• Žiacka školská rada

     •  

      PLÁN PRÁCE

      ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

       

      1. ÚVOD

      Je dôležité si uvedomiť, že v minulosti na škole pôsobil žiacky parlament. Jeho činnosť v dvoch školských rokoch bola však vplyvom Covid opatrení a častého prechodu na DV značne inhibovaná, až úplne pozastavená. Až v uplynulom školskom roku 2021/2022 sa jeho činnosť opäť obnovila pod názvom Žiacka školská rada.

      Aj preto sme sa rozhodli v súlade s aktuálnym Sprievodcom školským rokom 2022/2023 urobiť akýsi „refresh“ a hneď v úvode tohto školského roku pokračujeme v činnosti Žiackej školskej rady a nadväzujeme na jej aktivity v uplynulom školskom roku.

      Z toho istého dôvodu je i predkladaný plán možno viac všeobecnejší a obšírnejší.

       

      1. HLAVNÉ ÚLOHY

      Jednou z hlavných úloh je posilňovať spoluúčasť žiakov na riadení života školy efektívnejšou spoluprácou so žiackou školskou radou (ďalej len „ŽŠR“) a prispievať tak k rozvíjaniu výchovy k demokratickému občianstvu a občianskej spoločnosti:

      • intenzívnejšou komunikáciou vedenia školy a ŽŠR a posilnenie statusu ŽŠR na škole,
      • zapojením ŽŠR do rozhodovania o podstatných otázkach v živote školy,
      • posilnením úlohy a motivácie koordinátora ŽŠR na škole,
      • podporovaním vzdelávania učiteľov, členov a koordinátorov ŽŠR na vzdelávacích aktivitách realizovaných IUVENTOU-Slovenským inštitútom mládeže.

       

      1. LEGISLATÍVNE VYMEDZENIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      Fungovanie ŽŠR sa bližšie odvíja od jej legislatívneho ukotvenia v Zákone o štátnej správe a školskej správe č. 596/2003 Z. z., konkrétne v § 26, kde sa uvádza, že:

      1. ŽŠR reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
      2. ŽŠR je ustanovená v škole ak počet žiakov uvedený nižšie zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov 5. – 9. ročníka; o voľbách výchovný poradca vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží riaditeľovi školy.
      3. ŽŠR má 5 – 9 členov a tvoria ju žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov od žiakov zúčastnených na voľbách, funkčné obdobie je do konca školského roku, v ktorom sa uskutočnili voľby.
      4. ŽŠR sa:
      • vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania,
      • podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
      • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy.
      1. ŽŠR je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie ŽŠR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR.
      2. Náklady na činnosť ŽŠR sa po dohode s riaditeľom uhrádzajú z rozpočtu školy.
      3. Podrobnosti o zložení ŽŠR, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov a o spôsobe rokovania určí štatút ŽŠR.

      Na základe predošlých skúseností z fungovania spomínaného školského parlamentu a z fungovania ŽŠR v uplynulom školskom roku sme sa rozhodli, že naša Žiacka školská rada bude tvorená členmi II. až IX. ročníka, vždy v počte dvoch zástupcov z každej triedy.

       

      1. AKTIVITY ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      Našou snahou je vytvoriť efektívne fungujúcu ŽŠR, ktorej hlavné aktivity budú smerovať k:

      • podpore komunikácie a spolupráci žiakov a vedenia školy,
      • rozvoju organizačných a komunikačných schopností u žiakov,
      • vytvoreniu možností, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese a v rozvrhu hodín,
      • spolupráci pri vypracovávaní, prípadných úpravách a dodatkoch vnútorného poriadku školy,
      • organizovaniu záujmovej a mimoškolskej činnosti,
      • organizovaniu spoločenských podujatí,
      • vedeniu diskusií na celospoločenské problémy ako sú imigrácia, xenofóbia, prejavy nacionalizmu a extrémizmu,
      • organizovaniu súťaží, ktoré by zaujali žiakov a eliminovali protispoločenské a mládeži škodlivé patologické javy, závislosti, alkohol, nenávisť na internete a pod.
      • predkladaniu návrhov do plánu práce školy,
      • zlepšeniu disciplíny v škole, byť nápomocný pri riešení problémov šikanovania, vulgárneho a arogantného správania sa žiakov,
      • organizovaniu dobrovoľníckych aktivít,
      • riešeniu v rámci možností sociálnych problémov žiakov,
      • realizovať verejnoprospešné projekty a pod.

       

      1. PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRE šk. rok 2022/2023

      September

      • voľba členov ŽŠR;

      Október

      • prvé zasadnutie novozvolených členov ŽŠR;
      • voľba predsedu ŽŠR a ďalších funkcií v ŽŠR;
      • vyhotovenie nástenky ŽŠR;
      • tvorba plánu práce ŽŠR na celý šk. rok 2022/2023;
      • príprava na Medzinárodný deň učiteľov; Deň bielej palice;
      • ...

      November

      • II. zasadnutie ŽŠR;
      • využívanie nástenky ako prostriedku šírenia základných informácií o činnosti a projektoch ŽŠR;
      • pripomienky a podnety z triednických hodín;
      • prerokúvanie podnetov zo schránky dôvery;
      • ...

      December

      • III. zasadnutie ŽŠR;
      • Adventný kalendár pre školu;
      • Mikuláš v ZŠsMŠ Častá;
      • spolupráca pri Vianočnej akadémií;
      • darčeky pre seniorov (Koľko lásky sa zmestí do krabičky);
      • ...

      Január

      • IV. zasadnutie ŽŠR;
      • príprava súťaže Naj žiačka – Naj žiak;
      • organizácia výchovno-vzdelávacieho podujatia pre žiakov školy na záver 1. polroku

      koncerty, besedy;

      • návrh aktivít na 2. polrok;
      • ...

      Február

      • V. zasadnutie ŽŠR;
      • pravidelné dopĺňanie informácií na nástenke;
      • podujatia ku Dňu sv. Valentína;
      • webové hlasovanie súťaže Naj žiak – Naj žiačka a jej vyhodnotenie;
      • ...

      Marec

      • VI. zasadnutie ŽŠR;
      • Deň narcisov – pomoc pri organizovaní verejnej zbierky;
      • marec - mesiac knihy podujatia organizovať v spolupráci s knižnicou v Častej;
      • Peer to peer – veľkáči čítaju malkáčom v MŠ na dobrú noc (obedný spánok);
      • Žena – MDŽ (08.03.);
      • ...

      Apríl

      • VII. zasadnutie ŽŠR;
      • podľa možností účasť na zasadnutí OZ Častá;
      • ...

      Máj

      • VIII. zasadnutie ŽŠR;
      • aktivity mladých pri príležitosti Dňa zeme;
      • spoluúčasť pri organizovaní Dňa matiek;
      • dobrovoľníctvo a aktivity s ním spojené;
      • ...

      Jún

      • Posledné zasadnutie ŽŠR;
      • zhodnotenie činnosti ŽŠR;
      • pomoc a príprava pri koncoročnom ceremoniáli;
      • ...

       

      Poznámka:

      ŽŠR v prípade potreby zasadá i mimo stanoveného plánu, k aktuálnym problémom žiakov a školy. Predkladaný plán ŽŠR je len orientačný, počas školského roka sa bude aktualizovať a dopĺňať podľa aktuálnych požiadaviek, resp. prípadných Covid opatrení.

       

      V Častej; 15.09.2022                                                                                                              PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.

                                                                                                                                                        Mgr. Monika Svinčáková