• Kariérové poradenstvo

     •  

      PLÁN PRÁCE KARIÉRNEHO PORADCU

       

      šk.r. 2021/22

      HLAVNÉ ÚLOHY:

      Oblasť profesionálnej orientácie

      1. Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej  

      orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.

      1. Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích

      problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.

      1. Informovať žiakov a ich rodičov o možnostiach a výhodách duálneho vzdelávania.
      2. V rámci výchovného poradenstva poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností,  ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.
      3. V rámci kariérneho poradenstva budeme spolupracovať so zamestnávateľmi, ako aj s inými základnými školami a strednými školami, za účelom efektívneho usmernenia žiakov základných škôl a stredných škôl pri ich profesijnej orientácii a výbere budúceho povolania.
      4. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a Doklady. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.
      5. Oboznámiť žiakov 8. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania.
      6. V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérneho  poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy.
      7. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.
      8. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

       

      Spôsoby realizácie.

       

      V školskom roku 2020/21 bude dôležitou úlohou školy v spolupráci s rodičmi a so strednými školami, gymnáziami a SOU zabezpečiť vhodný výber profesie s prihliadnutím na ich záujmy.

      Všetkými dostupnými prostriedkami informovať žiakov a rodičov o možnostiach a výhodách duálneho vzdelávania.

                      Uskutočňovať proces profesijnej orientácie a voľby povolania žiakov. Sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.

       

         • Práca so žiakmi

      Vo vyučovacom procese bude potrebné vhodne využívať:

      • jednotlivé učebné témy pre profesijnú orientáciu
      • hodiny pracovného vyučovania využívať pre získanie zručností a technického myslenia žiakov
      • zabezpečiť sústavnú informovanosť žiakov o možnostiach rozmiestnenia, v prípade neprijatia ponúknuť iné možné voľné miesta
      • individuálnou prácou so žiakmi, usmerniť ich profesijné záujmy
         • Koordinácia práce kariérneho poradcu a triednych učiteľov
      • poskytovať triednym učiteľom informácie o stredných školách
      • v prípade potreby zabezpečiť psychologické vyšetrenie,  zabezpečiť vyšetrenie navrhnutých žiakov na ZPS a poradiť žiakom pri zaradení sa do života, otázkach nástupu do práce
      • zabezpečiť dostatočné množstvo propagačného materiálu, osobitne evidovať problémových žiakov v jednotlivých ročníkoch (dôraz klásť na roč. 8. a 9.) a venovať im starostlivosť nielen pri voľbe povolania, ale aj v oblasti sociálnych vzťahov
      • na pedagogických poradách sledovať vyučovacie výsledky jednotlivcov, zisťovať príčiny slabých vyučovacích výsledkov

       

         • Spolupráca s rodičmi
      • zabezpečiť informovanosť rodičov, pozvať ich na aktív s problematikou kariérneho poradenstva
      • o možnostiach štúdia informovať rodičov aj individuálne
      • spolupracovať s rodičmi žiakov doporučených na vyšetrenie C PPPP v Pezinku

       

      Uvedené úlohy sú trvalé a budú plnené priebežne

       

       

      Oblasť profesionálneho a osobnostného rastu

       Zúčastňovať sa porád výchovných a kariérnych poradcov, zabezpečovať prenos informácií pedagógom a žiakom.

               Realizovať informačné a odborné vystúpenia na pedagogických radách, koordinovať činnosť triednych učiteľov.

               Zavádzať nové informačné technológie do práce výchovného poradcu.

      Sledovať ponuky aktualizačných vzdelávaní a seminárov pre výchovných poradcov a v prípade potreby sa ich zúčastňovať.

       

      Uvedené úlohy sú trvalé a budú plnené priebežne

       

      Poznámka: Plán práce kariérneho poradcu je otvorený dokument a je možné ho v priebehu školského roka aktualizovať.

       

      Dôležité web stránky, ktoré môžu pomôcť pri voľbe povolania:

       

      Sprievodca svetom povolaní (SSP):

      • poskytuje informácie o viac ako 650 povolaniach formou textových informácií, fotografií a zvukových záznamov,
      • ponúka niekoľko spôsobov, ako si vybrať najvhodnejšie povolanie - podľa záujmov, zručností a ďalších výberových kritérií,
      • umožňuje získať informácie a užitočné návody o tom, ako úspešne vstúpiť (i opakovane) na trh práce.

      http://www.pozicie.sk/

      Katalóg pracovných pozícií vymenováva najrozšírenejšie profesie na slovenskom trhu práce.

      Podrobné popisy vám pomôžu pri výbere povolania alebo nového zamestnania.

      **************

      http://www.strednaskola.sk

      SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť vytvoril tento portál v roku 2002 v rámci projektu

      Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu. Jeho cieľom bolo podporiť taký výber študentov

      najmä na stredné a vysoké školy, ktorý bude transparentný a spravodlivý a založený nielen na vedomostiach, ale aj ich schopnostiach. Projekt sa uskutočnil s podporou Open Society Institute.

      ***************

      http://www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol

      V prehľade je uvedená adresa školy, počet žiakov podľa ročníkov, novoprijatých a absolventov

      podľa formy, druhu, odboru, dĺžky štúdia a vyučovacieho jazyka odboru.

      Prehľad vychádza v októbri príslušného školského roku.

      ***************

      http://www.pezinok.sk/?yggid=168

      Stredné školy v Pezinku.

      http://www.trnava.sk/new/viewpage.php?menu=skoly&page_id=103&sekcia=samosprava

      Stredné školy v Trnave.

       

      http://www.modra.sk/stredne-skoly.html

      Stredné školy v Modre.

      http://www.stredne-skoly.sk/

      http://www.strednaskola.sk/dbs/databaza.php

      http://www.stredneskoly.eu/

      http://www.studia.sk/hladaj/studium-na-strednej-skole

        

       

      Vypracovala: Mgr. Walterová, 14.9.2020

      Príloha – Harmonogram prijímacieho konania na šk. rok 2020/21