• Školský parlament

     •  

      PLÁN PRÁCE

      Školského parlamentu

       

      I. ÚVOD

      Je dôležité si uvedomiť, že v minulosti na škole pôsobil žiacky parlament. Jeho činnosť v dvoch školských rokoch bola však vplyvom Covid opatrení a častého prechodu na DV značne inhibovaná, až úplne pozastavená. Až v školskom roku 2021/2022 sa jeho činnosť opäť obnovila pod názvom Žiacka školská rada. V tomto školskom roku sa pod vplyvom legislatívy jeho pomenovanie mení na „Školský parlament“.

      Aj preto sme sa rozhodli v súlade s aktuálnym Sprievodcom školským rokom 2023/2024 a s ohľadom na zákon 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov urobiť akýsi „refresh“ a hneď v úvode tohto školského roku pokračujeme v činnosti Školského parlamentu a nadväzujeme na aktivity Žiackej školskej rady v uplynulých školských rokov.

      Z toho istého dôvodu je i predkladaný plán možno viac všeobecnejší a obšírnejší.

       

      II. HLAVNÉ ÚLOHY

      Jednou z hlavných úloh je posilňovať spoluúčasť žiakov na riadení života školy efektívnejšou spoluprácou so školským parlamentom (ďalej len „ŠP“) a prispievať tak k rozvíjaniu výchovy k demokratickému občianstvu a občianskej spoločnosti:

      • intenzívnejšou komunikáciou vedenia školy a ŠP a posilnenie statusu ŠP na škole,
      • zapojením ŠP do rozhodovania o podstatných otázkach v živote školy,
      • posilnením úlohy a motivácie koordinátora ŠP na škole,
      • podporovaním vzdelávania učiteľov, členov a koordinátorov ŠP na vzdelávacích aktivitách realizovaných IUVENTOU-Slovenským inštitútom mládeže.

       

      III. LEGISLATÍVNE VYMEDZENIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

      Fungovanie ŠP sa bližšie odvíja od jej legislatívneho ukotvenia v Zákone o štátnej správe a školskej správe č. 596/2003 Z. z., konkrétne v § 26, kde sa uvádza, že:

      1. Školský parlament reprezentuje žiakov základnej školy alebo strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.

      (2)   Školský parlament je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30 % žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.

      (3)   Školský parlament má najmenej 5 a najviac 17 členov; členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb určia predkladatelia žiadosti o jeho ustanovenie alebo rada školy. Počet členov pre každé ďalšie voľby školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu, schválený na ustanovujúcej schôdzi. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.

      (4)   Na priebeh volieb dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby do školského parlamentu do 30 dní od ustanovenia školského parlamentu. Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli školy. Voľby musia prebehnúť tajným hlasovaním. O voľbách vyhotoví rada školy zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy a rade školy.

      (5)   Predsedu školského parlamentu volia na prvom zasadnutí školského parlamentu členovia školského parlamentu tajným hlasovaním z členov školského parlamentu. Na zvolenie predsedu školského parlamentu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.

      (6)   Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

      (7)   Školský parlament:

      a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

      b) sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,

      c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,

      d) volí zástupcu žiakov do rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

      e) spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,

      f) odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,

      g) prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,

      h) podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

      (8)   Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu. Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.

      (9)   Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

      (10) Náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

       

      Na základe predošlých skúseností z fungovania spomínaného školského parlamentu a z fungovania ŽŠR v uplynulom školskom roku sme sa rozhodli, že náš ŠP bude tvorený členmi II. až IX. ročníka, vždy v počte dvoch zástupcov z každej triedy.

       

      IV. AKTIVITY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

      Našou snahou je vytvoriť efektívne fungujúci ŠP, ktorého hlavné aktivity budú smerovať k:

      • podpore komunikácie a spolupráci žiakov a vedenia školy,
      • rozvoju organizačných a komunikačných schopností u žiakov,
      • vytvoreniu možností, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese a v rozvrhu hodín,
      • spolupráci pri vypracovávaní, prípadných úpravách a dodatkoch vnútorného poriadku školy,
      • organizovaniu záujmovej a mimoškolskej činnosti,
      • organizovaniu spoločenských podujatí,
      • vedeniu diskusií na celospoločenské problémy ako sú imigrácia, xenofóbia, prejavy nacionalizmu a extrémizmu,
      • organizovaniu súťaží, ktoré by zaujali žiakov a eliminovali protispoločenské a mládeži škodlivé patologické javy, závislosti, alkohol, nenávisť na internete a pod.
      • predkladaniu návrhov do plánu práce školy,
      • zlepšeniu disciplíny v škole, byť nápomocný pri riešení problémov šikanovania, vulgárneho a arogantného správania sa žiakov,
      • organizovaniu dobrovoľníckych aktivít,
      • riešeniu v rámci možností sociálnych problémov žiakov,
      • realizovať verejnoprospešné projekty a pod.

       

      V. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU PRE šk. rok 2023/2024

      September

      • voľba členov ŠP;

      Október

      • prvé zasadnutie novozvolených členov ŠP;
      • voľba predsedu ŠP a ďalších funkcií v ŠP;
      • vyhotovenie nástenky ŠP;
      • tvorba plánu práce ŠP na celý šk. rok 2023/2024;
      • príprava na Medzinárodný deň učiteľov; Deň bielej palice;
      • ...

      November

      • II. zasadnutie ŠP;
      • využívanie nástenky ako prostriedku šírenia základných informácií o činnosti a projektoch ŠP;
      • pripomienky a podnety z triednických hodín;
      • prerokúvanie podnetov zo schránky dôvery;
      • ...

      December

      • III. zasadnutie ŠP;
      • Adventný kalendár pre školu;
      • Mikuláš v ZŠsMŠ Častá;
      • spolupráca pri Vianočnej akadémií;
      • darčeky pre seniorov, či deti zo sociálne slabých rodín;
      • ...

      Január

      • IV. zasadnutie ŠP;
      • príprava súťaže Naj žiačka – Naj žiak;
      • organizácia výchovno-vzdelávacieho podujatia pre žiakov školy na záver 1. polroku

      koncerty, besedy;

      • návrh aktivít na 2. polrok;
      • ...

      Február

      • V. zasadnutie ŠP;
      • pravidelné dopĺňanie informácií na nástenke;
      • podujatia ku Dňu sv. Valentína;
      • webové hlasovanie súťaže Naj žiak – Naj žiačka a jej vyhodnotenie;
      • ...

      Marec

      • VI. zasadnutie ŠP;
      • Deň narcisov – pomoc pri organizovaní verejnej zbierky;
      • marec - mesiac knihy podujatia organizovať v spolupráci s knižnicou v Častej;
      • Peer to peer – veľkáči čítaju malkáčom v MŠ na dobrú noc (obedný spánok);
      • Žena – MDŽ (08.03.);
      • ...

      Apríl

      • VII. zasadnutie ŠP;
      • podľa možností účasť na zasadnutí OZ Častá;
      • ...

      Máj

      • VIII. zasadnutie ŠP;
      • aktivity mladých pri príležitosti Dňa zeme;
      • spoluúčasť pri organizovaní Dňa matiek;
      • dobrovoľníctvo a aktivity s ním spojené;
      • ...

      Jún

      • Posledné zasadnutie ŠP;
      • zhodnotenie činnosti ŠP;
      • pomoc a príprava pri koncoročnom ceremoniáli;
      • ...

       

      Poznámka:

      ŠP v prípade potreby zasadá i mimo stanoveného plánu, k aktuálnym problémom žiakov a školy. Predkladaný plán ŠP je len orientačný, počas školského roka sa bude aktualizovať a dopĺňať podľa aktuálnych požiadaviek.

       

      V Častej; 20.09.2023                                                                                                          Mgr. M. Svinčáková

      PhDr. B. Drexlerová, PhD.