• Novinky

     • Harmonogram krúžkov v školskom roku 2022/23
      • Harmonogram krúžkov v školskom roku 2022/23

       • Cvičenia z MAT pre 9. roč. - Mgr. Jozef Jakuš - pondelok - 1. skupina 13:45-14:25
       • Cvičenia z MAT pre 9. roč. - Mgr. Jozef Jakuš - utorok - 2. skupina 13:45-14:25
       • Cvičenia zo SJL pre 9. roč. - Mgr. Zuzana Pudmarčíková - streda - 7:00 -7:45
       • FK Rozárka - Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. Martina Gríková, Mgr. Zuzana Čamajová - utorok 14:00-15:00 /farský dom/
       • Volejbal 5.- 9. dievčatá - Mgr. Tibor Sallai - štvrtok 14:30 -15:20
       • Futbalový krúžok 5.-9.r - PhDr. Branislav Vlček - pondelok 13:00 -14:30
       • Florbal  5.-6.r. - Mgr. Tibor Sallai - utorok 14:30-15:20
       • Florbal  7.-9.r. - Mgr. Tibor Sallai - piatok 14:00-14:45
       • Kreatívny ateliér 5.-9.r. - Mgr. Tamara Bejdáková - info podané priebežne cez edupage
       • Karate - p. Jozef Rybárik – streda 17:00 -18:30
       • TOB - p. Porkert - štvrtok 16:00 - 18:00

       Triedne a mimoškolské aktivity s triednym učiteľom v jednotlivých ročníkoch – aktivity zamerané na rozvoj žiakov prvého a druhého stupňa v oblastiach – športová, umelecká – tvorivá, turistika/vychádzky ... – informácie poskytnú triedni učitelia priebežne.​​​​​​​

     • europsky den jazykov logo
      • Koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom

      • V dňoch 5. a 6.10. vybraní žiaci zo VI.A Filip Študenc, Amy Roedolf, Filip Čvirik, Ivanna Kokish a Václav Hasík a 9. ročníka Alžbeta Bucherová a Hana Tichá, vystúpili s programom pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Chceli dať do povedomia dôležitosť učenia sa cudzích jazykov v prostredí v ktorom žijeme, v Európe. Vystúpili postupne vo všetkých triedach na druhom stupni.  

       Žiaci reprezentovali šesť európskych jazykov v ktorých rozprávali, počítali, hovorili  jazykolamy,  zapájali publikum do programu vedomostnými otázkami o národných jedlách, vlajkách a poskytli zaujímavé informácie. Napríklad to, že v Európe žije vyše 700 miliónov ľudí v 46 členských krajinách s mnohými jazykmi. Ak vieme dva cudzie jazyky, ľahšie sa naučíme ďalší. Učenie sa cudzieho jazyka zlepšuje proces myslenia.  

       Zhostili sa svojich rolí zodpovedne a divákov zaujali spontánnym prejavom. Nadchli ich pre dobrú myšlienku. 

     • riaditelske volno
      • 16.9.2022 - Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ ZŠ s MŠ Častá, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 16. septembra 2022 (piatok)

       žiakom ZŠ 1.-9. ročníka z organizačných a prevádzkových dôvodov.
       V prevádzke nebude školská jedáleň ani školský klub detí.

       Riadne vyučovanie bude pokračovať pondelok 19.9.2022.

       V Častej, 12.9.2022

       Mgr. Jozef Jakuš, riaditeľ školy

     • Otvorenie školského roka 2022/23
      • Otvorenie školského roka 2022/23

      • V pondelok 5.9.2022 o 8:00 hod. pre žiakov 2.-9. ročníka v jednotlivých triedach cez školský rozhlas. Záver slávnostného otvorenia školského roka cca 8:30 hod. pre žiakov 2.-9. ročníka.

       Žiaci 1. ročníka prídu o 8:30. Pre prvákov sa po oficiálnej časti sa uskutoční pasovanie prvákov od 8:30 hod.

       V tento deň žiaci ešte nemajú obed a nefunguje ani ŠKD. 

       SVÄTÁ OMŠA BUDE O 8.40 HOD. V MIESTNOM KOSTOLE,

       SRDEČNE VÁS POZÝVAME.

       Školský rok sa začne bez závažnejších opatrení, zostáva jediná povinnosť a to pred nástupom podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti (elektronicky ako predtým cez Edupage) alebo vypísať tlačivo v papierovej forme (prístupné bude aj vo vestibule školy).

       Dobrovoľné samotestovanie: je možné využiť AG testy, ktoré boli žiakom distribuované na konci minulého školského roka. Žiaci prvého ročníka si môžu samotesty vyzdvihnúť v piatok 2. 9. 2022 od 8.00 -12.00 hod. vo vestibule u pani Hrdličkovej, alebo v prvý školský deň.

       Ďalšie pravidlá sú zhrnuté v dokumente "Zelená otvoreným školám

       Vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

       Prílohy:

        

       Organizácia vyučovania 5. 9. - 9. 9.2022

       Program slávnostného otvorenia školského roka 2022/23 v pondelok 5.9.2022

       Pre žiakov 1. ročníka

       Časový harmonogram:

       • o 8:30 hod. prosíme rodičov, aby aj so svojimi deťmi vošli do budovy školy a presunuli sa na chodbu na 1. poschodí, kde sa uskutoční privítanie prvákov, príhovor riaditeľa školy, pasovanie prvákov.

       Ďalší program:

       • Po ukončení pasovania presun detí s triednymi učiteľkami do tried – privítanie prvákov, budú poskytnuté informácie týkajúce sa prevádzky ŠKD (školský klub detí) a ŠJ (školská jedáleň) ako i ďalšej organizácie výchovy a vzdelávania ich detí.
       • Priniesť si školské tašky (na učebnice).

       Pre žiakov 2.- 9. ročníka

       • Príchod žiakov do školy v čase od 7:45-8:00 hod.
       • Žiaci sa v určenom čase postupne presunú a zhromaždia v jednotlivých triedach, základné informácie školy pre rodičov a žiakov 5. ročníka (prípadne novoprijatých žiakov do jednotlivých ročníkov) sú vo vestibule, (prezuvky v tento deň nie sú potrebné).

       Ďalší program:

       • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 – príhovor pána riaditeľa
       • Program s triednymi učiteľkami – žiaci budú informovaní o organizácii vyučovania od 6.9. do 9.9., ukončenie vyučovania cca 8:30 hod.
       • Zber prihlášok do ŠKD na 1. stupni – zisťovanie záujmu o ŠKD od 6.9.2022.

        

       Odchod žiakov domov v termíne 6.-7.9.2022:

       • Ukončenie vyučovania pre žiakov 1.-4. ročníka o 11:35 hod. Prosíme rodičov, ktorí si želajú, aby ich dieťa odišlo zo školy domov samostatne (bez sprievodu), poslali triednej učiteľke správu prostredníctvom Edupage.
       • Ak je dieťa v tento deň prihlásené do ŠKD, rodič si ho príde prevziať v dohodnutom termíne (podľa prihlášky).
       • Ranný ŠKD plánovaný od 7.9. 2022 (podľa záujmu).
       • Ukončenie vyučovania pre žiakov 5.-9. ročníka o 12:30 hod.

        

       Od. 8.9.2022 – vyučovanie podľa rozvrhu.

       • Prosíme všetkých rodičov, aby „Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti“ poslali elektronicky (prostredníctvom Edupage), alebo vypísali tlačivo v papierovej forme – prístupné bude aj pri vchode do školy).
      • SLOVO - literárna súťaž

      • Dňa 08.06.2022  sa v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien autorom najlepších literárnych diel ocenených v celoslovenskej literárnej súťaži SLOVO. Žiačka našej školy - siedmačka Barborka Capeková - získala v kategórii 2.stupeň ZŠ/ poézia 3.miesto v tejto súťaži a zároveň aj Cenu verejnosti. Sprevádzala ju jej učiteľka slovenského jazyka - Mgr.Adriana Tichá, ktorá jej prácu zaslala do súťaže. Kvalitu textov aj v tomto ročníku posudzovala odborná porota.Ako sa vyjadrili usporiadatelia súťaže - zaujala nielen literárna kvalita, ale i vnútorná vyspelosť mladých autoriek a autorov, s akou uchopili niektoré témy. Zdôraznili, že písanie má deťom prinášať radosť, pričom každým napísaným dielom si autori zdokonaľujú svoje pisateľské zručnosti. A to je podstatné.

       Barborke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa inšpirácií v ďalšom písaní. Snáď čoskoro v rukách budeme držať ňou napísanú knihu.

      • Návšteva z BSK

      • V stredu, 04.05.2022 predseda BSK, Juraj Droba navštívil spolu so svojimi zamestnancami našu základnú školu. Ako županu uviedol na webe (bit.ly/3OS4Qgm), BSK si uvedomuje problém s nedostatkom miest na základných školách. Našu školu, ktorá je aktuálne vo výstavbe označil ako "vlajkovú loď", ktorá vďaka prostriedkom z IROP-u bude v septembri 2023 rozšírená o 6 nových tried spolu s modernou školskou kuchyňou a jedálňou. Cieľom je nielen zvýšiť kapacitu, ale aj kvalitu vzdelávania implementáciou konceptu SMART. Za školu sa stretnutia so županom zúčastnila pani riaditeľka, Mgr. Adriana Cíferská a za obec pán starosta Mgr. Róbert Lederleitner a Ing. Peter Tatranský, PhD.

     • V škole nás je viac ;-)
      • V škole nás je viac ;-)

      • Sme šťastní 😊 že nám bol doprianý nový deň.

       Nový deň s belasou oblohou a na nej slnko.

       Slnko, ktoré nerobí žiadne rozdiely.

       Svieti rovnako na všetkých nás.

       Bez ohľadu na to, či sme dobrí viac, či menej.

       Bez ohľadu na to, či sme múdri viac, či menej.

       Bez ohľadu na to, akej sme národnosti, či viery.

       Nechajme zažiariť slnko aj v našom srdci

       a nerobme rozdiely medzi ľuďmi.

       Ani naši žiaci a učitelia nerobia rozdiely medzi deťmi 😊 a od pondelka ich je v laviciach o niečo viac ;-)

      • Zápis detí do 1. ročníka

      • v utorok 5.4.2022 o 17:00 hod.

       informatívne rodičovské združenie k zápisu, ktoré sa uskutoční online prostredníctvom TEAMSu.


       v utorok 12.4.2022 zápis žiakov do 1. ročníka v šk. rok 2022/2023 na časenky.

       Zákonný zástupca prinesie rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a vyplnený dotazník, ktorý nájdete na adrese školy www.zscasta.sk – „Elektronická prihláška“.

       Info na tel. č.: 033/64 95 211, 0911 388466

      • Úspechy našich žiakov v dejepisnej a geografickej olympiáde

      •  

       Aj v školskom roku 2021/22 sa naši žiaci zúčastnili geografickej a dejepisnej olympiády. Účasť  školského kola bola naozaj vysoká. 

       Geografická olympiáda:

       Okresného kola GO sa zúčastnilo 9 žiakov zo všetkých ročníkov II. stupňa. Boli to žiaci, ktorí preukázali najlepšie výsledky v školskom kole. Všetkých deväť žiakov skončilo v okresnom kole ako úspešní riešitelia. 

       Súťažili Ophélie Roedolf IX. ročník, Tereza Zelinková IX. ročník, Bronislava Slezáková IX. ročník, Patrik Palkovič VI.A, Katarína Soósová VII.A, Jozef Detvan VI.A, Nela Vaňková V.A, Jakub Novomeský V.B, Matej Svinčák V.B.

       Tento rok naši žiaci ukázali vedomosti a bystré premýšľanie. 

       Na 2. mieste okresného kola GO v kategórii G sa umiestnila žiačka V. A - Nela Vaňková.

       Na 3. mieste okresného kola GO v kategórii G sa umiestnil žiak V.B - Jakub Novomeský 

       Na 1. mieste okresného kola GO v kategórii F sa umiestnil žiak VI.A – Patrik Palkovič, ktorý postupuje do krajského kola.

       Dejepisná olympiáda :

       Okresného kola DO sa zúčastnilo 8 žiakov, súťažili v 4 kategóriách.

       Žiaci 6. ročníka : Ján Demovič VI.B, Michal Leo Markusek VI. B

       Žiaci 7. ročníka : Barbora Capeková VII.B, Arnaud Roedolf VII.A

       Žiaci 8 ročníka : Adam Heger, Ján Kovačik

       Žiaci 9. ročníka : Samuel Sedláček, Adam Trnka

       Najviac sa darilo žiačke VII. B triedy Barbore Capekovej, ktorá sa umiestnila na druhom mieste v okresnom kole DO. Postupuje do krajského kola.

       Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme. Postupujúcim držíme palce do krajského kola.

     • Darujte 2% z daní našej škole
      • Darujte 2% z daní našej škole

      • Vážení rodičia,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stiahnite si tlačivo

     • späť do školy
      • Návrat do školy od 10.1.2021

      • Milí žiaci, tešíme sa na Vás všetkých od 1.- 9. ročníka v pondelok, 10.1.2021.

       Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.

     • Ponuka krúžkov na škole
      • Ponuka krúžkov na škole

      • Krúžková činnosť na našej škole začína v októbri 2021.

       Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/22​​​​​​​

       Bližšie informácie dostanete u vedúcich (tr.uč.) jednotlivých krúžkov.

       Krúžková činnosť so zameraním na rozvoj záujmovej činnosti žiakov prvého a druhého stupňa v rámci krúžka Triedne a mimoškolské aktivity: športová činnosť, triednicka činnosť, tvorivá činnosť...


     • Rodičovské združenia
      • Rodičovské združenia

      • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v termínoch: 13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok). Stretnutia s triednymi učiteľmi podľa nasledovného harmonogramu:

     • Otvorenie nového školského roku
      • Otvorenie nového školského roku

      • Vážení rodičia, milí žiaci našej základnej školy,

       s radosťou Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 a pasovanie prvákov.

       Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s nasledujúcimi organizačnými pokynmi:

       • 8:00 hod.- 9:00 hod.: Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 2.- 9. ročníka v triedach (bez rodičov, s rúškom a tlačivom o bezpríznakovosti). Následne Vás pozývame na svätú omšu do nášho kostolíka sv. Imricha.
       • 8:30 hod. – 10:00 hod.: Pasovanie prvákov na multifunkčnom ihrisku spojené s prezenčným rodičovským združením pre prváckych rodičov (Prváčikovia prídu so školskou taškou a v sprievode jedného rodiča.).

       Čo si máte v prvý deň priniesť?

       • dobrú náladu,
       • tlačivo o bezpríznakovosti žiaka: môžete zaslať online cez EduPage alebo priniesť vytlačené a podpísané (nájdete ho na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/, príloha č. 1)
       • tlačivo o bezpríznakovosti pre rodiča žiaka 1. ročníka: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ (príloha č. 1a)
       • tí rodičia, ktorí si objednali testy, si ich môžu prísť prevziať 31. 8. od 8:00 hod.-13:00 hod. alebo 2. 9. od 8:00 hod.- 15:30 hod.

       Tešíme sa na Vás.

       Vaša škola

     • Minister. Zdroj: TASR/Martin Baumann
      • Ako budú fungovať školy od septembra?

      • Školy sa od 2. septembra budú riadiť podľa troch hlavných pravidiel:

       • Školy sa nebudú zatvárať plošne.
       • Test nie je podmienkou na nástup do školy.
       • Pri výskyte pozitívnej osoby v triede sa škola riadi podľa aktuálne platných vyhlášok UVZ.

       Bežné základné školy budú mať môžnosť využiť dobrovoľnú možnosť jednorazových kloktacích testov. Už je spustený prieskum záujmu po prihlásení na Edupage v sekcii Prihlasovanie

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR upozornil rodičov v súvislosti s dovolenkovým obdobím na povinnosti, ktoré ukladá vyhláška ÚVZ po príchode zo zahraničia:

       • deti nad 12 rokov- povinná 14 dňová karanténa, okrem detí, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19;
       • deti pod 12 rokov sa riadia podľa zaočkovanosti svojich rodičov- povinná 14 dňová karanténa platí pre deti, ktorých rodičia nie sú zaočkovaní.

       Vaša škola:-)

     • Pracovná ponuka - Školský špeciálny pedagóg
      • Pracovná ponuka - Školský špeciálny pedagóg

      • Materská škola pri ZŠ, Častá

       Informácie o pracovnom mieste

       Miesto výkonu práce
       Hlavná 293, Častá

       Termín nástupu
       1.9.2021

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
       27.8.2021

       Rozsah úväzku
       100%

       Počet detí
       86

       Požiadavky na uchádzača

       • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
       • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
       • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
       • zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť
       • rešpektovanie pravidiel
       • systematická práca
       • schopnosť kooperácie v tíme

       Prax v odbore výhodou.

       Kontaktné informácie

       Adresa školy alebo zariadenia

       Materská škola pri ZŠ
       Hlavná 293
       90089 Častá

       +421336490334,+421336495211

        

       Kontaktná osoba

       Adriana Cíferská
       +421907779094

     • Pracovná ponuka - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Telesná výchova a šport
      • Pracovná ponuka - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Telesná výchova a šport

      • Informácie o pracovnom mieste

       Miesto výkonu práce
       Hlavná 293, Častá

       Aprobácia
       Telesná a športová výchova

       Termín nástupu
       23.8.2021

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
       20.8.2021

       Rozsah úväzku
       100%

       Počet študentov školy
       286

       Požiadavky na uchádzača

       • Znalosť práce s PC
       • Znalosť práce s PC dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom, interaktívnou tabuľou)

       Ďalšie požiadavky

       • Je to pozícia na trvalý pracovný pomer
       • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
       • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
       • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
       • zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť
       • rešpektovanie pravidiel
       • systematická práca
       • schopnosť kooperácie v tíme

       Kontaktné informácie

       Adresa školy alebo zariadenia

       Základná škola s MŠ

       Hlavná 29390089 Častá

       www.zscasta.sk

       +421336495211

       Kontaktná osoba

       Mgr. Adriana Cíferská

       +421907779094