• Inkluzívne vzdelávanie a školský podporný tím

     • Inklúzia / Integrácia

     •  

           V súčasnom systéme vzdelávania je často skloňovaným pojmom pojem inklúzia. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa stretávajú v praxi so situáciami začleňovania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do bežných škôl. Majú bohaté skúsenosti s realizáciou integrácie vo výchovno-vzdelávacom procese, s tvorbou a využitím individuálnych vzdelávacich programov, s úpravou stratégií výchovno-vzdelávacieho procesu pre správne začlenenie žiaka.

       

            Integrácia a inklúzia však nie sú synonymá. Nemôžeme si pojem inklúzia, ktorý sa týka zabezpečovania individuálnych potrieb všetkých žiakov, zamieňať s pojmom integrácia, pri ktorom sa úprava podmienok výchovy a vzdelávania týka len integrovaných žiakov

       

            Tvorba inkluzívneho prostredia a zavádzanie inkluzívneho vzdelávania v škole si vyžaduje v prvom rade zmenu myslenia všetkých aktérov, zmenu spôsobu organizácie, kultúry a prijatých opatrení pre každodennú prax so zreteľom na všetkých žiakov.

       

            Pod inkluzívnou kultúrou si možno predstaviť:

           - inkluzívnu klímu v škole,

          - postoje a vzťahy medzi všetkými členmi

          - budovanie hodnotového rámca inkluzívneho vzdelávania (zdroj: Koštrnová, Ustohalová, Verešová).

       

      INTEGRÁCIA V ŠKOLE A ŠKOLEKOM ZARIADENÍ

      INKLÚZIA V ŠKOLE A ŠKOLSKOM ZARIADENÍ

      zamerané na žiaka so zdravotným postihnutím

      zamerané na potreby každého žiaka

      expertíza vykonávaná špecialistom

      expertíza učiteľa s podporou odborných zamestnancov

      špeciálna intervencia

      personalizácia vzdelávania

      benefit pre integrovaného žiaka

      benefit pre každého žiaka

      čiastková zmena prostredia

      celková zmena prostredia

      zamerané na vzdelávanie žiaka so ŠVVP

      zameranie na vzdelávanie a rozvoj všetkých žiakov

      špeciálny program pre žiaka so ŠVVP

      vzdelávací program založený na činnostnom vyučovaní s využitím aktivizujúcich metód pre rozvoj potenciálu každého dieťaťa

      hodnotenie žiaka expertom/učiteľom

      hodnotenie, sebahodnotenie, autoevaluácia školy

                                                                                            (zdroj: Koštrnová, Ustohalová, Verešová)

       

                                                                                                                  (zdroj: www.aktionmensch.de)