• Novinky

     • Otvorenie škôl - január 2021
      • Otvorenie škôl - január 2021

      • Milí rodičia,
       podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese, sa naša škola nachádza v IV. stupni varovania, tzv. čiernej fáze COVID AUTOMATU spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Znamená to, že MŠ a ŠKD bude možné otvoriť iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v „kritickej infraštruktúre“.
       Na základe týchto požiadaviek Vás žiadame o vyjadrenie, či Vaše zamestnanie spadá do kritickej infraštruktúry.

       1. Doprava - Cestná doprava, Letecká doprava, Vodná doprava, Železničná doprava
       2. Elektronické komunikácie-Satelitná komunikácia, Siete a služby pevných elektronických komunikácií a mobilných elektronických komunikácií
       3. Energetika-Baníctvo, Elektroenergetika, Plynárenstvo, Ropa a ropné produkty
       4. Pošta-Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk a obstarávateľská činnosť
       5. Priemysel-Farmaceutický priemysel, Hutnícky priemysel, Chemický priemysel
       6. Informačné a komunikačné technológie-Informačné systémy a siete
       7. Voda a atmosféra-Meteorologická služba, Vodné stavby, Zabezpečovanie pitnej vody
       8. Zdravotníctvo-
       9. Financie-Bankovníctvo, Finančné trhy, Systémy riadenia verejných financií.
       Kritickú infraštruktúru definuje zákon č. 45/2011 Z.z., https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-45 

       V súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach v tejto dobe smeruje naša pozornosť hlavne na rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, požiarnikov, pracovníkov v elektrárňach, pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou home office a vaša pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

        

       Materská škola

       bude len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v „kritickej infraštruktúre“ a pre deti, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (homeoffice) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       Na základe výsledkov prieskumu medzi rodičmi bude MŠ otvorená v obmedzenej prevádzke, t.j. deti budú spojené podľa počtu do tried (zmiešané skupiny) a sústredené v jednej budove ZŠ Častá (predpokladáme, že to bude v hlavnej budove základnej školy).  Predpoklad otvorenia MŠ je od 11.1.2021, pretože musíme vyhodnotiť prieskum dotazníka, overiť ho a pani učiteľky sa musia dať pretestovať.

        

       Základná škola

       Prezenčná forma vzdelávania bude prebiehať doobeda a poobede ako ŠKD. Deti budú spojené v triedach po ročníkoch. Otvorenie ŠKD bude po vyhodnotení dotazníka od 11.1.2021. O žiakov sa budú starať vychovávateľky a pedagogické asistentky s negatívnym testom.

       Prosíme Vás o zodpovedné vyplnenie dotazníka, ktorý nájdete po prihlásení v Edupage.

       S úctou, krízový štáb školy.