• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
  Adresa školyHlavná 293, 900 89 Častá
  Telefón+421 33 6495 211
  E-mailskola@zscasta.sk
  WWW stránkahttps://www.zscasta.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Jozef Jakuš033 64952110911 388 466riaditel@zscasta.sk
  ZRŠ pre ZŠMgr. Karolína Fedáková033 6495211 zastupkyna@zscasta.sk
  ZRŠ pre MŚBc. Janette Uvačková033 6495210 ms@zscasta.sk
  Vedúca školskej jedálneEva Heldová033 6404007 jedalen@zscasta.sk

  Rada školy

  V máji 2023 skončilo funkčné obdobie rady školy zvolenej v roku 2018. Z toho dôvodu v máji prebheli voľby do novej školskej rady.

    Titl., priezvisko, meno
  Rada školy do mája 2023  
   predsedaIng. Peter Tatranský PhD.
   pedagogickí zamestnanciMgr. Filip Pudmarčík
    p. Liana Hroncová
     
   ostatní zamestnancip. Eva Heldová
     
   zástupcovia rodičovMgr. Katarína Tatranská
    Mgr. Zuzana Roedolf
    Ing. Jana Jakušová
    Ing. Zuzana Vandáková
   zástupca zriaďovateľaIng. Peter Tatranský PhD.
   iníMgr. František Kašický
    Mgr. Ľubica Cíferská
    Mgr. Ľubica Opálková
     
  Rada školy od mája 2023  
   predsedaIng. Peter Tatranský PhD.
   pedagogickí zamestnanciMgr. Filip Pudmarčík
    p. Liana Hroncová
     
   ostatní zamestnancip. Eva Heldová
     
   zástupcovia rodičovJana Matúšová
    Mgr. Zuzana Roedolf
    Ing. Daniel Ďurďovič
    Ing. Zuzana Vandáková
   zástupca zriaďovateľaIng. Peter Tatranský PhD.
   iníMgr. František Kašický
    Mgr. Ľubica Cíferská
    Mgr. Ľubica Opálková

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovObec Častá
  SídloHlavná 168
  Telefón0336495427
  E-mailpodatelna@casta.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy


  Uznesenia

  zo stretnutia členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Častá v školskom roku 2022/2023

   

  Termín stretnutia:                  13.10.2022, o 18.00 hod

   

  Uznesenie: 03/2022 - Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi obce Častá schváliť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2021/2022 

  Uznesenie: 04/2022 - Rada školy berie na vedomie Návrh na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried bez výhrad a odporúča  návrh pre školský rok 2022/2023 schváliť. 

  Uznesenie: 05/2022 - Rada školy prerokovala a berie na vedomie školský poriadok MŠ. 

  Termín stretnutia   17.5.2023, o 18.00 hod

  Uznesenie:1/2023

  1.      Berie na vedomie výsledky a priebeh volieb členov Rady školy a delegovaných kandidátov za jednotlivé úseky.

  2.      Schvaľuje výsledky volieb, kde predsedom Rady školy sa stal Ing. P. Tatranský, PhD. a podpredsedníčkou Mgr. Ľ. Opálková.

  3.      Ukladá predsedovi Rady školy zaslať zápisnicu v dvoch vyhotoveniach z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy do troch dní zriaďovateľovi.

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 324

  Počet tried: 17

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried22222222117
  počet žiakov293531334541354127317
  z toho v ŠKD26272515     93

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
  TPP256
  Znížený úväzok143
  ZPS34
  Na dohodu15

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov12425
  vychovávateľov044
  asistentov učiteľa347
  odborní zamestnanci033
  spolu42539

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
     
  7.A, 9.Občianska náuka 2
  5.B, 7, 8. a 9. ročníkVýtvarná výchova 7
  5.,6., 7, 8. Hudobná výchova8
  6., 7.,8. a 9. ročníkFyzika 11
  8. ročníkEtická výchova1
  5.- 9. ročníkTechnická výchova10
  5., 6. ročníkMatematika20
  5., 6., 7., 8. a 9 ročníkGeografia11

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Biblická olympiáda330   
  Dejepisná olympiáda1260   
  Ekoolympiáda1--  
  Geografická olympiáda3750   
  Hviezdoslavov Kubín1420   
  iBobor102--  
  Matematická olympiáda220   
  Matematický klokan1100   
  Olympiáda v anglickom jazyku 3500   
  Olympiáda zo SJL1410   
  Popoludnie s pesničkou8--  
  Pytagoriáda9920   
  Slávik Slovenska2200   
  Technická olympiáda1731   
  Všetkovedko6--  

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  ŠKD

  SEPTEMBER

  - Organizácia a režim dňa

  - Správanie sa v klube

  - BOZP

  - Predstavenie klubu, naše ciele a poslanie, symboly

  - Ciele na školský rok

  - Zber očakávaní

  - Jesenná výzdoba v ŠKD

  Počas septembra sme využili prajné jesenné počasie a babie leto najmä na pobyt vonku. Vychádzky do prírody a blízkeho okolia školy.

  OKTÓBER

  - Zber gaštanov

  - Zber jesenných plodov

  - Deň jablka

  - Pravidelné vychádzky do blízkeho okolia

  - Úcta k starším

  - Vyrezávanie tekvíc

  - Šarkaniáda po oddeleniach

  November

  V druhej polovici novembra sme sa jednotlivo po oddeleniach venovali nasledujúcim témam:

  - Prezimovanie zvierat

  - Adventný čas

  - Vianočné pohľadnice pre blízkych, bývalých zamestnancov školy a okolité školy

  December

  Celý mesiac patril prevažne Vianociam a prípravám na ne.

  - Vianočná výzdoba v ŠKD

  - Vianočný klubový stromček - výroba ozdôb a zdobenie

  - Hry v snehu a sánkovačka

  - Mikuláš po oddeleniach

  - Vianočné zvyky a tradície

  - Pečenie medovníkov

  Január

  V druhej polovici januára sme sa pokračovali v nasledujúcich témach:

  - Prezimovanie zvierat, Prikrmovanie vtáctva

  - Pozorovanie prírody v zime

  - Výtvarné práce sme venovali kŕmidlám a druhom prezimujúceho vtáctva a tiež Pani Zime

  Február

  Celý mesiac patril prevažne Fašiangom, tradíciám a prípravám na ne.

  - Fašiangová výzdoba v ŠKD

  - Fašiangová kuchyňa v našom regióne - zvyky a tradície

  - Nácvik piesne Fašiangy turíce

  - Pečenie šišiek po oddeleniach

  - Fašiangové masky - zábava jednotlivo po oddeleniach

  - Sviatok Sv. Valentína - výroba prianí pre blízkych

  Marec

  - Marec mesiac knihy - po oddeleniach sme vyrábali leporelá, maľovali rozprávku alebo vyrábali záložky

  - Rozbehli sme vychádzky do prírody s pribúdajúcimi slnečnými dňami

  - Vítanie jari - pozorovanie prírody a jej premien,

  - Určovanie prvých jarných kvetov - výtvarné činnosti

  - Deň učiteľov - výroba prianí pre p. učiteľky

  Apríl

  Apríli sme sa venovali nasledovným činnostiam:

  - Deň Zeme

  - Veľká noc - záujem o tradície, pečenie Baránkov a zajačikov, výzdoba po oddeleniach

  - Sadenie semienok (hrach, fazule)

  - Triedenie odpadu

  - Tvorba a realizácia programu v provizórnych podmienkach „na behu“

  - ŠKD participovalo na prípravách na zápis do 1. Ročníka

  Máj

  Témy mesiaca boli:

  - Deň matiek (piesne, básne, prianie pre mamu)

  - Mláďatá v prírode

  - Turistické vychádzky a vychádzky na futbalový štadión

  - Opekanie v prírode

  Jún

  - Deň detí - športovo zábavné popoludnie

  - Deň otcov 19. jún - výroba prianí a darčekov pre otca

  - Prvé letné plody

  - Letný slnovrat - prvý letný deň

  - Turnaj vo vybíjanej

  - Zhodnotenie školského roka

  Viaceré aktivity a činnosti sa z priestorových dôvodov nedali zrealizovať ako v minulých rokoch, ale pevne veríme že sa prepracujeme k lepším podmienkam.


  Názov akcieTriedy
  SEPTEMBER  
  Slávnostná akadémia k otvoreniu školského roka   1.– 9.r. Mgr. Blahutová, Mgr. Cíferská 
  Účelové cvičenie  /didaktické hry                                    (23.9.) 1.– 9.r. TU 
  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ 1.  a 3. r. TU 1. a 3.r., 
  Výzdoba triedy a priestorov školy k začiatku školského roka 1.– 4.r. TU
  Európsky týždeň športu - aktivity na hodinách TSV (23.-30.9.)1.– 9.r. TU, Mgr. Sallai 
  Svetový deň mlieka v školách - mliečna desiata, tr. aktivity (28.9.) 1.– 4.r. TU 
  Európsky deň jazykov – zábavné vyučovanie (26.- 27.9.) až prvý októbrový týždeň 1.– 9.r, Vyučujúci ANJ, RNDr. Bencová 
  Vedenie školskej knižnice 1.– 9.r. Mgr,. Pudmarčíková, Mgr. Lipovská 
  Príprava prihlášky nového projektu Erasmus+KA1 - výzva 2022, termín 4.10.2022  Mgr. Svinčáková,  Mgr. Walterová 
  Charitatívna akcia Biela pastelka 1.– 9.r. PhDr. Drexlerová, PhD. 
  Školský časopis   5. – 9. r.   Mgr. Pudmarčík, Mgr. Slaninková  
    
  OKTÓBER 
  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka (zaznamenanie údajov - do 30.10.2022)  1.  a 3. r. TU  
  Plody jesene - výstavka prác v priestoroch školy    1.– 4.r. TU 
  Deň jablka - Súťaž o najväčšie jablko  (21.10.)  1.– 4.r. TU 
  Tvorivá dielňa - darček pre starých rodičov/ Pisateľská dielňa „Píšeme starým rodičom" - Mesiac úcty k starším   1.– 4.r. TU 
  Z úcty k starším - Život a práca našich starých rodičov  1.– 9.r. TU 
  Šarkaniáda  1.– 4.r. TU 
  Medzinárodný mesiac školských knižníc 2022 - 13.ročník česko-slovenského projektu – výroba záložky - Záložka do knihy spája školy - Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie.   1.– 9.r. 1.– 9.r. 
  Deň strašidiel a Halloween (ANJ)  1.– 4.r. TU  
  Olympiáda v SJL - ŠK   8. - 9. r.  Mgr. Tichá  
  Prípravy na 90 výročie (plány, scenár)   Celá škola  Mgr. Bejdáková, Mgr.Tichá,   
  Odovzdanie záverečnej správy projektu Erasmus+ KA1 výzva 2019   Mgr. Walterová, Mgr. Svinčáková,  
  Prezentácia nadobudnutých zručností účastníkov mobilít v rámci projektu KA1 2019 pre kolegov   Všetci účastníci mobilít  
  Výzdoba chodba 1. poschodie  5.-9.r. Mgr. Bejdáková   
  Zber gaštanov 1.– 9.r. Mgr. Jakuš 
    
  NOVEMBER  
  Náučný chodník na jeseň – Spoznávame náš región  1.– 4.r. TU 
  Svetový deň behu – Behajme pre zdravie - aktivity na hodinách TSV (5.11)  1.– 4.r. TU 
  Svetový deň bez fajčenia - vymeň cigaretu za jablko (20.11)  1.– 4.r. TU 
  Príprava na predmetové olympiády    5.-9. r. Mgr. Pudmarčíková, Mgr. Tichá,  RNDr. Bencová,  RNDr. Mgr. Jakubcová   
  Príprava na olympiády Dejepis, Geografia   5. - 9. r. Mgr. Bejdáková. PhDr. Vlček   
  iBobor - súťaž z informatiky   4. - 9. r. Mgr. Filip Pudmarčík   
    
  DECEMBER 
  Náruč dobrých skutkov pre Mikuláša / Tajný Mikuláš  1.– 4.r. TU 
  Mikuláš - triedna aktivita – Mikulášska pyžamová párty/ Červený Mikulášsky deň  1.– 9.r. TU 
  Stridžie dni – zvyky a obyčaje  1.– 4.r. TU 
  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku  3.-9.r Mgr. Walterová  
  Tvorivé dielne pre žiakov – ozdoby alebo vianočné darčeky  1.– 4.r. TU 
  Výzdoba triedy a priestorov školy k vianočným sviatkom   1.– 9.r. TU 
  Vianočná besiedka - vianočné posedenie pri stromčeku – vianočná čajovňa  1.– 4.r. TU 
  Vianočná akadémia a trhy (16.12) 17:00 hod. 1.– 9.r. TU a vyučujúci VYV a TEH  
  Charitatívna akcia - Pohľadnice Unicef   1.– 9.r. PhDr. DrexlerováPhD.   
  Olympiáda v SJL - obvodné kolo   8. - 9. r. Mgr. Pudmarčíková   
  Olympiáda GEO, DEJ   5.– 9.r.  Mgr Bejdáková   
  Šk. kolo - Olympiáda v ANJ   5.-9.r.  RNDr. Bencová,  
  Školské kolo - Pytagoriáda   5.-8. r. RNDr. Mgr. Jakubcová a vyučujúci MAT  
    
    JANUÁR   
  Biely snehuliacky deň  - Šantenie na snehu - Hry so snehom, súťaž o najkrajšiu stavbu zo snehu   1.– 4.r. TU 
  Malý Enviráčik - staráme sa o vtáčiky v zime  1.– 4.r. TU 
  Týždeň dobrovoľníctva  1.– 4.r. TU 
  Karneval - príprava masiek, triedna zábava – fašiangový karneval  1.– 4.r. TU 
  Okresné kolo OAJ  7.-9. r.  RNDr. Bencová  
  Hviezdoslavov Kubín – TK   1.– 9.r.  Vyuč. SJL   
  Školské kolo Biblickej olympiády   5. – 9. r.  Mgr. Pudmarčík,  Mgr. Banský   
    
    FEBRUÁR    
  Čarovné vyučovanie  1.– 4.r. TU 
  Valentínsky deň – Deň lásky a priateľstva – prekvapenie   1.– 4.r. TU 
  Prednes poézie a prózy -  školské kolo HK  1.– 9.r. Mgr. Blahutová, Mgr. Pudmarčíková  
  Domáce a školské kolo Chemickej olympiády   9.r.  RNDr. Mgr. Jakubcová   
  Výtvarná súťaž (rôzne)   5. - 9. r.  Mgr. Bejdáková   
  Domáce kolo matematickej olympiády     7.- 8.r. RNDr. Mgr. Jakubcová  
  Mimoriadne  individuálne RZ - deviataci   9. r. Mgr. Walterová  
  Domáce a školské kolo Chemickej olympiády   RNDr.Mgr.  Jakubcová, Mgr. Schildová  
  Lyžiarsky kurz   8.r. Mgr. J. Jakuš, Mgr. Sallai  
    
    MAREC   
  Návšteva knižnice/Beseda so spisovateľkou - Vzdelávacie aktivity v školskej knižnici „Poézia a próza slovenských autorov“  1.– 4.r. TU 
  Moja najkrajšia kniha - výstava kníh v triedach - projektové vyučovanie, výroba vlastnej knihy (encyklopédie)  1.– 4.r. TU 
  Deň v krajine rozprávok   1.– 4.r. TU 
  Vzácna kvapka (voda) – Svetový deň vody (22.3)  1.– 4.r. TU 
  Recitačné súťaže Novodobo so Shakespearom,   5.-9. r. Mgr. Walterová RNDr. Bencová  
  Aj pán Goethe by mal radosť    Mgr. Karbanová  
  Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín   1.– 9.r. Vyuč. SJL   
   Enviro aktivity : Svetový deň lesov   5. - 9. r. RNDr. Jakubcová Mgr. Bejdáková Mgr. Schildová  
   Okresné kolo Chemickej olympiády   9.r  RNDr. Jakubcová   
   Veľkonočná výzdoba   1.– 9.r. Vyučujúci VYV  
   Charitatívna akcia - Deň narcisov     PhDr.Drexlerová, PhD.   
   Testovanie 9 – 22.3.2023   5. – 9. r.   Vyuč. v 9. ročníku   
   Okresné kolo Biblickej olympiády 25.3.  Mgr. Pudmarčík   
    
  APRÍL   
  Návšteva žiakov 1.roč. v MŠ  1. r. Mgr. Blahutová Mgr. Cíferská  
  Návšteva detí z MŠ v 1. roč.  1. r. Bc. Uváčková , Mgr. Blahutová,  Mgr. Branišová,  Mgr. Jakuš  
  Rodičovské združenie pre zákonných zástupcov detí, ktoré idú na zápis   
  Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky - plánovaný na 13.4. (podľa aktuálnej pandemickej situácie – aj elektronické prihlasovanie)   Mgr. Branišová  TU – 1.st.  
  Veľkonočné sviatky - ľudové tradície  1.– 4.r. TU 
  Výzdoba triedy a priestorov školy k veľkonočným sviatkom   1.– 4.r. TU 
  Svetový deň zdravia - pohybové aktivity, súťaže (7.4.)  1.– 4.r. TU 
  Ekodeň  - Modrá starenka - zachráňme si našu planétu (úprava triedy a okolia školy/kresba na asfalt) - Deň Zeme  (22.4.)  1.– 4.r. TU 
  Okresné kolo - Pytagoriáda    5. - 8. r. Mgr.Kočišek Skalová RNDr. Mgr.Jakubcová 
   Enviro aktivita : Svetový deň Zeme   5. - 9. r. Mgr. Bejdáková RNDr. Mgr.Jakubcová Mgr. Schildová   
   Školské kolo Na bicykli bezpečne    5. - 6. r.  Mgr. Walterová   
    
    MÁJ   
  Príprava darčekov ku Dňu matiek, ku Dňu otcov   1.– 4.r. TU 
  Deň v múzeu – virtuálna prehliadka  1.– 4.r. TU 
  Slávnostná akadémia ku Dňu matiek  1.– 4.r. TU, ŠKD 
  Svetový deň  Pohybom ku zdraviu/ pohybové aktivity/  (10.5.)  1.– 4.r. TU 
  Svetový deň mlieka  - mliečna desiata počas celého týždňa, alebo vyrobme si mliečnu pochúťku (26.5.)  1.– 4.r. TU 
  Dopravné ihrisko na školskom dvore – praktický výcvik a teoretické vyučovanie  1.– 4.r. TU 
  ŠvP – Tramptária Krahule  (29.5.-2.6.) 4. r. TU 
  Okresné kolo Na bicykli bezpečne   5. - 6. r. Mgr. Walterová   
  Testovanie 5 – 17.5.2023  (náhradný termín 4.4 a 5.4.2023)  5. r. vyučujúci v 5. roč.   
  Charitatívna akcia - Modrý gombík – UNICEF   1.– 9.r. PhDr. DrexlerováPhD.   
  Výročie školy 1.– 9.r. Mgr. Bejdáková, všetci 
    
  JÚN   
  Deti deťom - Oslava MDD -  zábavné vyučovanie/detská olympiáda  (2.6.) 1.– 9.r. TU 
  Čo vieš o hviezdach – exkurzia HVEZDÁREŇ (3.-4.roč.)/ mobilné planetárium  3.- 4.r. TU 
  Dopravné ihrisko – RMJ Trnava 1. - 2.r TU 
  Deň otcov  1.– 4.r. TU 
  Školský výlet  1.– 9.r. TU 
  Účelové cvičenie /didaktické hry (26.6.) 1.– 9.r.  Mgr. Jakuš,  Mgr. Sallai  Mgr. Pudmarčík  Mgr. Branišová 
  Zhrnutie práce v školskom časopise  5.-9. r. Mediálny tím  
  Rozlúčka so školským rokom - Slávnostná akadémia  1.– 9.r. Mgr.Pudmarčíková Mgr. Pudmarčík  

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  - Realizácia stavebno - rekonštrukčných prác v exteriéri a interiéri ZŠ - rozšírenie kapacít ZŠ

  - Školský digitálny koordinátor

  - POP 3 - podporný tým

  - Tréneri v škole

  - Erasmus +

  - Charitatívne aktivity

  Charitatívne projektyKoľko lásky sa zmestí do jednej krabičky
  Zdravie a zdravá výživaŠkolské mlieko
   Školské Brejky - Rajo
   Školské ovocie
  Medzinárodné projektyErazmus Plus, KA1, KA2
   Záložka spája školy
  EnviromentálneTriedenie odpadu
  VzdelávacieProjekt Premena školy zvnútra
   Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku /organizátori/
   Projekt sebadôvery Dove
  Športové projektyEurópsky týždeň športu

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.3.2014 - 27.3.2014

  Druh inšpekcie: hĺbková

  V školskom roku 2022/2023 nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Škola je vybudovaná ako účelové školské zariadenie, má vyhovujúce materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie. V budove školy na Hlavnej 293 (hlavná budova) sú umiestnené triedy 1. - 9. ročníka ZŠ. Táto budova má tri podlažia. Na prízemí sa nachádza sekretariát, ekonomické oddelenie, zborovňa, riaditeľňa, počítačová učebňa, knižnica, hygienické zariadenia, kabinet upratovačiek, správcu školy a šatne. Vstup do telocvične je na prízemí prepojený chodbou s hlavnou budovou. V telocvični sú dve šatne s príslušným hygienickým zariadením, chlapčenské sú na prízemí a dievčenské na prvom poschodí.

  Cvičebná plocha má 528 m2. Na prvom poschodí hlavnej budovy sa nachádza šesť tried, kabinet špeciálneho pedagóga a hygienické zariadenia. Druhé poschodie hlavnej budovy má dve krídla. Nachádzajú sa tu triedy a odborné učebne, jazyková a počítačová učebňa. Obidve krídla sú prepojené enviroučebňou s kabinetom - toho času trieda. V samostatných prístavbách sú tri triedy ZŠ, ŠKD, školská jedáleň a hygienické zariadenia. V oplotenom areáli školy sa okrem trávnatej plochy nachádza futbalové miniihrisko, ihrisko na basketbal/volejbal a nohejbal. ZŠ má samostatný ohradený trávnatý areál s preliezačkami a pieskoviskom.

  Škola má zriadené a využíva viacero odborných učební a pracovísk (jednotlivé učebne sú charakterizované v samostatných položkách submenu v sekcii Vybavenie školy). Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

  Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme a modernizujeme.

  Moderné učebné pomôcky umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie formy vyučovania. Vyučujúci i žiaci môžu počas výuky i krúžkovej činnosti využívať pripojenie na internet v počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, v enviroučebni, v mediálnej učebni aj v žiackej knižnici.

  Zamestnanci vo všetkých kancelárskych priestoroch vedenia školy, u pedagógov, v MŠ, u ekonómky školy a vedúcej ŠJ majú prístup k internetu.

  Odborné učebne

  • Enviroučebňa - učebňa prírodovedných predmetov - slúžila ako kmeňová učebňa.

  • Počítačová učebňa (s 18 počítačmi, softvérovým vybavením, dataprojektorom, skenerom, niekoľkými typmi tlačiarní, keramickou tabuľou, kamerou, digitálnym fotoaparátom).

  • Dve jazykové učebne - momentálne neaktívne, slúžia ako kmeňové učebne

  • Veľká telocvičňa s vybudovaným javiskom, ktorá sa príležitostne využíva ako spoločenská miestnosť s pódiom, s javiskovým osvetlením a divadelnou zvukovou technikou. Telocvičňu využívame okrem športových aktivít na slávnostné akadémie (na začiatku či konci školského roka, na Vianoce, prípadne na Deň matiek). Súčasťou vybavenia telocvične je mini posilňovňa. Školské športové plochy ďalej tvoria: futbalové miniihrisko, basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko. Sociálne zariadenia telocvične prešli v lete 2009 rekonštrukciou vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

  Strecha telocvične, vymaľovanie interiéru telocvične a zaradenie šatní prešli rekonštrukciou v lete 2013 za finančnej pomoci havarijných fondov MŠSR a Obecného úradu obce Častá. Z finančnej dotácie projektov Asociácie športu na školách sa v hale telocvične vymenila časť okien v r. 2006 a v r. 2008, v roku 2014 boli vymenené všetky okná.

  • Škola má inovovanú žiacku knižnicu s 4 061 titulmi kníh krásnej literatúry a encyklopédií, CD a DVD. Knižničný fond je vybavený elektronickým katalógom.

  Knižnica poskytuje možnosť vyhľadávania kníh prostredníctvom internetu.

  Škola má zariadený kabinet špeciálneho pedagóga (s PC a s potrebným výukovým softvérom), ktorý slúži pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  • Ekoučebňa - umiestnením zelene a záhradného altánku v átriu školy máme vytvorenú exteriérovú ekoučebňu pre 30 žiakov, ktorú využívame na vzdelávacie, telovýchovné a oddychové činnosti školy.

  • Dielňa - momentálne nefunkčná, slúži ako kmeňová trieda

  Moderné učebné pomôcky umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie formy vyučovania.

  Vybavenie IKT je vo všetkých kmeňových triedach a odborných učebniach.

  Vyučujúci i žiaci môžu počas výuky i krúžkovej činnosti využívať pripojenie na internet v počítačovej učebni aj v žiackej knižnici. Zamestnanci majú prístup k internetu vo všetkých kancelárskych priestoroch vedenia školy, u pedagógov, v MŠ, u ekonómky školy aj u vedúcej ŠJ.

  Súčasťou školských priestorov sú šatne pre žiakov.

  Školská jedáleň je dočasne umiestnená v náhardných priestoroch na ulici Na vŕšku.

  Škola v spolupráci s obcou realizuje nadstavbu školy v rámci rozšírenia kapacít ZŠ. Od 1. mája 2022 sa začala rekonštrukcia podľa projektovej dokumentácie.

  Od tohto dátumu prevádzkujeme školskú jedáleň v náhradných, zrekonštruovaných priestoroch Reštaurácie na Vŕšku. Tri triedy prvého stupňa, 2.A, 2.B a 4.A, sme umiestnili vo Farskom dome sv. Jozefa, ktorý bol taktiež zrekonštruovaný.

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Školu chceme orientovať na posilnenie jej pozitív, za ktoré považujeme:

  - vysokú kvalifikovanosť kolektívu - kvalitné vzdelávanie,

  - intenzívna práca s integrovanými deťmi - škola zamestnáva školského špeciálneho pedagóga pre deti v ŠVVP, psychológa a asistenta učiteľa,

  - intenzívna práca s triednym kolektívom s cieľom budovania pozitívnych vzťahov medzi žiakmi, prevencie šikany a nežiadúceho správania - škola zamestnáva školského psychológa,

  - individuálna konzultačná a poradenská práca so žiakmi, rodičmi a pedagógmi v rámci psychologickej intervencie,

  - netradičné, moderné prvky v činnosti školy,

  - pokračovať v zapájaní sa do projektov pri materiálnom budovaní školy - prostredníctvom projektov a spolupráce s radou rodičov zveľaďovanie a modernizácia interiéru a exteriéru .

  - úspešnosť v medzinárodných projektoch (Erazmus + KA1, KA2, Nórsky projekt)

  SWOT analýza

  K realizácii predloženej vízie školy a splneniu jej strategického cieľa je nutné urobiť SWOT analýzu. Je to štandardná metóda používaná k prezentácii analytických poznatkov o skúmanom objekte. Jej princípom je jednoduchá, avšak výstižná a pokiaľ možno vyčerpávajúca a objektívna charakteristika silných a slabých stránok školy a jej možných príležitostí a ohrození. Silné stránky jej pomôžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa a slabé stránky sťažiť vonkajšiu analýzu. Príležitosti môžu dopomôcť škole k dosiahnutiu cieľa a ohrozenia môžu sťažiť dosiahnutie cieľa.


  SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY
  podpora zriaďovateľa školy vo všetkých oblastiach rozvoja školy, nedostatočná motivácia pedagógov
  kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov - vysoká odbornosť vyučovaniačasté striedanie sa (fluktuácia) vyučujúcich – nestabilný kolektív
  rodinný typ školy, príjemné, útulné prostredie vo všetkých priestoroch školy chýbajúci stabilný asistent učiteľa pri práci so začlenenými žiakmi
  dobrý imidž školyzhoršujúca sa disciplína žiakov, slabnúca autorita učiteľov
  zodpovednosť a spoľahlivosť učiteľského zborunejednotný prístup pedagógov k riešeniu výchovných problémov žiakov a ich správaniu
  vysoká kreativita a flexibilita učiteľov a zamestnancov školy
  snaha držať krok s modernou dobou a spoločnosťou 
  modernizácia vyučovacieho procesu - dobrá materiálno - technická vybavenosť školy
  aktivity školy a realizácia projektov, 
  vynovený interiér i exteriér školy 
  primeraný počet žiakov v triede 
  účasť a úspechy na súťažiach 
  školský podporný tím 
  spolupráca školy s obcou, prezentácia školy 
  dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, najmä na I. stupni 
  úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné a odborné školy, odborné učilištia 
  podpora, sponzorstvo a spolupráca so RR a RŠ 
  aplikácia moderných vyučovacích foriem a metód do vyučovania - projektové vyučovanie, skupinové vyučovanie, čitateľské dielne 
  škola je vybavená jedálňou, telocvičňou, ihriskom v areáli školy 
    
  PRÍLEŽITOSTIHROZBY
  prezentácia školy na verejnosti, zakorenené predsudky miestnej komunity, že dedinská škola nedosahuje úroveň mestských škôl,
  získavanie sponzorov,neprimerané, neodborné a nekonštruktívne vstupovanie jednotlivcov do výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom poškodiť dobré meno školy,
  spolupráca s rodičmi, s inými školami v regióne, s OÚ Častá, Nedostatočná ponuka kvalitných učiteľov na trhu práce
  vlastný vzdelávací program školy,nepriaznivá situácia v rodinách - nárast detí zo sociálne slabších rodín, rozvodovosť, zaneprázdnenosť rodičov
  celoživotné vzdelávanie zamestnancov,riziká spojené s nedostatočnou regeneráciou žiakov a rizikovým vplyvom na rozvoj osobnosti spôsobený využívaním sociálnych sietí, internetu, sledovanie médií bez kontroly času a obsahu
  získavanie grantov a príprava projektov,neustále zmeny v súčasnej školskej legislatíve, zvyšovanie administratívy
  nadväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život s cieľom ovplyvniť kvalitu a kvantitu učebnej látky, zlepšiť individuálny prístup k žiakovi vzhľadom na jeho osobnosť,chýbajúca vnútorná motivácia k učeniu žiakov 2. stupňa
  zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti.nezáujem a nedostatok času rodičov venovať sa svojim deťom
  poskytovanie poradenstva v oblasti porúch učenia a správania sa detí pre rodičov, žiakov školy rekonštrukcia budovy
  efektívne využívanie IKT
   

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 46

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov3412202050

  § 2. ods. 3 c

  Prihlásení na SŠ

  Prijímacie konanie na SŠ v roku 2022/23

  Prihlásení na SŠ

  9. ročník - 27 žiakov

  8. ročník - bilingválne štúdium - 8 žiakov

  5. ročník - osemročné gymnáziá - 4 žiaci

  § 2. ods. 3 d

  Prijatí na SŠ

  Prijímacie konanie na SŠ v roku 2022/23

  Prijatí na SŠ

  9. ročník - 27 žiakov

  8. ročník - bilingválne štúdium - 2 žiakov

  5. ročník - osemročné gymnáziá - 2 žiaci

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHINHUVCHEINFKAJMATNBVNBENEJ
  I.A   abs.        abs.  
  I.B   abs.        abs.  
  II.A1,06  abs.  abs.    1,12abs.  
  II.B1,22  abs.  abs.    1,11abs.  
  III.A1,31  abs.     1 1,25abs.  
  III.B1,33  abs.     1 1,33abs.abs. 
  IV.A1,19  abs.     1 1,06abs.  
  IV.B1,19  abs.     1 1,38abs.  
  V.A1,431,171,87abs. 1,48 1 1 1,61abs.abs. 
  V.B1,641,552,05abs. 1,36 1 1,13 1,64abs.  
  VI.A1,581,162,11abs.1,681,53 1 1 1,58abs.  
  VI.B1,861,332,33abs.1,811,48 1 1,05 1,95abs.  
  VII.A1,891,392,06abs.1,441,39 11,941,171,942,33abs.  
  VII.B2,561,812,25abs.1,561,69 12,251,251,882,63abs.  
  VIII.A1,801,651,9abs.2,151,55 1,051,451,2522,45abs. 2
  VIII.B2,001,381,38abs.2,101,43 11,241,191,172,57abs. 1,67
  IX.1,931,672,44abs.2,191,11  1,371,111,51,96abs. 1,92

  TriedaOBNPVCPRIPRVSJLTEHTSVVLAVYV
  I.A         
  I.B         
  II.A   11,41    
  II.B   1,061,22    
  III.A abs.1,06 1,63  1,25 
  III.B abs.1,13 1,6  1,27 
  IV.A abs.1,18 1,35  1,18 
  IV.B abs.1 1,63  1,19 
  V.A    1,6111 1
  V.B    1,7711 1
  VI.A1,37   1,5311 1
  VI.B1,38   1,8111 1,14
  VII.A1,39   2,0611 1
  VII.B1,38   2,511 1
  VIII.A1,2   1,811 1
  VIII.B1,29   1,9511 1
  IX.1,15   2,6311 1

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A161601
  I.B141400
  II.A171700
  II.B181800
  III.A161600
  III.B151500
  IV.A181801
  IV.B161600
  V.A232300
  V.B222200
  VI.A202000
  VI.B212100
  VII.A202002
  VII.B161600
  VIII.A212101
  VIII.B212100
  IX.272700

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  679 822,00 Eur

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  0 Eur

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  9 984,00 Eur

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ŠKD 11 007,30 Eur, MŠ 10 412,00 Eur

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  Erazmus príjmy 20 544 Eur

  Lyžiarsky výcvik 6 150 Eur

  Škola v prírode 3 300 Eur

  Podpora pre deti z Ukrajiny 20 056 Eur

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Cvičenia z MAT pre 9. ročník 1.sk15 Mgr. Jozef Jakuš
  Cvičenia z MAT pre 9. ročník 2.sk12 Mgr. Jozef Jakuš
  Cvičenia zo SJL pre 9. ročník27 Mgr. Zuzana Pudmarčíková
  Florbal 5-634 Mgr. Tibor Sallai
  Folklórny krúžok Rozárka23 Mgr. Ľubica Cíferská
  Futbalový krúžok7 PhDr. Branislav Vlček
  Kreatívny ateliér22 Mgr. Tamara Bejdáková
  Športová príprava9 PhDr. Branislav Vlček
  Triedne mimoškolské aktivity pre 1.A16 Mgr. Zlatka Blahutová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 1.B14 Mgr. Ľubica Cíferská
  Triedne mimoškolské aktivity pre 2.A17 Mgr. Katarína Branišová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 2.B18 Mgr. Zuzana Čamajová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 3.A16 Mgr. Anna Klasová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 3.B15 Mgr. Žofia Lipovská
  Triedne mimoškolské aktivity pre 4.A18 Mgr. Martina Gríková
  Triedne mimoškolské aktivity pre 4.B16 Mgr. Bronislava Kočišek Skalová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 5.A23 Mgr. Karolína Fedáková
  Triedne mimoškolské aktivity pre 5.B18 Mgr. Karin Schildová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 6.A20 RNDr. Elena Bencová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 6.B21 Mgr. Andrea Slaninková
  Triedne mimoškolské aktivity pre 7.A18 PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.
  Triedne mimoškolské aktivity pre 7.B16 RNDr. Iveta Jakubcová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 8.A21 Mgr. Adriana Tichá
  Triedne mimoškolské aktivity pre 8.B21 Mgr. Tamara Bejdáková
  Triedne mimoškolské aktivity pre 9.27 Mgr. Monika Walterová
  Večerné čítanie16 Mgr. Anna Klasová
  Volejbal10 Mgr. Tibor Sallai

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spoluprácu školy a rodičovskej verejnosti, fary možno hodnotiť veľmi pozitívne. Rodičia nám boli počas školského roka a aktuálnej situácie ochotní pomáhať. Rodičia sú našim najväčším a pravidelným sponzorom. Kooperácia s Radou rodičov je na vysokej úrovni. Ďakujeme za zištnú i nezištnú pomoc, spoluprácu a pochopenie!

  § 2. ods. 5 d

  Iné podstatné skutočnosti

  Žiak z druhého stupňa je od 14.4.2021 umiestnený v LVS Bratislava. Bližšie informácie nájdete u sociálneho pedagóga našej základnej školy, PhDr. Drexlerovej Barbory PhD.

  Záver

  Vypracoval: Mgr.Jozef Jakuš

  V Častej, 11. októbra 2023

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 11.10.2023

  Vyjadrenie rady školy

  Vyjadrenie rady školy:

  Rada školy odporúča zriaďovateľovi obce Častá schváliť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2022/2023

  ...........................................................................................

  Ing. Peter Tatranský PhD. - predseda RŠ ZŠ s MŠ Častá

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Stanovisko zriaďovateľa:

  Obec Častá

  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2022/2023

  schvaľuje - neschvaľuje

  .........................................................................

  PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M, starosta obce Častá