• Špeciálnopedagogické poradenstvo

     • Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga, alebo triedneho učiteľa a dohodnúť sa na spoločnom postupe.

      Potom podľa druhu a stupňa poruchy (jej charakter určuje špeciálno-pedagogické vyšetrenie) zabezpečuje škola starostlivosť, výchovu a vzdelávanie  formou školskej integrácie, teda začlenením žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvorením podmienok prostredníctvom individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu.

      Škola vytvára primerané podmienky:

      • rešpektovaním a uplatňovaním aktuálne platnej legislatívy,
      • navrhnutím individuálnej špeciálnopedagogickej reedukácie, ktorá je zameraná na zmiernenie negatívnych vplyvov poruchy alebo postihnutia na výchovno – vzdelávacie výsledky, pričom reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky - sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity.

      Výhodou školy so školským špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie porúch alebo postihnutia do poradenského zariadenia, ale starostlivosť diaťaťa je zaistená priamo v škole.

      Spolupracujeme