• Žiacka školská rada

     •  

      PLÁN PRÁCE

      ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      šk. rok: 2021/2022


       

      1. ÚVOD

      Je dôležité si uvedomiť, že v minulosti na škole pôsobil žiacky parlament. Jeho činnosť v uplynulých dvoch školských rokoch bola však vplyvom Covid opatrení a častého prechodu na DV značne inhibovaná, až úplne pozastavená.

      Práve preto sme sa rozhodli v súlade s aktuálnym Sprievodcom školským rokom 2021/2022 urobiť akýsi „refresh“ a hneď v úvode tohto školského roku rozbiehame činnosť Žiackej školskej rady.

      Z toho istého dôvodu je i predkladaný plán možno viac všeobecnejší a obšírnejší.

       

      1. HLAVNÉ ÚLOHY

      Jednou z hlavných úloh je posilňovať spoluúčasť žiakov na riadení života školy efektívnejšou spoluprácou so žiackou školskou radou (ďalej len „ŽŠR“) a prispievať tak k rozvíjaniu výchovy k demokratickému občianstvu a občianskej spoločnosti:

      • intenzívnejšou komunikáciou vedenia školy a ŽŠR a posilnenie statusu ŽŠR na škole,
      • zapojením ŽŠR do rozhodovania o podstatných otázkach v živote školy,
      • posilnením úlohy a motivácie koordinátora ŽŠR na škole,
      • podporovaním vzdelávania učiteľov, členov a koordinátorov ŽŠR na vzdelávacích aktivitách realizovaných IUVENTOU-Slovenským inštitútom mládeže.

       

      1. LEGISLATÍVNE VYMEDZENIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      Fungovanie ŽŠR sa bližšie odvíja od jej legislatívneho ukotvenia v Zákone o štátnej správe a školskej správe č. 596/2003 Z. z., konkrétne v § 26, kde sa uvádza, že:

      1. ŽŠR reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
      2. ŽŠR je ustanovená v škole ak počet žiakov uvedený nižšie zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov 5. – 9. ročníka; o voľbách výchovný poradca vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží riaditeľovi školy.
      3. ŽŠR má 5 – 9 členov a tvoria ju žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov od žiakov zúčastnených na voľbách, funkčné obdobie je do konca školského roku, v ktorom sa uskutočnili voľby.
      4. ŽŠR sa:
      • vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania,
      • podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
      • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy.
      1. ŽŠR je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie ŽŠR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR.
      2. Náklady na činnosť ŽŠR sa po dohode s riaditeľom uhrádzajú z rozpočtu školy.
      3. Podrobnosti o zložení ŽŠR, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov a o spôsobe rokovania určí štatút ŽŠR.

      Na základe predošlých skúseností z fungovania spomínaného školského parlamentu sme sa rozhodli, že naša Žiacka školská rada bude tvorená členmi II. až IX. ročníka, vždy v počte dvoch zástupcov z každej triedy.

       

      1. AKTIVITY ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      Našou snahou je vytvoriť efektívne fungujúcu ŽŠR, ktorej hlavné aktivity budú smerovať k:

      • podpore komunikácie a spolupráci žiakov a vedenia školy,
      • rozvoju organizačných a komunikačných schopností u žiakov,
      • vytvoreniu možností, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese a v rozvrhu hodín,
      • spolupráci pri vypracovávaní vnútorného poriadku školy,
      • organizovaniu záujmovej a mimoškolskej činnosti,
      • organizovaniu spoločenských podujatí,
      • vedeniu diskusií na celospoločenské problémy ako sú imigrácia, xenofóbia, prejavy nacionalizmu a extrémizmu,
      • organizovaniu súťaží, ktoré by zaujali žiakov a eliminovali protispoločenské a mládeži škodlivé patologické javy, závislosti, alkohol, nenávisť na internete a pod.
      • predkladaniu návrhov do plánu práce školy,
      • zlepšeniu disciplíny v škole, byť nápomocný pri riešení problémov šikanovania, vulgárneho a arogantného správania sa žiakov,
      • organizovaniu dobrovoľníckych aktivít,
      • riešeniu v rámci možností sociálnych problémov žiakov,
      • realizovať verejnoprospešné projekty a pod.

       

      1. PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRE šk. rok 2021/2022

      September

      • voľba členov ŽŠR;

      Október

      • prvé zasadnutie novozvolených členov ŽŠR;
      • voľba predsedu ŽŠR a ďalších funkcií v ŽŠR;
      • vyhotovenie nástenky ŽŠR;
      • tvorba plánu práce ŽŠR na celý šk. rok 2021/2022;
      • príprava na Medzinárodný deň učiteľov;
      • ...

      November

      • II. zasadnutie ŽŠR;
      • využívanie nástenky ako prostriedku šírenia základných informácií o činnosti a projektoch ŽŠR;
      • pripomienky a podnety z triednických hodín;
      • ...

      December

      • III. zasadnutie ŽŠR;
      • Adventný kalendár pre školu;
      • Mikuláš v ZŠsMŠ Častá;
      • spolupráca pri Vianočnej akadémií;
      • darčeky pre seniorov;
      • ...

      Január

      • IV. zasadnutie ŽŠR;
      • príprava súťaže Naj žiačka – Naj žiak;
      • organizácia výchovno-vzdelávacieho podujatia pre žiakov školy na záver 1. polroku

      koncerty, besedy;

      • návrh aktivít na 2. polrok;
      • ...

      Február

      • V. zasadnutie ŽŠR;
      • pravidelné dopĺňanie informácií na nástenke;
      • podujatia ku Dňu sv. Valentína;
      • webové hlasovanie súťaže Naj žiak – Naj žiačka a jej vyhodnotenie;
      • ...

      Marec

      • VI. zasadnutie ŽŠR;
      • Deň narcisov – pomoc pri organizovaní verejnej zbierky;
      • marec - mesiac knihy podujatia organizovať v spolupráci s knižnicou v Častej;
      • Žena – MDŽ (08.03.);
      • ...

      Apríl

      • VII. zasadnutie ŽŠR;
      • podľa možností účasť na zasadnutí OZ Častá;
      • ...

      Máj

      • VIII. zasadnutie ŽŠR;
      • aktivity mladých pri príležitosti Dňa zeme;
      • spoluúčasť pri organizovaní Dňa matiek;
      • dobrovoľníctvo a aktivity s ním spojené;
      • ...

      Jún

      • Posledné zasadnutie ŽŠR;
      • zhodnotenie činnosti ŽŠR;
      • pomoc a príprava pri koncoročnom ceremoniáli;
      • ...

       

      Poznámka:

      ŽŠR v prípade potreby zasadá i mimo stanoveného plánu, k aktuálnym problémom žiakov a školy. Predkladaný plán ŽŠR je len orientačný, počas školského roka sa bude aktualizovať a dopĺňať podľa požiadaviek a aktuálnych Covid opatrení.

       

      V Častej; 15.09.2021                                                                      

      PhDr. B. Drexlerová, PhD.

      Mgr. M. Svinčáková