2013 za finančnej pomoci havarijných fondov MŠSR a Obecného úradu obce Častá. Z finančnej dotácie projektov Asociácie športu na školách sa v hale telocvične vymenila časť okien v r. 2006 a v r. 2008, v roku 2014 boli vymenené všetky okná.

  Komunikácia, v rozvoji čitateľskej gramotnosti Vybavenie učebne: Interaktívny projektor s tabuľou a softvérom, Softvér k interaktívnemu projektoru + adaptér pre bezdrôtový prenos obrazu, učiteľský počítač, klientské stanice, digitálne jazykové laboratórium pre učiteľa aj pre žiakov,

  • Škola má inovovanú žiacku knižnicu s 3 445 titulmi kníh krásnej literatúry a encyklopédií, CD a DVD. Knižničný fond je vybavený elektronickým katalógom.

  Knižnica poskytuje možnosť vyhľadávania kníh prostredníctvom internetu.

  Škola má zariadený kabinet špeciálneho pedagóga (s PC a s potrebným výukovým softvérom), ktorý slúži pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  • Ekoučebňa - umiestnením zelene a záhradného altánku v átriu školy máme vytvorenú exteriérovú ekoučebňu pre 30 žiakov, ktorú využívame na vzdelávacie, telovýchovné a oddychové činnosti školy.

  Vybavenie IKT vo všetkých kmeňových triedach a odborných učebniach.

  • Dielňa – stoly a stoličky pre 18 žiakov, katedra, tabuľa, sklad pomôcok pre techniku.

  Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme a modernizujeme.

  Moderné učebné pomôcky umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie formy vyučovania.

  Vyučujúci i žiaci môžu počas výuky i krúžkovej činnosti využívať pripojenie na internet v počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, v enviroučebni, v mediálnej učebni aj v žiackej knižnici. Zamestnanci majú prístup k internetu vo všetkých kancelárskych priestoroch vedenia školy, u pedagógov, v MŠ, u ekonómky školy aj u vedúcej ŠJ.

  Súčasťou školských priestorov sú šatne pre žiakov. Školská jedáleň je moderne zariadená s vybavením prislúchajúcim súčasným technickým normám. Bola zrekonštruovaná etapovito od roku 2011- 2019.

  Škola v spolupráci s obcou pripravila projektovú dokumentáciu na nadstavbu školy v rámci rozšírenia kapacít ZŠ. Od 1. mája 2022 sa začala rekonštrukcia podľa projektovej dokumentácie.

  Od tohto dátumu prevádzkujeme školskú jedáleň v náhradných, zrekonštruovaných priestoroch Reštaurácie na Vŕšku. Tri triedy prvého stupňa, 2.A, 2.B a 4.A, sme umiestnili vo Farskom dome sv. Jozefa, ktorý bol taktiež zrekonštruovaný.

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky


   

  Silné stránky

  Slabé stránky

  ü  rodinný typ školy, príjemné, útulné prostredie vo všetkých priestoroch školy

  ü  dobrý imidž školy

  ü  kvalifikovaný pedagogický zbor

  ü  vysoká kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov

  ü  kvalifikované vyučovanie zamerané na výuku informatiky, zvládnutie online vzdelávania

  ü  záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie

  ü  školenia učiteľov zamerané na stimuláciu a podporu zefektívňovania a kvality ich práce

  ü  kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi

  ü  aplikácia moderných vyučovacích foriem a metód do vyučovania - projektové vyučovanie, skupinové vyučovanie, čitateľské dielne

  ü  zapojenosť do medzinárodnej spolupráce učiteľov v programe Etwinning

  ü  zapojensť do medzinárodného projektu Erazmus plus

  ü  zapojenosť do nórskych bilaterárnych projektov

  ü  zapojenie do projektu Premena školy zvnútra

  ü  získanie Národného certifikátu kvality za prácu na medzinárodnom projekte  

  ü  aktivácia a motivácia nezapojených žiakov účasťou na medzinárodných videokonferenciách

  ü  organizácia mimovyučovacích aktivít

  ü  entuziazmus a motivácia učiteľov

  ü  vytváranie pozitívnej atmosféry na vyučovaní            

  ü  dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi   

  ü  rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov    

  ü  aktivizácia žiakov na verejnosti

  ü  dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, najmä na I. stupni

  ü  100 % úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné a odborné školy, odborné učilištia

  ü  úspešnosť našich absolventov na stredných školách

  ü  organizácia dvoch obvodných súťaží/tento školský rok len jednej/

  ü  úspešnosť našich žiakov na súťažiach a olympiádach

  ü  vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou

  ü  modernizácia vyučovacieho procesu

  ü  moderné odborné učebne vybavené modernou technikou:

  ·         jazykové laboratórium

  ·         dve počítačové učebne

  ·         odborná učebňa prírodovedných predmetov

  ·         EKO učebňa

  ·         dielňa

  ·         výtvarná učebňa

  ·         školská knižnica

  ·         školská kuchynka

  ·         telocvičňa

  ·         dopravné ihrisko

  ·         športoviská v areáli školy

  ·         futbalové miniihrisko, basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko

  ü  veľmi dobré pokrytie internetom v priestoroch školy

  ü  existujúce tradičné aktivity

  ü  aktívna prezentácia školy na verejnosti

  ü  otvorené vyučovanie v MŠ i ZŠ

  ü  aktivity na získanie mimorozpočtových prostriedkov

  ü  zmodernizované a zrekonštruované priestory ZŠ, MŠ, ŠKD, jedálne a telocvične

  ü  dobrá počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov

  ü  zaangažovanosť pedagogických zamestnancov do kultúrneho života a športového diania

  ü  dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru

  ü  zodpovednosť a spoľahlivosť učiteľského zboru

  ü  vysoká kreativita a flexibilita učiteľov a zamestnancov školy

  ü  ochota zamestnancov ku zmenám

  ü  účinný informačný systém – zborovňa, web

  ü  vedenie školy je demokratické, vládne dôvera, aktivita, vysoké pracovné nasadenie aj mimo pracovného času

  ü  ústretovosť voči žiakom a učiteľom školy

  ü  vytváranie pozitívnej atmosféry na vyučovaní, priaznivej edukačnej klímy

  ü  rozvíjanie kognitívnych procesov a funkcií u žiakov

  ü  podpora žiakov v organizovaní vlastných akcií, besied, kvízov a výtvarných súťaží

  ü  uskutočňovanie výchovy v duchu humanizmu, demokracie, morálky, práva a proti všetkým formám intolerancie, násilia, diskriminácie

  ü  vysoká odbornosť vyučovania

  ü  široká ponuka záujmovej činnosti žiakov

  ü  kladné hodnotenie školy rodičmi, i  ínšpekciou

  ü  úspešnosť projektov

  ü  postupná rekonštrukcia budovy školy, príjemné prostredie vo všetkých priestoroch školy

  ü  podpora, sponzorstvo a spolupráca so RR a RŠ

  ü  úspešná prezentácia školy na verejnosti a v médiách

  ü  školský špeciálny pedagóg a efektívna spolupráca s ním

  ü  pôsobenie inkluzívneho tímu: psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa

  ü  vzdelávanie po skupinách, 5+1, individuálne pod záštitou inkluzívneho tímu

   

   

  ·       vyradenie bratislavského kraja z možnosti zapájať sa do výziev na zlepšenie vybavenosti škôl

  ·       nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

  ·       nedostatok financií na alternatívne vyučovacie materiály

  ·       nízky záujem rodičov o vyučovacie výsledky žiakov

  ·       nedostatočná vnútorná motivácia žiakov k učeniu na druhom stupni ZŠ

  ·       nedostatok finančných prostriedkov na vybavenie školy modernými IKT

  ·       Nedostatočne vybavený exteriér ZŠ i MŠ

   

   

   

   

  Príležitosti

  Ohrozenia

  ·       získavanie grantov, príprava kvalitných projektov, možnosť využitia zapojenia sa do projektov vyhlásených MŠVVaŠ

  ·       efektívne využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese pre zlepšenie dištančného vzdelávania

  ·      možnosť komunikovať s deťmi, rodičmi a inými inštitúciami online

  ·       individuálna príprava talentovaných, ale i zdravotne znevýhodnených žiakov

  ·       zavádzanie netradičných metód do výchovno-vzdelávacieho procesu, inovatívnosť vyučovania sledovaním aktuálnych webinárov

  ·       dobrá spolupráca RR, RŠ, OÚ

  ·       ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy

  ·       poskytovanie poradenstva v oblasti porúch učenia a správania sa detí pre rodičov, žiakov školy

  ·       získavanie sponzorov, partnerov do materiálneho rozvoja školy

  ·       budovanie pozitívneho image školy na verejnosti

  ·       prezentácia školy na verejnosti

  ·       metodické dni medzi školami

  ·       swot analýza školy vytvorená v spolupráci žiakov, rodičov, učiteľov

  ·       zavádzanie koučingu a mentoringu do komunikácie s učiteľmi, žiakmi, rodičmi

  ·       spolupráca s inými školami, krajinami, ostatnými inštitúciami v obci

  ·      pandemická situácia / Covid 19

  ·       polarizácia spoločnosti

  ·   nedostaočná komunikácia s rodičmi kvôli pandemickej situácii

  ·       nezáujem niektorých rodičov o výsledky svojich detí v škole, nezáujem žiakov na učenie

  ·       neustále sa zvyšujúca nepriaznivá ekonomická situácia väčšiny rodičov

  ·       strata záujmu vyučujúcich o prácu učiteľa v dôsledku slabého finančného ohodnotenia a z preťaženia

  ·      dištančné vzdelávanie nie je dostatočné pre celkové vzdelávanie a aj pre individuálny prístup k žiakom

  ·    zastaralá IKT technika

   

   

   

   

   

   

   

   

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 35

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov34130100 

  § 2. ods. 3 c

  Prihlásení na SŠ

  Prijímacie konanie na SŠ v roku 2021/22

  Prihlásení na SŠ

  9. ročník - 25 žiakov

  8. ročník - bilingválne štúdium - 2 žiakov

  5. ročník - osemročné gymnáziá - 8 žiaci

  § 2. ods. 3 d

  Prijatí na SŠ

  Prijímacie konanie na SŠ v roku 2021/22

  Prijatí na SŠ

  9. ročník - 25 žiakov

  8. ročník - bilingválne štúdium - 0 žiakov

  5. ročník - osemročné gymnáziá - 4 žiaci

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJFYZGEGCHEINFMATOBNPRIPRVSJLSprVLA
  I.A              
  I.B            1 
  II.A1,4      1,33  1,071,731 
  II.B1,13      1,27  1,071,531 
  III.A1,13     11,25 1 1,1311,13
  III.B1,19     11,19 1 1,2511
  IV.A1,12     11,29 1,41 1,4711,47
  IV.B1,35     11,65 1 1,3511,53
  V.A1,291,191,24 1,38 11,48   1,481 
  V.B1,681,361,36 1,3 11,86   1,731 
  VI.A1,721,391,561,281,33 12,061,17  21 
  VI.B2,061,691,51,691,63 12,51,25  2,191,06 
  VII.A2,11,91,952,051,452,31,452,151,2  1,61 
  VII.B2,322,051,5321,472,471,052,211,32  1,561 
  VIII.1,851,8521,961,442,6712,31,85  2,191,04 
  IX.1,831,61,761,961,242,2411,961,4  2,21,07 

  Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať zo zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a aktuálnych pokynov pre ZŠ. Budeme sa opierať o smernicu na hodnotenie. Budeme uplatňovať tieto zásady:  

  ·         Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

  ·         Pri celkovom hodnotení vedomostí žiaka budeme prihliadať na výsledky evalvačných testov realizovaných v edukačných predmetoch aspoň 2x za polrok. Evalvačné testy budú vyhodnocovať percentuálne zvládnutie predpísaných štandardov v jednotlivých predmetoch.  

  ·         Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

  Hodnotenie žiaka vykonávame podľa úrovne dosiahnutých výsledkov:  

  1.         Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov: 

   

  Hodnotenie 

  pre I.stupeň ZŠ 

  V tomto školskom roku 2021/2022 – jednotlivé predmety budeme hodnotiť - kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. U žiakova 1. ročníka – kombinované hodnotenie. 

   Ide o formu hodnotenia, pri ktorej výsledky niektorých vyučovacích predmetov budeme vyjadrovať stupňom klasifikácie a niektoré slovne. Kombinované hodnotenie aj v rámci toho istého predmetu.  

  Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci 1. ročníka hodnotení slovne. 

  Priebežné hodnotenie – kombinované /slovne a známkami/ - pri hodnotení čiastkových výsledkov a ako prejav žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter. Učiteľ berie do úvahy základné vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho mentálnu psychickú a fyzickú dispozíciu.  

  Celkové hodnotenie v jednotlivých vyučovacích predmetoch na konci prvého a druhého polroka zohľadňuje čo najobjektívnejšie žiakove vedomosti, zručnosti a návyky v danom vyučovacom predmete – formou slovného hodnotenia - konkrétne slovné vyjadrenie dosiahnutej úrovne žiaka vo vzťahu k cieľu vyučovania a k možnostiam žiaka, kvalitatívne posudzovanie žiakovho výkonu vzhľadom na seba samého a správanie vyjadrené formou slovnej správy. Slovné hodnotenie obsahuje nielen informácie o dosiahnutých výsledkoch učenia, ale zahŕňa aj postoje žiakov, ich úsilie a snahu.  

  Vo vyučovacích predmetoch 2. - 4. ročníka v komplementárnych vyučovacích oblastiach – VYV, NBV, TSV, HUV, ETV, PVC  + HIN len v druhom ročníku podľa školského vzdelávacieho programu neklasifikujeme, na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvedie namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval/neabsolvoval:  

  a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval, 
  b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel. 

  Prospech žiaka v 2. – 4. ročníku v hlavných vyučovacích predmetoch: SJL, MAT, VLA, ANJ, IFV, PRI sa klasifikuje týmito stupňami: 

  1 – výborný, 

  2 – chválitebný, 

  3 – dobrý, 

  4 – dostatočný, 

  5 – nedostatočný. 

   

  Pre II. stupeň ZŠ: 

    

  1.         vzdelávacie oblasti hlavných predmetov budú – klasifikované známkou

  2.         predmety v komplementárnej oblasti hodnotené slovne (NBV,NBE, ETV, VYV, HUV,TEH, TSV)

  2.         druhý cudzí jazyk a RAJ budú – hodnotené slovne -opisne 

  3.         KAJ a výchovné predmety – slovom absolvoval  

   

  Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so ŠVVP sa zohľadňuje jeho porucha či postihnutie.  

  Prospech žiaka 1. - 9. roč. sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikuje týmito stupňami:  

  ·         1 – výborný,  

  ·         2 – chválitebný, 

  ·         3 – dobrý, 

  ·         4 – dostatočný,  

  ·         5 – nedostatočný.  

  Správanie žiaka sa klasifikuje stupňami:  

  ·         1 – veľmi dobré, 

  ·         2 – uspokojivé, 

  ·         3 – menej uspokojivé,  

  ·         4 – neuspokojivé.  

  Klasifikácia všetkých písomných previerok vedomostí sa pridržiava pri percentuálnom hodnotení nasledovnej stupnice: 

  ·         výborný 100 – 90 %  

  ·         chválitebný 89 – 75 % 

  ·         dobrý 74 – 50 % 

  ·         dostatočný 49 – 30 % 

  ·         nedostatočný 29 – 0 % 

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeli
  I.A17170
  I.B18180
  II.A17170
  II.B15150
  III.A19190
  III.B16160
  IV.A17170
  IV.B18180
  V.A21210
  V.B22220
  VI.A21210
  VI.B17170
  VII.A22220
  VII.B20200
  VIII.27270
  IX.29290

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  679 822,00 Eur

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  0 Eur

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  9 440,00 Eur

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ŠKD 11 483,70 Eur, MŠ 9 402,29 Eur

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  Erazmus príjmy 4 576 Eur

  Lyžiarsky výcvik 1 500 Eur

  Škola v prírode 2 900 Eur

  Podpora pre deti z Ukrajiny 5 000 Eur

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Voľnočasové aktivity

  Voľnočasové aktivity boli v školskom roku 2021/2022  boli z časti ovplyvnené pandemickou situáciou riadili sme sa  rozhodnutím ministra školstva slovenskej republiky. V druhej polovici šk. roka sa uskutočnili akcie typu: lyžiarsky výcvik, škola v prírode a výlety a exkurzie.

  Ponuka krúžkov v šk. roku 2021/22

  Mgr. Jozef Jakuš

  Cvičenia z matematiky pre 9. ročník

  9. roč.

  Mgr. Zuzana Pudmarčíková

  Cvičenia zo SJL 9. ročník

  9. roč.

  Mgr. Denisa Polakovičová

  Krúžok španielskeho jazyka

  7., 8., 9. ročník

  Mgr. Ľubica Cíferská,  Mgr. Martina Gríková

  FK Rozárka

  1. a 2. stupeň

  Mgr. Monika Walterová

  Rozhlasový krúžok

  2. stupeň

  Mgr. Zuzana Čamajová

  Knižničný tím

  1. a 2. stupeň

  Mgr. Zuzana Čamajová

  Triedne mimoškolské aktivity pre 1.B

  1.B trieda

  Mgr. Ľubica Cíferská

  Triedne mimoškolské aktivity pre 4.B

  4.B trieda

  Mgr. Martina Gríková

  Triedne mimoškolské aktivity pre 3.A

  3.A trieda

  Mgr. Karolína Fedáková

  Triedne mimoškolské aktivity pre 4.A

  4.A

  Mgr. Zlatka Blahutová

  Triedne mimoškolské aktivity pre 3.B

  3.B

  Mgr. Anna Klasová

  Triedne mimoškolské aktivity pre 2.A

  2.A

  Mgr. Katarína Branišová

  Triedne mimoškolské aktivity pre 1.A

  1.A

  Mgr. Žofia Lipovská

  Triedne mimoškolské aktivity pre 2.B

  2.B

  Mgr. Richard Kis

  Triedne mimoškolské aktivity pre 5.A

  5.A trieda

  Mgr. Andrea Slaninková

  Triedne mimoškolské aktivity pre 5.B

  5.B trieda

  Mgr . Adriana Olšová

  Triedne mimoškolské aktivity pre 6.A

  6.A trieda

  RNDr. Mgr.Iveta Jakubcová

  Triedne mimoškolské aktivity pre 6.B

  6.B trieda

  Mgr. Adriana Tichá

  Triedne mimoškolské aktivity pre 7.A

  7.A trieda

  Mgr. Tamara Bejdáková

  Triedne mimoškolské aktivity pre 7.B

  7.B trieda

  Mgr. Monika Walterová

  Triedne mimoškolské aktivity pre 8. roč.

  8.roč.

  Mgr. Zuzana Pudmarčíková

  Triedne mimoškolské aktivity pre 9.roč.

  9.roč

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spoluprácu školy a rodičovskej verejnosti, fary možno hodnotiť veľmi pozitívne. Rodičia nám boli počas školského roka a aktuálnej situácie ochotní pomáhať. Rodičia    našim  najväčším  a  pravidelným  sponzorom.  Kooperácia  s  Radou  rodičov  je  na vysokej úrovni. Ďakujeme za zištnú i nezištnú pomoc, spoluprácu a pochopenie!

  § 2. ods. 5 d

  Iné podstatné skutočnosti

  Jeden žiak, Lukáš Balažovič, z druhého stupňa je od 14.4.2021 umiestnený v LVS Bratislava. Bližšie informácie nájdete u sociálneho pedagóga našej základnej školy, PhDr. Drexlerovej Barbory PhD.

  Záver

  Vypracoval: Mgr.Jozef Jakuš

  V Častej, 21..september 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 21.september 2022

  Vyjadrenie rady školy

  Vyjadrenie rady školy:

  Rada školy odporúča zriaďovateľovi obce Častá schváliť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2021/2022

  ...........................................................................................

  Ing. Peter Tatranský PhD. - predseda RŠ ZŠ s MŠ Častá

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Stanovisko zriaďovateľa:

  Obec Častá

  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2021/2022

  schvaľuje - neschvaľuje

  .........................................................................

  Mgr. Robert Lederleitner - starosta obce Častá