• Špeciálnopedagogické poradenstvo

     • Mgr. PaedDr. Veronika Baránková

       

      „Si jedinečný a výnimočný!

      Máš v srdci dobro, ktoré Ti nikto nemôže zobrať.

      Si nenahraditeľný. Nikto iný nie je ako TY!

      Pre spoločnosť si nepostrádateľný.

      Taký aký si, si potrebný – so svojim nadaním a talentami.

      Máš dôstojnosť, ktorú nemožno za žiadnych okolností stratiť, ani zničiť.

      V každom okamihu sa môžeš rozhodnúť čím budeš v nasledujúcom okamihu.

      Si viac ako tvoj strach a tvoje pochybnosti.

      Máš nezameniteľné miesto v tomto svete.

      Ty máš dať životu odpoveď.

      Tvoj osud nemáš v rukách, čo však v rukách máš je voľba, či sa zoči-voči osudu postavíš so strachom alebo s dôverou.

      To môžeš vždy rozhodnúť iba TY!“

      /Elisabeth Gruber/

      Milí žiaci, rodičia, zákonní zástupcovia žiakov a kolegovia,
      v zmysle úvodnej myšlienky som Vám rada k dispozícii na rozhovor, špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie.

      • Podieľam sa na vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a na vypracovávaní individuálneho kompenzačného a rozvojového programu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
      • Poskytujem metodickú pomoc a informácie pedagógom a zákonným zástupcom žiakov, spolupracujem s poradenskými inštitúciami – s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s výchovným poradcom.
      • Dávam podnety a návrhy na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
      • Realizujem reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) s cieľom rozvíjať oslabené špecifické funkcie žiaka.
      • Moja spolupráca s rodičmi a zákonnými zástupcami žiaka sa okrem iného zameriava na zlepšenie školského prospechu a správania žiakov.