• Rada školy

     • O rade školy

     • Rada školy sa pravidelne stretáva 4x ročne. Nakoľko sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, je úzka spolupráca medzi radou školy a školou nevyhnutná.

      Rada školy schvaľuje školský vzdelávací program. Má možnosť vyjadriť sa k počtu prijímaných žiakov, k návrhu na zavedenie študijných a učebných zameraní, na úpravu v učebných plánoch a k skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch, k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy, správe o výsledkoch hospodárenia školy.

      V budúcnosti plánuje vedenie školy spoluprácu s radou školy nielen v spomínaných oblastiach, ale aj pri organizovaní rôznych podujatí, súťaží, brigád a taktiež pri rekonštrukcii školy.o rade školy

      Legislatívne sa Rada školy riadi Vyhláškou Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

      Vyhláška č. 291/2004 Z. z.

      Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Častá