• Pedagogickí asistenti

     • Pedagogickí asistenti

     •  

      Pracovnú náplň pedagogického asistenta možno rozdeliť na štyri oblasti, v ktorých pôsobí. Zaraďujeme sem:

      1. Výchovno-vzdelávací proces:

      a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,

      b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,

      c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,

      d) vykonávanie dozoru počas prestávok,

      e) sprevádzanie žiakov mimo triedy,

      f) pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

           2. Práca so žiakmi v mimo-vyučovacích aktivitách:

       

      a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,

      b) návšteva historických a kultúrnych pamiatok,

      c) zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu,

      d) organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi

      e) spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcimi výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

      1. Spolupráca s rodinou:

      a) organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili ako súčasť procesu vzdelávania,

      b) spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov dieťaťa.

      1. Oblasť vzdelávacích aktivít:

      a) účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

       

       

      U nás na škole pôsobia pedagogickí asistenti financovaní zo:

      - štátneho rozpočtu (Mgr. Mosoriaková, Bc. Dukátová, p. I. Vandáková)

      - projektu POP II.:  ( p. B. Hajdinová, Bc. Čapeková)

      • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

      - Plánu obnovy: (Mgr. Bartošová, Ing. Podobek Pretóryová)

      • Pracovné miesta pedagogických asistentov sú financované z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti prostredníctvom príslušných Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.