• Novinky

     • Usmernenie Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu
      • Usmernenie Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

       V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

       • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
       • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
       • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

            Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.

     • Badminton
      • Badminton

      • Dňa 11.2.2020 sa uskutoční krajské kolo v badmintone žiakov a žiačok základných škôl (dvojhra, štvorhra, súťaž družstiev).

       Našu školu budú reprezentovať žiačky 8. ročníka: Magdaléna Kadlecová a Natália Sláviková a žiaci 9. ročníka: Viktor Mundok a Tomáš Schwarz.

       Usporiadateľ: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava.

       Veríme, že budeme úspešní.

       Vaša škola

     • Rozprávka o šťastnom konci
      • Rozprávka o šťastnom konci

      • Tak takto vyštafírovaní žiaci 5. - 7. ročníka navštívili 16. januára operné predstavenie v nádhernej historickej budove Slovenského národného divadla. Každý si prišiel na svoje. Viacerým sa páčilo všetko. Niekoho zaujala hudba, niekoho spev, dievčatá Filip Tuma a všetkých úžasné výkony parkuristov. Rozprávka mala najmä hlboké mravné poučenie o hľadaní šťastia v dnešnej modernej uponáhľanej dobe. Čo je to šťastie? Rodina, priatelia, láska..., nie peniaze, moc a sláva.

     • PEDIKULÓZA
      • PEDIKULÓZA

      • OZNAM

       Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vám oznamuje, že v škole bol nahlásený výskyt vší.

       Pokyny pre rodičov:

         Formy výskytu ochorenia:

       Sporadický (ojedinelý) výskyt – ak rodič zistí zavšivavenie dieťaťa okamžite nahlási túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ak ide o ojedinelý výskyt, dieťa nenavštevuje školský kolektív až do vykonania uvedených represívnych opatrení:

       1. opatrenia v rodine - u dieťaťa a všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam a hnidám dostupným na trhu (šampón Parasidose, Diffusil H a pod.) presne podľa návodu výrobcu. Šampón aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a  dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto 2 po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov rodiny. Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky napr. Devos – vlasový gél, Nemoxan – kondicionér. Ich použitie je však vždy nutné kombinovať s použitím šampónu. Uvedené prípravky sa dajú objednať v lekárni.

       • k zaisteniu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať
       • osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť
       • čiapky, šatky, šály a iný odev (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava dieťaťa do styku), ktorý nie je možné vyvariť je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prip. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz

       2. opatrenia v kolektíve ­ triedny učiteľ (prípadne iný pedagóg) pravidelne ráno vykonáva prehliadku vlasatej časti hlavy u všetkých detí školského kolektívu

       • ak sa v priebehu 21 dní objavia vši aj u ďalších detí v kolektíve, vykonajú sa represívne opatrenia ako pri hromadnom výskyte. Opatreniam podlieha i dieťa, u ktorého už prebehlo odvšivenie, nakoľko v zamorenom kolektíve
       • ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v kolektíve neobjavia, možno ohnisko považovať za skončené
       • na prehliadku si deti nosia svoje vlastné hrebene (ak deti nemajú hrebeň, každé dieťa si pripraví dve svoje ceruzky pomocou ktorých pedagóg rozhŕňa vlasy)

       Opätovný nástup dieťaťa/žiaka do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa/žiak je spôsobilý pre opätovný návrat do kolektívu!!!

       /viď. Prevádzkový poriadok ZŠ a MŠ Častá/:

       Prevencia vzniku a šírenia prenosných (infekčných) ochorení je prvoradou úlohou v ochrane zdravia žiakov školy. K základnému opatreniu, ktoré je zamerané na zamedzenie prenosu infekčného ochorenia do školy, patrí zabezpečiť oddelenie žiaka, ktorý počas dňa prejavuje príznaky akútneho ochorenia od ostatných žiakov, zabezpečiť nad ním nepretržitý dohľad a bez meškania informovať zákonného zástupcu žiaka. Pri individuálnom výskyte pedikulózy žiak nenavštevuje školský kolektív a vracia sa až po potvrdení svojho lekára o bezinfekčnosti. Pri hromadnom výskyte pedikulózy nie je nutné žiakov vyradiť zo školskej dochádzky. Triedny učiteľ oboznámi zákonných zástupcov žiakov o nevyhnutných opatreniach a vykoná sa dezinsekcia v celom kolektíve. Hromadný výskyt pedikulózy nahlási riaditeľ školy na odbor epidemológie RÚVZ.  Na poskytnutie odbornej prvej pomoci pri príznakoch ochorenia žiakov je určený zdravotník. Na vytvorenie hygienicky vyhovujúceho prostredia sa denne vykonáva základná sanitácia, teda upratovanie navlhko, vrátane ochrannej dezinfekcie prostredia.

       V Častej dňa: 23.9.2019

     • Mobilní používatelia
      • Mobilní používatelia

      • Milí mobilní používatelia,

       Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

       Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org