• Rada rodičov

     • Nadpis

     • Spolupráca s rodičmi

      V spolupráci s rodičmi chceme prechádzať od formálnej spolupráce k neformálnej, viesť rodičov k partnerskej spolupráci pri výchove ich detí, k akceptovaniu osobnosti učiteľa, osobnosti žiaka, rozvíjať medzi rodičmi pedagogickú, odbornú osvetu formou odborného poradenstva o žiakoch a aktuálnymi témami pre rodičov. Našou úlohou je pravidelne informovať rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, o ich úspechoch i problémoch na rodičovských združeniach alebo v prípade potreby individuálnymi pohovormi so zákonnými zástupcami žiaka. U mladších žiakov využívať „kontaktný slovníček“. Máme záujem jednotne pôsobiť na osobnosť žiaka pri odstraňovaní príčin vedúcich k výchovno-vzdelávacím problémom a tiež úzko spolupracovať s rodičmi, ktorých deti majú problémy (vzdelávacie, výchovné). Formou odborných prednášok, konzultácií s riaditeľkou, špeciálnou pedagogičkou, rodičmi, učiteľkami a s CPPPaP v Pezinku a v Trnave riešiť spoločné problémy. Po dohode so ZRPŠ nám rodičia pomôžu finančnou podporou pri odmeňovaní žiakov za súťaže, prospech a tiež pri odmenách za karnevalové masky a mikulášskych balíčkoch.

      Máme záujem o organizovanie spoločných aktivít: škola + rodičia + žiaci a pri tejto príležitosti sa bližšie zoznamovať s rodinou, upevňovať vzájomnú dôveru a spoluprácu. Nie menej dôležité je tiež pozorovaním detí odhaľovať poruchy mentálneho a fyzického rozvoja, v spolupráci s rodičmi sa podieľať na ich korigovaní prípadne odstraňovaní.


      Zloženie Rady rodičov v školskom roku 2021/2022

       

      v aktuálnom školskom roku ešte neprebehli voľby do Rady rodičov

       

      Predseda: 

      Podpredseda: 

      Ekonóm:  

      Zapisovateľ: 

       

      Rada rodičov MŠ

      1. trieda - 

      2. trieda - 

      3. trieda - 

      4. trieda - 

       

      Rada rodičov ZŠ 

      I. A - 

      I. B - 

      II. A - 

      II. B - 

      III. A - 

      III. B - 

      IV. - 

      V. -   

      VI. - 

      VII. -  

      VIII. - 

      IX. -