• Novinky

     • Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu
      • Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu

      • Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

       • Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu aj druhý stupeň ZŠ. SŠ pokračujú v dištančnej výučbe.
       • Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.
       • MŠ a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.
       • Pevne verím, že sa situácia upokojí a stabilizuje a že v danom termíne sa nám podarí vrátiť sa do škôl.
       • Prázdniny: Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.
       • Od pondelka prejdú všetky VŠ na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester.

       23.10. bude samostatná tlačová beseda, kde sa predstavie ďalšie informácie a opatrenia v školstve.

     • Oznam (k 12.10.2020)
      • Oznam (k 12.10.2020)

      • ZMENY NA ÚSEKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

       1. Rozhodnutie ministra školstva slovenskej republiky - Bratislava 11. októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810

       ROZHODNUTIE

       • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou
       • v našej základnej škole sa realizujú len krúžky, pri ktorých nedochádza k premiešavaniu skupín detí rôznych tried
       • v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
        • výlety a exkurzie,
        • športové výcviky a školské športové súťaže,
        • pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
        • kurzy na ochranu života a zdravia,
        • kurzy pohybových aktivít v prírode,
        • saunovanie,
        • dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie
       • V našej základnej škole sme o dotáciu na LVVK a ŠKvP požiadali, ale zatiaľ nič neobjednávame. Čakáme na zmenu mimoriadnej situácie.

       2. Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

       • V našej základnej škole nedokážeme personálne zabezpečiť fungovanie ranného školského klubu, pretože sa tam premiešava 8 tried prvého stupňa, muselo by tam byť 8 pedagogických pracovníkov.
       • Ranný školský klub od 15.10.2020 nebude fungovať až do odvolania.
       • Pristúpili sme preto ku kompromisu, a to, že škola sa až do odvolania bude otvárať o 7:15 hod. Žiaci budú vstupovať do školy dvoma vchodmi nato určenými, bez toho, aby sa zhromažďovali pred budovou školy.
       • Poobedné školský klub bude k dispozícii naďalej. Dokážeme zastrešiť 4 triedy po ročníkoch /1.A+1.B = 27, 2.A+2.B =27 , 3.A+3.B=15, 4.A+A.B=12/. Vzhľadom na vyššie uvedené odporučenia Vás žiadame, ak je to vo Vašich možnostiach, a mohli by ste v tomto núdzovom stave zabezpečiť poobednú činnosť v rodine, pomohlo by to dodržať podmienku nepremiešavania skupín a zmenšiť počty žiakov v triedach ŠKD.

       3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy.

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (dostanete pri vchode).

       Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovom portáli školy.

       Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.

       Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily alebo telefonicky a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

       Komunikačné kanály:

       • s učiteľmi môžete cez edupage alebo ráno pred vyučovaním telefonicky, prípadne emailom
       • s vedením školy emailom: riaditelka@zscasta.sk, telefonicky: 033 6495 211, 0911 388 466,
       • s odborným tímom /psychológ, sociálny pedagóg/: 0951 437 603,
       • so špeciálnou pedagogičkou: 0949 320 509
       • s ŠKD: 0914 240 744,
       • s jedálňou: 033 6404 007,
       • sťažnosti vybavuje: Mgr. Jozef Jakuš – staznosti@zscasta.sk
       • komunikácia sa môže uskutočniť v pracovných dňoch od 7:30 hod. – 15:00 hod.

       4. Telesná a hudobná výchova sa odporúča realizovať.

       Realizuje len teoretickou formou. Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania)

       Realizujeme v rámci dvoch vyučovacích hodín s triednym učiteľom aktivity zamerané na upevnenie triedneho kolektívu.

       5. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

       Ďakujeme za pochopenie, v prípade Vašich otázok sme Vám k dispozícii.

       V Častej dňa: 12.10. 2020

       Vaša škola :-)

        Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021