• Novinky

      • Online stretnutie rodičov predškolákov k zápisu do 1. ročníka

      • Naše spoločné online stretnutie sa uskutoční 7. 4. 2021 o 17:00 hod. Budeme sa rozprávať na tému školskej zrelosti.

       Všetci predškoláci navštevujúci našu MŠ, aj nahlásení záujemcovia dostanete email s odkazom na pripojenie.

       Pre rodičov, ktorí sa nestihli nahlásiť na naše online stretnutie a majú záujem zúčastniť sa, uverejňujeme nasledovný link, pomocou ktorého sa môžete k nám pridať.

       Kliknite na pripojenie do stretnutia

     • Zápis detí do školy.
      • Zápis detí do školy.

      •  

       Vážení rodičia, vážime si Váš záujem o našu školu.

        

       Zápis sa uskutoční v termíne:

       od 12.apríla do 21. apríla 2021

       elektronickou formou, bez účasti detí.

       Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022 na našej ZŠ, vzhľadom na pandemickú situáciu bude tu zverejnený elektronický formulár - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova.

        

       Dňa 7.4.2021 o 17:00 hod. sa uskutoční

       NEFORMÁLNE ONLINE stretnutie pre rodičov 

       budúcich prvákov cez MS TEAMS.

       Veríme, že aj napriek tomu, že sa nemôžeme stretnúť osobne, naladíme a spojíme sa online. 

       Tešíme sa na spoluprácu vo vzdelávaní našich žiakov.

       Mgr. Adriana Cíferská
       riaditeľka školy

        

       INFO:

       Prosíme rodičov detí, ktorí máte záujem prihlásiť svoje dieťa do prvého ročníka na našu školu, ale nenavštevujú MŠ v Častej, aby ste nás čo najskôr kontaktovali a dali o sebe vedieť, nakoľko pozvánky na NEFORMÁLNE ONLINE stretnutie budeme posielať adresne na mailové adresy, ktoré nám uvediete v kontaktom maily, prípadne telefonicky.

       Tel. kontakt: +421911388466

       E-mail: riaditelka@zscasta.sk

        

       Každé dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 (vrátane) dovŕši vek 6 rokov, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, musí jeho zákonný zástupca (ďalej rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP.

       Prihlásenie do 5.ročníka, prípadne aj do iného ročníka, sa vyžaduje úspešné zvládnutie predchádzajúceho ročníka. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu, ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.

       Všetky bližšie informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté pri overení údajov poskytnutých zákonnými zástupcami. Pre zápis do 1.ročníka je potrebný súhlas oboch rodičov /zákonných zástupcov/– čo neskôr, potvrdia svojim podpisom, v tomto čase predložíte vytlačenú prihlášku a rodný list dieťaťa. Overovanie údajov a podpis prihlášky zákonnými zástupcami do 7.5.2021.

       Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť tlačivo osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy najneskôr do 21.4.2021. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

       Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 11 a § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

       V prípade ďalšieho usmernenia MŠVVaŠ SR, ktoré by menilo spomínané podmienky zápisu na našej škole, Vás budeme včas informovať.

       V súvislosti s nadchádzajúcim zápisom do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 dochádza k zmenám v legislatíve, viď. Usmernenie k zápisu na stránkach Ministerstva školstva.

       Základné informácie o tom, čo by vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť, ako rozprávať, aby bez problémov zvládlo nároky 1. ročníka a rady ako pripraviť dieťa na nástup do školy nájdete v priloženom dokumente: Školská zrelosť.

     • Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie od 15.3.2021
      • Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie od 15.3.2021

      • DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       od pondelka 15.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ na základe prehodnotenia informácií z celého tohto týždňa.

       • covid automatu-sme v III. stupni varovania /bordová zóna/,
       • výsledkov testovania rodičov v obci Častá,
       • informácie, že nemáme hlásené pozitívne deti z našej školy tento týždeň.

       Obnovenie prezenčnej formy vyučovania je určené pre:

       • pre ročníky 1.- 4. prvého stupňa ZŠ,
       • zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sa rozhodnú, že ich dieťa sa i naďalej bude vzdelávať doma, čiže dištančne, to nahlásia triednej učiteľke. Títo žiaci dostanú úlohy zadané cez Edupage,
       • pre štyri triedy ŠKD /v jednej triede budú dve paralelné triedy- A. a B./. Nahláste prosím vedúcej vychovávateľke, Ing. Dáške Detvanovej záujem o ŠKD, na telefónom čísle:0914 240 744. Zvážte, či je nutné nahlásenie vášho dieťaťa do ŠKD.
       • Školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov 1. stupňa ZŠ, vyučujúcich sa prezenčne. Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa nebudú stravovať, aby sa odhlásili u vedúcej kuchyne, pani Evy Heldovej, cez Edupage, v časti odhlasovanie stravy alebo sms správou na jej telefónnom čísle: 0905 115 861
       • Škola sa otvára o 7:15 hod.

       Nástup vášho dieťaťa je na vašom dobrovoľnom i zodpovednom rozhodnutí.

       Podmienkou prijatia detí a žiakov do materskej, či základnej školy je:

       1. Negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu, nie starší ako 7 dní aspoň jedného zákonného zástupcu (platnosť testov – zákonných zástupcov, u ktorých je test vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní – po uplynutí 7 dní je potrebné pretestovať sa), ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti (predložený k nahliadnutiu), príp. potvrdenia o výnimke, či prekonaní COVID-19 a odovzdanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. (Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie (mutácie vírusu) COVID-19 na území Slovenskej republiky, odporúčame, aby sa dali testovať obaja zákonní zástupcovia, prípadne aj ďalší členovia rodiny- deti, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti.)
       2. Pred vstupom do budovy si každý žiak pripraví čestné vyhlásenie, ktoré odovzdá dozoru, a predloží k nahliadnutiu negatívny výsledok testu, alebo potvrdenie ako je uvedené v bode 2, následne si vydezinfikuje ruky, odmeria sa mu teplota a následne prechádza do triedy. Dieťa, ktoré nebude mať čestné vyhlásenie, nebude môcť vojsť do budovy školy. (Odporúčame, aby žiak prišiel do školy v sprievode rodiča)

       Milí rodičia, verte, že aj pre nás je to náročná situácia, v ktorej sa prispôsobujeme dennodenným zmenám podľa rozhodnutí nám nadriadených orgánov ako i situácie v našom okrese, dedine i v škole.

       Toto rozhodnutie je výsledkom porady rozšíreného vedenia so súhlasom zriaďovateľa.

       Otváranie školy od pondelka ako je to vyššie uvedené, by mohli ovplyvniť nepriaznivé výsledky testovania občanov - našich rodičov v Častej.

       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

       S úctou, Mgr. Adriana Cíferská – riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

       Prílohy:

     • Nástup detí pracujúcich rodičov na pracovisku od 8.3.2021
      • Nástup detí pracujúcich rodičov na pracovisku od 8.3.2021

      • Vážení rodičia,

       je nám veľmi ľúto, že sme si školu spolu s vašimi deťmi užili len tak krátko, ale musíme rešpektovať nariadenia vlády a rozhodnutia ministra školstva platiace od 3.3.2021, ktoré hovoria o tom, že škola môže byť otvorená len pre deti  1. stupňa, ktorých obaja rodičia musia vykonávať prácu  z pracoviska, napr. zdravotníci, policajti, zdravotné sestry, vojaci, pracovníci vodární, elektrární, učitelia MŠ a 1.stupňa ZŠ,  pracovníci pošty, vodiči, strážne služby, predavačky, pracovníci vo výrobe a pod.

        (Budú sa vyžadovať obe potvrdenia zamestnávateľa).

       Pre tieto deti by mohla škola poskytnúť podľa výsledkov prieskumu:

       • celodenný školský klub, nie plnohodnotné vyučovanie, lebo triedni učitelia budú učiť dištančne, čiže žiaci chodiaci do školy by sa napájali na online vyučovanie pod dohľadom vychovávateliek a asistentiek,
       • ak by vyšlo vyššie percento záujmu, budeme tomu podriaďovať model vzdelávania.

       Urýchlene vás prosíme o označenie jednej odpovede a to do piatku (8.3.2021) do 10:00 hodiny v aplikácii EduPage v časti PRIHLASOVANIE.

       1. Mám záujem, aby moje dieťa navštevovalo školu od 8.3.2021. Zároveň vyhlasujem, že obaja rodičia musia pracovať z pracoviska, čo viem doložiť potvrdením zamestnávateľa.
       2. Moje dieťa nebude navštevovať školu, bude sa učiť dištančne. Aspoň jeden z rodičov môže pracovať z domu (prípadne je rodič nezamestnaný, na materskej alebo rodičovskej dovolenke).

       Stále platí, že pri prezenčnom vzdelávaní je potrebné preukázanie sa jedného zákonného zástupcu/rodiča žiaka negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

       V piatok po výsledkoch prieskumu budete informovaní o spôsobe vzdelávania vašich detí od pondelka, 8.3.2021.

       Ďakujeme za spoluprácu. Ostaňte zdraví!

       S úctou, Mgr. Adriana Cíferská – riaditeľka školy