• Inkluzívne vzdelávanie a školský podporný tím

     • Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

     •  

      Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.  

       

      Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

      Výzva – kód: OLPZ-PO1/2020/NP/1.1.1.-03

      Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

      Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

      Názov prioritnej osi: Vzdelávanie

      Začiatok realizácie projektu: 9/2020 (MŠ), 2/2021 (ZŠ)

      Koniec realizácie projektu: 31.8.2022

      Zamestnanci v MŠ: 2 asistenti, 1 psychológ, 1 sociálny pedagóg

      Zamestnanci v ZŠ: 2 asistenti, 0,5 úväzku psychológ, 1 sociálny pedagóg

       

      Názov investičnej priority: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

       

       

      Ciele projektu:

       

      • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
      • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
      • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.