• Profil školy

     • Dlhodobé ciele školy

     • Systém výchovy v rodine, v predškolskej výchove, ale najmä v školskej výchove veľakrát postupne zbavuje človeka toho, čo je v ňom vrodené a požaduje od neho namiesto tvorivosti podriadenosť a presné plnenie povinností. Často sa stretávame s nevhodným prístupom k tvorivosti. Jedným z našich cieľov je podporiť tvorivosť pedagógov i žiakov.

      Zameriavame sa jazykovo, environmentálne, prírodovedne a športovo.

      Budeme vnášať do edukačného procesu prvky otvoreného vyučovania, ponúkneme deťom i žiakom širší výber praktických činností v podobe školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych kurzov, exkurzie, besedy, aktivity rôzneho druhu a poznávacie výlety tak, aby žiaci našej školy poznali i praktické využitie svojich vedomostí, rozvíjať ekologické cítenie žiakov.

      Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu MŠ alebo žiakovi ZŠ v súlade so školským zákonom:

      a) získať vzdelanie podľa školského zákona,

      b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,

      c) ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať, nadobudnúť základy druhého cudzieho jazyka,

      d) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,

      e) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce, mať základy spoločenského správania sa,

      f) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,

      g) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

      h) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,

      i) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,

      j) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,

      k) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

      Vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, a tým sa zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia školy ako centra stretávania sa a živej diskusie medzi žiakmi, žiakov s pedagógmi a širokou verejnosťou. Po ukončení 4. ročníka dosiahnutie stupňa vzdelania ISCED 1 a po ukončení 9. ročníka dosiahnutý stupeň vzdelania ISCED 2.