• Sociálno-pedagogické poradenstvo

     • Školská sociálna pedagogička

     •  

      SEN:

      Snom každého rodiča je, aby z jeho dieťaťa vyrástol zdravý, šťastný a plnohodnotný člen tejto spoločnosti.

      Cesta tohto postupného dozrievania dieťaťa, nie je vždy jednoduchá a priama. Dieťa je živý organizmus, pevne spätý s prostredím, ktoré ho formuje. Domáce i školské prostredie je pestré. Neraz sa v ňom objavia problémy, rôzne ťažké životné situácie s ktorými sa dieťa bez pomoci dospelého len ťažko vysporiada.

      Pokiaľ sa mu tejto pomoci nedostane od tých najbližších, priamo v jeho rodine, je úlohou školy byť mu oporou prostredníctvom jej odborných zamestnancov.

      SOCIÁLNY PEDAGÓG:

      Medzi odborných zamestnancov školy sa pôvodne podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní už viac než 12 rokov radí sociálny pedagóg. Dnes, jeho postavenie a pôsobnosť upravuje Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

      Podľa § 27 ods. 2 uvedeného zákona sociálny pedagóg vykonáva preventívne činnosti; poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia; poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom; vykonáva sociálno-patologickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti.

       

      AKO SOCIÁLNY PEDAGÓG SOM TU PRE VÁS - RODIČOV, VAŠE DETI I CELÝ PEDAGOGICKÝ TÍM

      Mojou úlohou je najmä:

      • intenzívne spolupracovať s vedením školy, psychologičkou, pedagógmi, deťmi a ich rodičmi pri vytváraní postupov zameraných na riešenie sociálno-výchovných problémoch detí navštevujúcich našu školu;
      • plniť úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho a etického správania sa detí;
      • poskytovať odborné a špecializované sociálne poradenstvo najmä rodičom, deťom a pedagógom;
      • v poradenstve a reedukačných postupoch riešiť problematické správanie žiakov, ako je napr. záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní;
      • uskutočňovať sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov v triede;
      • pracovať pravidelne s triedami za účelom vytvárania lepšej klímy v triede a tým predchádzať vnútro-skupinovým konfliktom;
      • vykonávať odborné činnosti v rámci prevencie a priamej intervencie s jednotlivcom alebo skupinou;
      • prepájať školu s poradenskými zariadeniami a inými inštitúciami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o dieťa a rodinu, ...